Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US, 72/12, 7/14 ‒ US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata.

Član 2.

Državni program obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA

Oblast u kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na oštećene porodične stambene objekte koji su kategorisani u objekte od prve do pete kategorije u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda („Službeni list SFRJ”, broj 27/87).

Teritorija na kojoj se sprovode mere

Teritorija na kojoj se sprovode mere je teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Zakon).

Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica poplava odnosno dejstva klizišta

Na osnovu izveštaja nadležnih organa jedinica lokalne samouprave i provera podataka na terenu organizovanih od strane Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja (u daljem tekstu: Kancelarija), preliminarno je utvrđeno da je oštećeno 10.000 objekata koji su razvrstani u pet kategorija u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda.

U jednom broju opština postoji opasnost ponovnog ugrožavanja života i materijalnih dobara kao posledica dejstva poplava i klizišta. Kako se radi o objektima koji ne ispunjavaju uslove iz ovog programa, oni će biti predmet budućeg angažovanja nadležnih organa.

Mere koje treba preduzeti

Mera koja se utvrđuje ovim programom jeste davanje bespovratnih novčanih sredstava u cilju obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata, i to:

za prvu kategoriju oštećenja – 120.000 dinara;

za drugu kategoriju oštećenja – 200.000 dinara;

za treću kategoriju oštećenja – 250.000 dinara;

za četvrtu kategoriju oštećenja – 350.000 dinara;

za petu kategoriju oštećenja – 600.000 dinara.

Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Prvostepeno rešenje o državnoj pomoći donosi organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom. Prvostepeni organ je dužan da utvrdi sve odlučne činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje rešenja.

Nakon donošenja rešenja o državnoj pomoći u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim programom, prvostepeni organ rešenje uručuje stranci, objavljuje ga na svojoj oglasnoj tabli i dostavlja Kancelariji u elektronskoj formi.

Radi efikasnosti postupka i zaštite prava građana, službeno lice prvostepenog ograna, imajući u vidu kratak rok za izjavljivanje žalbe, sa posebnom pažnjom upoznaje stranku sa uputstvom o pravnom sredstvu, koje je obavezni deo rešenja.

Prvostepeni organ po prijemu žalbe i ispitivanju u skladu sa članom 224. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), dužan je da posebno obrati pažnju ima li mesta primeni člana 225. stav 1. tog zakona.

Kancelarija, po prijemu rešenja, vrši ukrštanje podataka dobijenih verifikacijom na terenu sa podacima iz rešenja o državnoj pomoći i preduzima druge potrebne radnje. U slučaju sumnje da su u prvostepenom rešenju odlučne činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, da je pogrešno primenjeno materijalno pravo ili postoje drugi razlozi koji navode na sumnju da rešenje nije pravilno i na zakonu zasnovano, Kancelarija o tome, bez odlaganja, obaveštava Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, odnosno nadležno javno tužilaštvo, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Po konačnosti rešenja o dodeli državne pomoći, jedinica lokalne samouprave dostavlja Kancelariji spisak primalaca pomoći. Nakon dostavljanja spiska primalaca pomoći, Kancelarija će izvršiti plaćanja u skladu sa članom 8. Zakona. Spiskovi se mogu dostavljati i sukcesivno.

Prilikom odlučivanja o dodeli državne pomoći licima, nadležni organi će uzeti u obzir sledeće:

da je šteta prijavljena u skladu sa Zakonom;

da je šteta posledica poplava i klizišta koje su se desile tokom maja 2014. godine. U slučaju sumnje, organ je dužan da odgovarajućim dokazima utvrdi ove činjenice (provera mape poplava, zapisnici o geomorfološkim promenama, iskazi svedoka i drugi dokazi);

da je prijavljena šteta na objektu u kojem je podnosilac prijave stalno živeo. Ova činjenica se dokazuje uverenjem o prebivalištu. U slučaju sumnje, odnosno potrebe, organ će ovu činjenicu utvrditi odgovarajućim dokazima (iskazi svedoka, uverenje o potrošnji električne energije i dr.). Kako se često u jednom dvorištu nalazi više objekata, od kojih su neki nekada korišćeni ili se povremeno koriste za stanovanje ili za druge aktivnosti, potrebno je utvrditi koji je objekat koji se stalno i svakodnevno koristi za stanovanje, jer su samo takvi objekti predmet ovog programa državne pomoći;

da li je i u kojoj vrednosti oštećeni primio pomoć za obnovu objekta od direktnog ili indirektnog korisnika budžeta Republike Srbije, subjekta čiji je osnivač ili većinski vlasnik država, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, odnosno donacije koja je realizovana posredstvom gore navedenih subjekata. Ukoliko je primljena pomoć manje vrednosti od visine pomoći koja bi se odredila rešenjem na osnovu kategorizacije i primenom kriterijuma iz ovog programa, organ će rešenjem utvrditi državnu pomoć u visini razlike između ta dva iznosa;

da li postoji ugovor o osiguranju koji obuhvata nastalu štetu od poplave i klizišta kao osigurani slučaj i da li je po osnovu ugovora o osiguranju naplaćena suma osiguranja odnosno odšteta zbog nastupanja osiguranog slučaja. Ukoliko je visina naplaćene sume manja od visine pomoći koja bi se odredila rešenjem na osnovu kategorizacije i primenom kriterijuma iz ovog programa, organ će rešenjem utvrditi državnu pomoć u visini razlike između ta dva iznosa. Ako postoji ugovor o osiguranju, a još nije odlučeno o odštetnom zahtevu, organ će zaključkom prekinuti postupak do konačne odluke osiguravača o odštetnom zahtevu;

prvostepeni organ će prilikom određivanja redosleda obrade prijava štete voditi računa o socijalnom statusu, broju članova porodičnog domaćinstva, zdravstvenom stanju, broju maloletnih lica u domaćinstvu i drugim činjenicama, kako bi pomoć najpre stigla najugroženijim porodicama.

Redosled sprovođenja mera

Kancelarija će po prijemu konačnih rešenja o državnoj pomoći vršiti isplatu primaocu pomoći na njegov tekući račun, koji će biti dostavljen Kancelariji po konačnosti rešenja u skladu sa tačkom 5. stav 6. ovog programa.

Nosioci sprovođenja ovog programa

Nosioci sprovođenja ovog programa su jedinice lokalne samouprave utvrđene u skladu sa članom 1. Zakona, Kancelarija i Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda.

Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa obezbeđuju se u skladu sa Zakonom.

Ostavite komentar