Uredba o uslovima za tretiranje i obeležavanje drvenog materijala za pakovanje

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o zaštiti bilja („Službeni list SRJ“, br. 24/98, 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA ZA TRETIRANjE I OBELEŽAVANjE DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANjE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi za obavljanje poslova tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakovanje (u daljem tekstu: DMP), kao i način toplotnog tretiranja i označavanja DMP.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) DMP je drvo ili proizvod izrađen od drveta (izuzimajući papir) za pakovanje, učvršćivanje, zaštitu ili za održavanje pošiljke;

2) Drvo bez kore je drvo sa koga je skinuta sva kora, osim vaskularnog kambijuma, kore oko uraslih čvorova i džepova kore između prstenova godišnjeg porasta (godovi);

3) Impregnacija hemijskim pritiskom je tretiranje drveta hemijskim zaštitnim sredstvom pod pritiskom;

4) Drvo sa skinutom korom je drvo sa koga je skinuta kora (pri čemu se drvo sa skinutom korom ne smatra za drvo bez kore u smislu tačke 2) ovog člana);

5) Sušenje u komori je proces tokom koga se drvo suši u zatvorenoj komori koristeći toplotu i/ili kontrolu vlažnosti da bi se dostigao željeni sadržaj vlage;

6) Oznaka je znak ili obeležje na DMP, koji je međunarodno priznat i kojim se označava da je DMP tretiran u skladu sa ovom uredbom;

7) Tretiranje je zvanično odobren način uništavanja biljnih štetočina;

8) Međunarodni standard za fitosanitarne mere br. 15 (International Standards for Phythosanitary Measures 15) – standard odobren od Privremene komisije za fitosanitarne mere u okviru Međunarodne konvencije za zaštitu bilja, a koji reguliše fitosanitarne uslove koje mora da ispuni DMP u međunarodnom prometu.

Član 3.

Odredbe ove uredbe se odnose na DMP izrađen od četinara i listopadnog drveća, kao što su: drvo za pakovanje, pridržavanje, pričvršćivanje ili za ojačavanje pošiljke, palete, sanduci, kutije, okviri, nosači, pregrade, obloge i drugi proizvodi.

Odredbe ove uredbe se ne odnose na DMP izrađen u celosti od ivera, odlomaka, otpadaka, šper-ploče, furnira i slično, obrađeni drveni materijal, sintetičke materijale, karton, plastiku i smole, kao i na DMP izrađen od neobrađenog drveta debljine manje od 6 mm.

II. USLOVI ZA OBAVLjANjE POSLOVATRETIRANjA I OZNAČAVANjA DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANjE

Član 4.

Tretiranje DMP može da obavlja privredno društvo, odnosno preduzeće i preduzetnik koje je registrovano u registru privrednih subjekata za obavljanje drvnoprerađivačke delatnosti, ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti za obavljanje poslova toplotnog tretiranja DMP i koje ima zaposleno lice sa najmanje srednjom stručnom spremom iz oblasti prerade drveta ili šumarstva (u daljem tekstu: ovlašćeni subjekt).

Ovlašćeni subjekt ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti za obavljanje poslova toplotnog tretiranja DMP ako ima uređaj za termičko tretiranje koji se sastoji od: komore za tretiranje; sistema za komandu, kontrolu i nadgledanje; sistema za merenje i beleženje temperature; sistema za prinudnu unutrašnju cirkulaciju vazduha i generatora toplote.

Ministar nadležan za poslove zaštite bilja (u daljem tekstu: ministar) propisuje bliže uslove u pogledu tehničke opremljenosti iz stava 1. ovog člana.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana i jedinstveni broj ovlašćenog subjekta utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zaštite bilja (u daljem tekstu: ministarstvo) rešenjem sa rokom važnosti od jedne godine od dana njegovog izdavanja.

Član 5.

Označavanje DMP, pored privrednog društva, odnosno preduzeća i preduzetnika iz člana 4. ove uredbe može da obavlja privredno društvo, odnosno preduzeće i preduzetnik koje je registrovano u registru privrednih subjekata za obavljanje drvnoprerađivačke delatnosti i koje ima zaposleno lice sa najmanje srednjom stručnom spremom iz oblasti prerade drveta ili šumarstva.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana i jedinstveni broj ovlašćenog subjekta utvrđuje ministarstvo rešenjem sa rokom važnosti od jedne godine od dana njegovog izdavanja.

Član 6.

