Uredba o utvrđivanju Državnog programa hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA HITNIH RADOVA NA SANACIJI OŠTEĆENJA VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU NASELJA I INDUSTRIJSKE ZONE U LUČANIMA OD VELIKIH VODA REKE BJELICE I NJENIH PRITOKA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka.

Član 2.

Državni program hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-10317/2016

U Beogradu, 27. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

DRŽAVNI PROGRAM HITNIH RADOVA NA SANACIJI OŠTEĆENJA VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU NASELJA I INDUSTRIJSKE ZONE U LUČANIMA OD VELIKIH VODA REKE BJELICE I NJENIH PRITOKA

Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program hitnih radova na sanaciji oštećenja vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka. obuhvata hitne sanacione radove kojima se otklanjaju posledice katastrofalnih poplava na zaštitnim vodnim objektima i mere koje treba preduzeti u cilju postizanja potrebne bezbednosti od novih oštećenja i poplava, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, kao i izvore finansiranja.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na teritoriji naselja i industrijske zone u Lučanima.

Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje daljih poplavnih posledica

U periodu od 2014. godine do danas, poplavama velikih razmera zbog izlivanja reke Bjelice u više navrata je poplavljeno naselje i industrijska zona u Lučanima i naneta je velika šteta na javnim i stambenim objektima, a posebno na postojećoj vodoprivrednoj infrastrukturi – na regulisanom koritu i obaloutvrdama reke Bjelice, koje je zasuto i oštećeno, dok je postojeći nasip koji se koristi i za železnički i putni saobraćaj bio celom dužinom preliven. Posledice toga su štete na pritokama, komunalnoj infrastrukturi i objektima u sklopu industrijskog kompleksa. Poplavni događaj početkom marta 2016. godine, naročito je naneo veliku štetu industrijskom kompleksu „Namenska – Milan Blagojević”.

U uslovima proglašene vanredne situacije, organizovana je elementarna zaštita i pomoć ugroženom stanovništvu, a nakon poplava i saniranje nastalih šteta velikih razmera.

Učestalost poplava i veličina šteta od poplava u slivu reke Bjelice, a posebno poplavnih talasa u maju 2014. i martu 2016. godine, posledica su nepovoljne konfiguracije terena, složene hidrografije, nepovoljnog položaja naselja i infrastrukture u priobalju reke Bjelice, kao i nedovoljnog stepena zaštite.

Postojeća zaštitna infrastruktura je devastirana, urušena u zoni ušća pritoka potoka Spilo i Lučanskog potoka. Evidentirana su slaba mesta i kritične deonice duž ovih pritoka kroz naselje i kroz industrijsku zonu.

Rizik od novih poplava i šteta i dalje je prisutan zbog stanja zaštitnih objekata, koji se moraju sanirati, ali se njihova stabilnost i funkcionalne karakteristike moraju podići na viši nivo. Bez formiranih pouzdanih i stabilnih odbrambenih linija duž obala reke Bjelice i njenih pritoka, bez poboljšanja uslova za evakuaciju velikih voda pritoka, plavljenja su neminovna, i to ne samo u uslovima ekstremnih proticaja.

U planskim dokumentima vodoprivrede, ovo područje ima status područja sa izuzetno visokim rizikom od novih poplava i šteta zbog čega je projekat za

unapređenje zaštite naselja i industrijske zone u Lučanima od poplava, prioritet prvog ranga.

Poplavni događaj u martu 2016. godine potvrdio je opravdanost da se hitno pristupi dugoročnom rešavanju problema zaštite ovog područja od poplava. Iz pomenutih razloga, Štab za vanredne situacije opštine Lučani, po predlogu Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”, zaključio je da neophodni radovi za zaštitu opštine Lučani, imaju karakter hitnih radova. Prioritet je dat hitnim radovima na sanaciji zaštitnih vodnih objekata, a nakon toga bi se pristupilo nadgradnji i unapređenju izgradnjom novih zaštitnih objekata od kojih ključni značaj imaju brane i retenzije u slivu. Predmetni hitni sanacioni radovi su usaglašeni sa konačnim dugoročnim rešenjima.

Nakon poplavnog događaja u martu 2016. godine, doneta je Odluka o pristupanju izvršenja hitnih radova na sanaciji vodnih objekata za zaštitu Lučana od velikih voda Bjelice i pritoka (Odluka Opštinskog veća Lučani, broj 06-11-6/2016-III od 29 marta 2016).

U skladu sa tom odlukom opštinskog veća Lučani, Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” je, u saradnji sa Institutom „Jaroslav Černi”, izvršilo ekspertsku analizu martovskog poplavnog talasa, a nakon toga izradilo „Projekat hitnih radova”, u okviru kojeg su definisani i hitni sanacioni radovi.

Mere koje treba preduzeti

Projektom hitnih radova predviđeno je da se formira zaštitni sistem sanacijom i postojećih zaštitnih objekata – odbrambene linije duž reke Bjelice u zoni naselja i industrijske zone, sa zaštitnim objektima (odvodnim tunelima) u zoni oštećenog ušća i uzvodno duž pritoke Spilo i Lučanskog potoka. U sklopu sanacije postojećih propusta ispod pruge i puta i dograđenih ulivnih građevina u zoni ušća Lučanskog potoka, ugradile bi se ustave i stabilne pumpe visokog kapaciteta. Duž pritoka Spilo, Lučanski potok i potok Klenovac izvršile bi se sanacije obala na kritičnim lokalitetima i deonicama, uz lokalna nadvišenja za zaštitu od plavljenja.

Predmetni hitni sanacioni radovi će koncepcijski i po tehničkim rešenjima biti usaglašeni sa budućim složenim sistemom zaštite Lučana od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka.

Budući sistem objedinjuje više tehničkih podsistema i mora se formirati u celini da bi se ostvarila potrebna zaštita naselja i industrijske zone u Lučanima.

Hitni sanacioni radovi i rokovi za sprovođenje mera

Prema usvojenoj koncepciji i tehničkim rešenjima iz Projekta hitnih radova, saglasno koncepciji budućeg složenog sistema zaštite naselja i industrijske zone u Lučanima, potrebno je hitno izvesti sledeće sanacione radove kojima se postiže potrebna statička i funkcionalna stabilnost postojećih zaštitnih objekata i obezbeđuje zaštita Lučana od novih poplava.

Predviđeni su sledeći hitni sanacioni radovi, koji se moraju izvesti u celini, uz neophodne aktivnosti investitorskog upravljanja:

1) hitni sanacioni radovi duž železničko putnog nasipa kojim se obezbeđuje odbrambena linija duž obale Bjelice, u zoni naselja i industrijskog kompleksa, u ukupnoj dužini od oko 2,6 km: nasip u zoni naselja (1.800 m). Duž nasipa u zoni „Namenske-Milan Blagojević“ nasip se mora ojačati zaštitnim zidom (800 m), a duž celog toka Bjelice u zoni Lučana izvršiće se sanacioni regulacioni radovi sa obaloutvrdama u koritu.

2) hitni sanacioni radovi na ušću Lučanskog potoka u Bjelicu, za sprečavanje prodora velikih voda Bjelice ka naselju. AB izlivna građevina i AB tunel od prefabrikovanih elemenata 5h2m, (50 m), ulivna građevina sa platformom i hidromašinska oprema (2 ustave) u zoni.

3) hitni sanacioni radovi na ušću i duž obala potoka Spilo: sanacija regulacioni radovi (50 m) u zoni ušća pritoke Spilo u Bjelicu, sanacija propusta formiranjem AB izlivne građevine i sanacija regulisanog korita potoka uzvodno AB tunel od prefabrikovanih elemenata 5h2m, (115 m), kroz industrijsku zonu, obostrane lokalne zaštite industrijskih objekata na obalama (120 m) i regulacioni radovi uzvodno na dužini od 295 m, (ukupno 580 m).

4) hitni sanacioni radovi duž odbrambene linije duž pritoke Lučanski potok (na dužini od 300 m) i potoka Klenovac, kroz naselje (270 m) i „Namensku – MB“ (500 m) – lokalni regulacioni radovi duž potoka na kritičnim lokalitetima i deonicama.

5) hitni sanacioni radovi u zoni propusta na putu i ulivne građevine na ušću Lučanskog potoka za kontrolisanu evakuaciju velikih voda Lučanskog potoka i Klenovca, u uslovima visokih vodostaja Bjelice (građevinski deo sa platformom, hidromašinska i elektro oprema.za pumpe 2h2m3/s

6) investitorsko upravljanje hitnim sanacionim radovima, koje podrazumeva:

poslove na pripremi i sprovođenju procedure javnih nabavki po segmentima i u celini, aktivnosti ugovaranja i uvođenja izvođača u posao,

upravljanje hitnim radovima i vršenju stručnog nadzora (uz angažovanje projektantskog nadzora i ovlašćenje institucije za kontrolu kvaliteta),

obezbeđenje tehničkih preduslova za primopredaju radova.

Rok za završetak hitnih radova za zaštitu Lučana od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka je osam meseci od početka radova.

Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koordiniraće sprovođenje mera iz odeljaka 3. i 4. ovog programa, a Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” je nosilac sprovođenja tih mera.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, u ime i za račun Republike Srbije, vršiće investitorska prava nad izvođenjem hitnih radova na sanaciji vodnih objekata za zaštitu naselja i industrijske zone u Lučanima, od velikih voda reke Bjelice i njenih pritoka.

Opština Lučani će doneti odluke o merama hitnosti i obezbediti rešavanje imovinsko pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 321.200.000 dinara (sa PDV) obezbediće se iz budžeta Republike Srbije i to: 150.000.000 dinara iz tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu i rasporediće se u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0001 – Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene, aproprijacija ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka. Preostalih 171.200.000 dinara će se obezbediti u skladu sa bilansnim mogućnostima Republike Srbije, a u okviru utvrđenog limita na Razdelu 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i to za 2017. godinu, aproprijacija ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Ostavite komentar