Uredba o utvrđivanju državnog programa obnove javnih objekata sportske infrastrukture

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH

OBJEKATA SPORTSKE INFRASTRUKTURE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove javnih objekata sportske infrastrukture.

Član 2.

Državni program obnove javnih objekata sportske infrastrukture odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1138/2015

U Beogradu, 12. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE JAVNIH

OBJEKATA SPORTSKE INFRASTRUKTURE

Oblast u kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na javne objekte sportske infrastrukture oštećene usled dejstva poplave u skladu sa odredbom člana 26. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14 – u daljem tekstu: Zakon).

Program obuhvata sportske objekte javne namene u javnoj svojini i to: sportski centri, sportska hala, bazeni, atletska staza i atletski stadion, otvoreni sportski tereni.

Teritorija na kojoj se sprovode mere je teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. Zakona.

Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica poplava odnosno dejstva klizišta

Na osnovu izveštaja nadležnih organa jedinica lokalne samouprave i provere podataka na terenu, preliminarno je utvrđeno da je oštećeno 212 sportskih objekata. Ministarstvo omladine i sporta u toku trajanja vanredne situacije u neposrednoj komunikaciji sa lokalnim samoupravama, dana 21. maja 2014. godine, izvršilo je evidentiranje i sačinilo Preliminarni izveštaj o stanju sportske infrastrukture na teritorijama jedinica lokalnih samouprava ugroženim poplavom. Navedeni izveštaj je sastavni deo majskog izveštaja Vlade o vanrednoj situaciji izazvanoj poplavama u toku aprila i maja 2014. godine.

Radi detaljnijeg sagledavanja štete na sportskim objektima, koje su nastale vanrednim događajima izazvanim obilnim padavinama, poplavom, povećanjem nivoa podzemnih voda, pojavom klizišta i sl., dana 23. maja 2014. godine, Ministarstvo omladine i sporta je u komunikaciji sa predsednicima i gradonačelnicima 43 jedinice lokalne samouprave zatražilo da se izvrši pregled postojećih sportskih objekata na njihovoj teritoriji i dostavi izveštaj o stanju sportske infrastrukture.

Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja je, dana 7. jula 2014. godine, dostavila jedinstveni formular za unos podataka o šteti na javnim objektima koji je prosleđen jedinicama lokalne samouprave elektronskim putem radi upisivanja podataka. Jedinice lokalne samouprave su angažovale stručne komisije koje su izvršile procenu štete na sportskim objektima.

Obradom dobijenih podataka utvrđeno je da je potrebno izvršiti sanaciju i rekonstrukciju ukupno 25 sportskih objekata u 16 jedinica lokalne samouprave. Takođe je potrebno izvršiti sanaciju zemljišta u okviru jednog sportskog centra radi zaštite sportskog objekta usled pojave klizišta pod dejstvom poplavnog talasa. Svi ovi objekti su obuhvaćeni ovim državnim programom.

Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, odnosno dejstva klizišta

Radi obnove objekata sportske infrastrukture potrebno je izvesti radove na rekonstrukciji i sanaciji postojećih objekata. U najvećem broju slučajeva izvodiće se građevinsko zanatski radovi, a kod bazena i nabavka opreme i postrojenja. Prioriteti u otklanjanju štete su utvrđeni u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda, a uzimajući u obzir: obim štete i posledice, kategoriju oštećenja: oštećeno-uništeno, iznos sredstava, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave.

Mere koje treba preduzeti date su u Pregledu sanacije i rekonstrukcije javnih objekata sportske infrastrukture (Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Način, obim, redosled, rokovi i kriterijumi za sprovođenje mera

Nabavka radova na rekonstrukciji i sanaciji sportskih objekata vršiće se u skladu sa čl. 12-19. Zakona. Postupke javnih nabavki radova će sprovoditi jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sportski objekat.

Radovi na rekonstrukciji i sanaciji sportskih objekata izvodiće se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14).

Nosioci sprovođenja ovog programa

Nosioci sprovođenja pojedinih mera iz ovog programa su jedinice lokalne samouprave utvrđene u skladu sa članom 1. Zakona, a ministarstvo nadležno za poslove sporta i Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja vršiće koordinaciju mera iz ovog programa.

Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Procena finansijskih sredstva za sprovođenje ovog programa iznosi 226.594.667,18 dinara. Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa obezbediće se u skladu sa Zakonom i to iz donacija, priloga i poklona i finansijske pomoći Evropske unije i u, zavisnosti od dinamike pristizanja sredstava, radiće se sanacija i rekonstrukcija javnih objekata sportske infrastrukture.

Ostavite komentar