Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška, od velikih voda reke Raške

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH SANACIONIH RADOVA ZA ZAŠTITU NASELJA I INDUSTRIJSKE ZONE U NASELJU DRAGANIĆI, OPŠTINA RAŠKA, OD VELIKIH VODA REKE RAŠKE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška, od velikih voda reke Raške.

Član 2.

Državni program hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška, od velikih voda reke Raške, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10323/2016

U Beogradu, 27. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

DRŽAVNI PROGRAM HITNIH SANACIONIH RADOVA ZA ZAŠTITU NASELJA I INDUSTRIJSKE ZONE U NASELJU DRAGANIĆI, OPŠTINA RAŠKA, OD VELIKIH VODA REKE RAŠKE

Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška, od velikih voda reke Raške obuhvata radove koje treba hitno preduzeti u cilju postizanja potrebnog stepena zaštite od poplava, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, kao i izvore finansiranja.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na teritoriji naselja i industrijske zone u naselju Draganići, opština Raška.

Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje daljih poplavnih posledica

Priobalje reke Raške, na sektoru od Raške do Novog Pazara, u dužini od oko 20 km, nema potreban stepen zaštite od poplava. Čestim poplavama ugrožene su poljoprivredne površine, delovi naselja, privredni i infrastrukturni objekti.

Poslednje poplave, u martu 2016. godine, izazvale su velike štete na ovom području tako da je za normalan život i razvoj naselja u priobalju neophodno izvršiti regulaciju reke Raške i zaštititi priobalje od poplava u skladu sa važećim kriterijumima i standardima.

Projektni uslovi i osnovni tehnički elementi zaštite su definisani u Generalnom projektu regulacije reke Raške i zaštite od poplava u slivu Raške, koji je uradio Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi” iz Beograda u martu 2009. godine. U 2017. godini se planira dalja razrada projektne dokumentacije i nakon toga fazno uređenje rečnog toka reke Raške, a u međuvremenu je potrebno zaštititi od poplava najugroženije lokacije, kao što je naselje Draganići.

Prioritet uređenja ovog dela priobalja je i stvaranje mogućnosti za izgradnju fabrike tekstila, koja je od posebnog značaja za razvoj ovog područja.

Mere koje treba preduzeti

Projektom hitnih sanacionih radova predviđeno je da se na desnoj obali reke Raške, na delu toka od km 4+080 km 4+280, izvrši lokalno nasipanje terena i formira obaloutvrda za zaštitu nasutog terena i obale od erozionog dejstva vode.

Ovim radovima se postiže zaštita od stogodišnjih velikih voda reke Raške, sa odgovarajućim rezervnim nadvišenjem od 0,50 do 1,00 m, koje omogućava dopunsku zaštitu i za slučaj da se jave poplavni talasi većeg povratnog perioda.

Predmetni hitni sanacioni radovi su koncepcijski i po tehničkim rešenjima usaglašeni sa Generalnim projektom regulacije reke Raške i zaštite od poplava iz 2009. godine, i biće deo sastavni deo budućeg uređenja i zaštite šireg područja priobalja reke Raške.

Opština Raška je na predlog Opštinskog Štaba za vanredne situacije donela Odluku o izvršenju hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići.

Hitni sanacioni radovi i rokovi za sprovođenje mera

Prema usvojenoj koncepciji i tehničkim rešenjima iz Projekta hitnih sanacionih radova, saglasno kriterijumima i koncepciji planirane regulacije reke Raške i zaštite priobalja od poplava, potrebno je izvesti sledeće radove, u celini, uz neophodne aktivnosti investitorskog upravljanja:

nasipanje priobalnog pojasa površine 30.000 m2 do kote 413,50 m.n.m,

zaštita od erozionog dejstva reke Raške i osiguranje obale nasutog platoa, obaloutvrdom od lomljenog kamena u ukupnoj dužini od 450 m,

investitorsko upravljanje hitnim sanacionim radovima (priprema i sprovođenje procedure javnih nabavki, ugovaranje, uvođenja izvođača u posao, upravljanje hitnim sanacionim radovima i vršenje stručnog nadzora)

Rok za završetak hitnih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići od voda reke Raške je 45 dana od zaključenja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao.

Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koordiniraće sprovođenje mera iz odeljaka 3. i 4. ovog programa, a Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” je nosilac sprovođenja tih mera.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, u ime i za račun Republike Srbije, vršiće investitorska prava nad izvođenjem hitnih sanacionih radova za zaštitu naselja i industrijske zone u naselju Draganići, od velikih voda reke Raške.

Opština Raška će doneti odluke o merama hitnosti i obezbediti rešavanje imovinsko pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 72.080.000 dinara, obezbediće se iz tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0001 – Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene.

Ostavite komentar