Privredno društvo, odnosno preduzeće i preduzetnik podnosi ministarstvu zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova tretiranja, odnosno označavanja DMP na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti za obavljanje poslova tretiranja DMP.

Član 7.

Spisak ovlašćenih subjekata iz čl. 4. i 5. ove uredbe objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 8.

Ministarstvo će oduzeti ovlašćenje za obavljanje poslova tretiranja, odnosno označavanja DMP:

1) na zahtev ovlašćenog subjekta;

2) ako ovlašćeni subjekt prestane da ispunjava uslove za obavljanje poslova tretiranja odnosno označavanja DMP;

3) ako ovlašćeni subjekt ne tretira, odnosno ne označava DMP na propisani način ili ako je označio DMP koji nije tretiran na propisani način.

Zahtev iz stava 1. tačka 1) ovog člana ovlašćeni subjekt podnosi ministarstvu u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja poslova tretiranja, odnosno označavanja DMP.

III. NAČIN TOPLOTNOG TRETIRANjA I OZNAČAVANjA DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANJE

Član 9.

Toplotno tretiranje DMP podrazumeva zagrevanje DMP dok se ne postigne minimalna temperatura u sredini elementa od 56°S i to najmanje u trajanju od 30 minuta.

Toplotnim tretiranjem iz stava 1. ovog člana smatra se i sušenje u komori, impregnacija hemijskim pritiskom i slična tretiranja, ako se njihovom primenom postižu efekti jednaki onima propisanim za toplotno tretiranje.

Ministar bliže propisuje način toplotnog tretiranja DMP.

Član 10.

O izvršenom tretiranju DMP ovlašćeni subjekt izdaje potvrdu kojom potvrđuje da je DMP tretiran u skladu sa ovom uredbom na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 11.

DMP koji je tretiran u skladu sa ovom uredbom označava se oznakom koja obavezno sadrži:

1) simbol Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC);

2) ISO kod Republike Srbije;

3) jedinstveni broj ovlašćenog subjekta i

4) međunarodnu oznaku primenjenog načina toplotnog tretiranja.

Za označavanje pojedinih načina toplotnog tretiranja koriste se sledeće međunarodne oznake:

1) “HT” za toplotno tretiranje;

2) “KD” za sušenje u komori;

3) “CPI” za hemijsku impregnaciju pritiskom;

4) “DB” za skidanje kore drveta.

Oznake “KD”, “CPI” i “DB” mogu se koristiti samo posle oznake “HT“.

Oznaka iz stava 1. ovog člana je pravougaonog oblika, minimalnih dimenzija 50 x 70 mm; mora da bude čitljiva, postojana i neprenosiva; postavljena na vidljivo mesto, kada je to moguće na dve suprotne strane i da nije crvene ili narandžaste boje.

Izgled oznake iz stava 1. ovog člana dat je u prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica

Obrazac 1.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

(Naziv i adresa podnosioca zahteva)

…………………………………………………………..

(Mesto i datum)

Ministarstvo poljoprivrede,

Šumarstva i vodoprivrede

Uprava za zaštitu bilja

Omladinskih brigada 1

11000 Beograd

ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA OBAVLjANjE POSLOVA TRETIRANjA ODNOSNO OZNAČAVANjA DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANjE

Molimo vas da na osnovu ispunjenosti propisanih uslova za primenu postupaka tretiranja odnosno označavanja drvenog materijala za pakovanje:

izdate ovlašćenje

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(naziv)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(sedište)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(matični broj privrednog društva odnosno preduzeća i preduzetnika)

za obavljanje poslova:

a) tretiranja drvenog materijala za pakovanje

b) označavanja drvenog materijala za pakovanje

M.P.

…………………………………….

(Potpis podnosioca zahteva)

Prilog:

Popunjen upitnik o tehničkoj opremljenosti

Obrazac 2.

Naziv privrednog društva odnosno preduzeća ili preduzetnika koji obavlja poslove tretiranja drvenog materijala za pakovanje:…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Matični broj:…………………………………………………..

Adresa:…………………………………………………………….

Mesto:………………………………………………………………

Datum:……………………………………………………………….

Broj tovara/pošiljke:………………………………

POTVRDA BR.___

O IZVRŠENOM TRETIRANJU DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANJE

Potvrđujemo da je drveni materijal za pakovanje:…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(navesti vrstu i količinu drvenog materijala za pakovanje koji je tretiran)

………………………………………………………………………………. tretiran primenom:

toplotnim tretiranjem (HT)

ostalo (navesti postupak) ……………………………………………………………

u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

M.P.

