Uredba o dopuni Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći

Na osnovu člana 24. Zakon o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI

Član 1.

U Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10 i 100/11), u članu 6. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Državna pomoć smatra se dodeljenom danom stavljanja na raspolaganje korisniku državne pomoći”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje uredbe sadržan je u članu 24. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) (u daljem tekstu: Zakon) koji glasi: „Vlada bliže propisuje način i postupak za prijavljivanje šeme državne pomoći i individualne državne pomoći, kao i pravila za dodelu, odnosno za ocenu dozvoljenosti prijavljene, odnosno dodeljene državne pomoći”.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Prvi i osnovni razlog za donošenje ove uredbe jeste usklađivanje prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije u oblasti državne pomoći. Pored toga, osnovni tekst uredbe nije u potpunosti definisao sve relevantne odredbe vezane za dodelu državnu pomoć, tako da davaoci državne pomoći nailaze na nejasnoće prilikom primene pravila za dodelu državne pomoći.

Davaoci državne pomoći po stupanju na snagu Zakona i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10 i 100/11) (u daljem tekstu: Uredba) dostavljali su Komisiji za kontrolu državne pomoći (u daljem tekstu: Komisija) zahtev za davanje mišljenja o tome kada se državna pomoć smatra dodeljenom.

Naime, prilikom dodele državne pomoći, davaoci su dužni da primenjuju član 6. Uredbe, koji utvrđuje pravilo konverzije: „Iznos državne pomoći izražen u evrima konvertovaće se u dinare po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne banke Srbije na dan kad je državna pomoć dodeljena“. Međutim, Uredba ne precizira šta se smatra danom dodele državne pomoći. Odgovor na ovo pitanje ima ne samo teorijski, nego i praktični značaj.

Kako bi davaoci mogli da konvertuju planirani iznos državne pomoći izražene u evrima u dinarsku protivvrednost, tumačenje kada se državna pomoć smatra dodeljenom su crpeli iz čl. 13. i 16. Zakona, koji uređuju postupak prethodne, odnosno postupak naknadne kontrole državne pomoći, ali i iz člana 11. stav 2. Zakona koji utvrđuje obavezu davaoca državne pomoći da nacrt, odnosno predlog propisa koji predstavlja osnov za dodelu državne pomoći, pre upućivanja u proceduru donošenja, prijavi Komisiji.

Međutim, postupajući na ovaj način davaoci državne pomoći stavljaju korisnike državne pomoći u neravnopravan položaj. Naime, polazeći od pretpostavke da se šeme državne pomoći donose prateći donošenje zakona o budžetu i da predstavljaju osnov za dodelu državne pomoći individualnim korisnicima tokom cele kalendarske godine (neke šeme državne pomoći se primenjuju i duže (na primer: zakoni, uredbe, pravilnici, odluke)), nije moguće iznos državne pomoći izražen u evrima konvertovati u dinare po zvaničnom srednjem deviznom kursu Narodne banke Srbije na dan kad je doneta šema državne pomoći.

Takođe, uzimajući u obzir i druge instrumente za dodelu državne pomoći, na primer poreske podsticaje, oprost duga, izgradnju infrastrukture, prodaju nepokretne imovine u javnoj svojini, ne može se smatrati da je korisnik državne pomoći stekao prednost na tržištu danom donošenja pravnog osnova za dodelu državne pomoći.

Dalje, sa stanovišta povrede konkurencije, neophodno je da se davalac državne pomoći pridržava visine državne pomoći propisane Uredbom (na primer: 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine), jer je utvrđeno da je upravo to visina državne pomoći koja ne može da naruši, niti da dovede do opasnosti da dođe do narušavanja konkurencije na tržištu.

Dakle, državna pomoć se smatra dodeljenom danom stavljanja na raspolaganje korisniku državne pomoći. U praksi, ovo znači, da je dan zaključenja ugovora između davaoca državne pomoći i individualnog korisnika državne pomoći, ili dan donošenja rešenja davaoca državne pomoći kojim se individualnom korisniku državne pomoći dodeljuje državna pomoć, odnosno akt koji donosi davalac državne pomoći, u bilo kojoj formi, kojim je individualni korisnik državne pomoći stekao pravo korišćenja državne pomoći.

III. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna budžetska sredstva.

Ostavite komentar