Uredba o dopuni Uredbe o priznanjima za obavljanje poslova u državnim organima

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 48/91, 66/91, 44/98 ( dr. zakon, 49/99 ( dr. zakon, 34/01 ( dr. zakon, 39/02, 49/05 ( US i 79/05 ( dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O PRIZNANjIMA ZA OBAVLjANjE POSLOVA

U DRŽAVNIM ORGANIMA

Član 1.

U Uredbi o priznanjima za obavljanje poslova u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 53/97 i 56/97 ( ispravka) u članu 6. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno, iznos novčane nagrade može biti veći zbog uspešne realizacije zadataka koji su od naročitog interesa za Republiku Srbiju.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6894/2011

U Beogradu, 12. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

4100311.049/49

Ostavite komentar