Odgovorna osoba

…………………………………

prilog

Oznaka za drveni materijal za pakovanje

Izgled oznake kojom se označava tretirani drveni materijal za pakovanje:

[pic] ISO – XXXHT [KD,CPI,DB](n° partije)

OBRAZLOžENJE

Potpisnice Međunarodne konvencije za zaštitu bilja (IPPC), među kojima je i Srbija (u okviru bivše SFRJ potpisala 1951. godine), usvojile su međunarodne standarde za fitosanitarne mere (MSFM) MSFM su standardi, uputstva i preporuke koje se smatraju osnovom za primenu fitosanitarnih mera onako kako to čine članice Svetske trgovinske organizacije na osnovu Sporazuma o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera (SPS Agreement).

MSFM je pripremio Sekretarijat Međunarodne konvencije za zaštitu bilja (IPPC). Ovim programom se članicama FAO-a i drugim zainteresovanim stranama stavljaju na raspolaganje ovi standardi, smernice, uputstva, kao i preporuke, u cilju postizanja međunarodne usaglašenosti fitosanitarnih mera, a radi olakšanja trgovine i izbegavanja primene neopravdanih mera kao prepreka trgovini.

Standardom broj 15 Smernice za regulisanje drvenog materijala za pakovanje u međunarodnoj trgovini se definišu fitosanitarne mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja opasnosti od unošenja i/ili širenja karantinskih štetočina koje bi se mogle naći u drvenom materijalu za pakovanje napravljenim od četinara i listopadnog drveta (uključujući i drvene otpatke koji služe za zaštitu proizvoda) koji se koristi u međunarodnoj trgovini.

Drveni materijal za pakovanje od neprerađenog drveta predstavlja put za unošenje i širenje štetočina. Pošto je često teško odrediti poreklo drvenog materijala za pakovanje, definišu se mere, čijom primenom se znatno smanjuje rizik od unošenja i širenja štetočina. Nacionalnim organizacijama za zaštitu bilja se preporučuje da, bez dodatnih zahteva, prihvate drveni materijal za pakovanje koji je bio podvrgnut nekoj od odobrenih mera.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –Uprava za zaštitu bilja je, kao Nacionalna organizacija za zaštitu bilja, pripremila Uredbu o fitosanitarnim zahtevima koje mora da ispuni drveni materijal za pakovanje u prometu preko državne granice, sprovodeći na taj način preporuke definisane standardom broj 15. Njime se propisuju fitosanitarni zahtevi koje mora da ispuni drveni materijal za pakovanje koji se koristi u prometu preko državne granice (u daljem tekstu: DMP), zahtevi u pogledu stručne spreme i tehničke opremljenosti koje moraju da ispune pravna lica koja primenjuju postupke tretiranja i/ili označavanja DMP, postupci tretiranja i/ili označavanja DMP, kao i način obavljanja upravnog nadzora nad sprovođenjem ove uredbe.

Ova uredba se primenjuje na DMP izrađen od četinara i listopadnog drveća, kao što su: drvo za pakovanje, pridržavanje, pričvršćivanje, ili ojačavanje pošiljke, palete, sanduci, kutije, okviri, nosači, pregrade, obloge i drugi proizvodi.

Ova uredba se ne primenjuje na DMP izrađen u potpunosti od ivera, odlomaka, otpadaka, šper-ploče, furnira i slično, obrađen drveni materijal, sintetičke materijale, karton, plastiku i smole. Iz uredbe se isključuje DMP izrađen od neobrađenog drveta debljine manje od 6 mm.

Ovim aktom se usklađuje regulativa naše zemlje sa regulativom EU 2000/29/ EC, 2004/102/EC i 2005/15/EC.

Aktom se stimuliše razvoj manjih i srednjih preduzeća koja se bave ovom oblašću i podstiče se tržišna ekonomija i konkurencija.

Troškovi koje će on izazvati su troškovi tretiranja DMP koji se koristi za izvoz raznih robnih artikala i ne dovodi direktno do povećanja cene istih na tržištu.

Za sprovođenje predložene uredbe nisu potrebna finansijska sredstva.

Sve zainteresovane strane su imale priliku da iznesu svoje stavove o aktu i to u dva navrata, u raspravama koje je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede –Uprava za zaštitu bilja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (27. avgusta 2005. godine i 17. oktobra 2005. godine.

Ostavite komentar