Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu

Na osnovu čl. 3. i 27. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU

1. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se opšti uslovi za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija na međunarodnom finansijskom tržištu (u daljem tekstu: obveznice).

Obveznice, u smislu ove uredbe, jesu dugoročne hartije od vrednosti koje Republika Srbija emituje na međunarodnom finansijskom tržištu, u stranoj ili domaćoj valuti, radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja javnog duga, finansiranja investicionih projekata, kao i izvršavanja obaveza po datim garancijama.

Emitovanje obveznica iz stava 2. ovog člana, vrši se do limita utvrđenog zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tekuću godinu.

Odluku o emitovanju obveznica, donosi Vlada.

Član 2.

Vlada bira pravnog savetnika, koji će za Republiku Srbiju pružati pravnu stručnu pomoć u vezi sa emitovanjem obveznica.

Član 3.

Izbor banaka koje će vršiti usluge prodaje kao i sve druge finansijske usluge u vezi sa emitovanjem obveznica (u daljem tekstu: banke) vrši Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija upućuje zahtev za dostavljanje ponuda potencijalnim bankama iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Kriterijum za izbor banaka ustanovljava Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 5.

Vlada se upoznaje sa prospektom, koji u saradnji sa pravnim savetnicima i bankama, priprema i izrađuje ministarstvo nadležno za poslove finansija, u kojem se, između ostalog, detaljno prikazuje Republika Srbija, od istorijskog nastanka moderne srpske države, preko ekonomije, političkog sistema, izvršne i zakonodavne vlasti, bruto domaći proizvod, spoljnotrgovinski bilans, monetarna politika i devizne rezerve, javne finansije, javni dug i poreska politika.

Vlada imenuje tim za razgovore sa potencijalnim investitorima u vezi sa emisijom obveznica.

2. Prodaja državnih hartija od vrednosti

Član 6.

Prodaja obveznica može se obavljati na berzanskom ili vanberzanskom tržištu.

Član 7.

Postupak prodaje obveznica, povezivanje Republike Srbije sa potencijalnim kupcima obveznica kao i druge srodne aktivnosti sprovode izabrane banke.

Postupak saldiranja po osnovu prodaje obveznica vrši strana klirinška kuća, o čijem izboru odluku donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 8.

Obveznice mogu kupovati domaća i strana pravna i fizička lica. Vreme do dospeća obveznica iznosi najmanje dve godine od dana izdavanja obveznica.

Član 9.

Vlada odlučuje o otkupu obveznica pre roka dospeća ukoliko je takva mogućnost predviđena aktom o emisiji obveznica, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

3. Stupanje na snagu

Član 10.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 65/11).

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-100/2013

U Beogradu, 12. januara 2013. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARVeljko Odalović PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar