Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14),

Vlada donosi

UREDBU

o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja

državnog stručnog ispita

Član

U Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS”, br. 16/09, 84/14 i 81/16), u članu 6. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor.”

Tačka 6) briše se.

U stavu 2. tačka 4) menja se i glasi:

„5) Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja.”

Tačka 5) briše se.

Član

U Programu državnog stručnog ispita (Prilog 1), u delu kojim se utvrđuje Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa visokim obrazovanjem, u ispitnom predmetu Sistem državne uprave, posle reči: „Posebni slučajevi diskriminacije.” dodaju se reči: „Politika jednakih mogućnosti zasnovanih na polu.”

U ispitnom predmetu Radno zakonodavstvo, posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Jednake mogućnosti zapošljavanja po osnovu pola (jednaka dostupnost poslova i položaja po osnovu pola, zasnivanje radnog odnosa i radno angažovanje po osnovu pola, raspoređivanje i napredovanje po osnovu pola, jednaka zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti po osnovu pola, uznemiravanje, seksualno uznemiravanje i seksualno ucenjivanje, prestanak radnog odnosa i radnog angažovanja po osnovu pola).”

Stav 5. postaje stav 6.

Naslovi i sadržina ispitnih predmeta Kancelarijsko poslovanje i Upravni postupak i upravni spor zamenjuju se naslovom i sadržinom ispitnog predmeta koji glase:

„Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor

Pojam upravnog postupka. Pojam upravne stvari. Vrste upravnog postupka. Osnovna načela upravnog postupka. Upravno postupanje. Upravni akt. Garantni akt. Upravni ugovor. Upravne radnje. Pružanje javnih usluga. Osnovna pravila postupka. Učesnici u upravnom postupku. Nadležnost organa. Ovlašćeno službeno lice. Saradnja i službena pomoć. Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje. Opštenje organa i stranaka. Način opštenja. Podnesci. Zapisnici. Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka. Obaveštavanje. Postupci obaveštavanja. Rokovi. Troškovi postupka.Prvostepeni postupak: pokretanje postupka i zahtevi stranaka, način pokretanja postupka, trenutak pokretanja postupka, odbacivanje zahteva stranke, zahtev da se prizna svojstvo stranke, pokretanje postupka i javno saopštenje i spajanje upravnih stvari u jedan postupak, izmena zahteva, odustanak od zahteva i posledice odustanka, poravnanje. Prekid postupka. Obustavljanje postupka. Tok postupka do donošenja rešenja. Dokazivanje.Rešenje i zaključak. Pojam rešenja. Rešenje kolegijalnog organa. Zajedničko rešenje. Delimično, dopunsko i privremeno rešenje. Oblici i delovi rešenja. Ispravljanje grešaka u rešenju. Rok za izdavanje rešenja. zaključak. Pravna sredstva. Prigovor. Žalba. Postupanje prvostepenog organa po žalbi. Postupanje drugostepenog organa po žalbi. Posebni slučajevi ukidanja i menjanja rešenja. Ponavljanje postupka. Poništavanje konačnog rešenja. Ukidanje rešenja. Poništavanje, ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana. Pravne posledice poništavanja i ukidanja rešenja. Izvršenje. Odgovornost ovlašćenog službenog lica. Vođenje evidencija o rešavanju u upravnim stvarima.

Pojam i predmet upravnog spora. Nadležnost i sastav suda. Stranke u upravnom sporu. Predmet upravnog spora. Pokretanje spora. Prethodni postupak. Utvrđivanje činjenica. Sudske odluke. Vanredna pravna sredstva. Izvršenje presude. 

Opšta i osnovna pitanja kancelarijskog poslovanja: pojam kancelarijskog poslovanja, značaj i uloga kancelarijskog poslovanja, propisi kojima je regulisano kancelarijsko poslovanje organa državne uprave, osnovni pojmovi kancelarijskog poslovanja. Primanje pošte. Neposredno primanje podnesaka. Potvrda o prijemu podneska. Prijem pošte od drugog organa državne uprave. Prijem pošte preko poštanske službe. Otvaranje i pregledanje pošte. Postupak sa aktima i predmetima koji sadrže tajne podatke i oznaku stepena tajnosti. Postupak sa aktima koji podležu taksiranju. Prijemni štambilj. Raspoređivanje pošte i klasifikacija predmeta po materiji. Osnovne evidencije o aktima i predmetima: kartoteka predmeta, skraćeni delovodnik, vođenje evidencije putem automatske obrade podataka. Pomoćne evidencije o aktima i predmetima: popis akata, vođenje evidencije po dosijeima. Evidentiranje akata koji su označeni kao tajni podaci. Postupak sa nerešenim predmetima istekom godine. Združivanje akata. Omot spisa. Dostavljanje akata u rad. Rokovnik. Razvođenje akata. Otpremanje pošte. Arhiviranje i čuvanje predmeta. Arhivska knjiga.  Elektronsko kancelarijsko poslovanje: dostava elektronskih dokumenata, postupanje sa dokumentima u elektronskom kancelarijskom poslovanju, elektronska arhiva. Poslovi u neposrednoj vezi sa kancelarijskim poslovanjem: službeni akt, obnavljanje (rekonstrukcija) predmeta, pečati i štambilji, primanje i predaja telefonskog saopštenja, nadzor nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju, administrativne takse. Kancelarijsko poslovanje u sudovima. Kancelarijsko poslovanje u javnom tužilaštvu. Kancelarijsko poslovanje u organima za vođenje prekršajnog postupka. Kancelarijsko poslovanje u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.”

U delu kojim se utvrđuje Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa srednjim obrazovanjem, u ispitnom predmetu Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja posle reči: „Posebni slučajevi diskriminacije.” dodaju se reči: „Politika jednakih mogućnosti zasnovanih na polu.”

U ispitnom predmetu Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u organima državne uprave, posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Jednake mogućnosti zapošljavanja po osnovu pola (jednaka dostupnost poslova i položaja po osnovu pola, zasnivanje radnog odnosa i radno angažovanje po osnovu pola, raspoređivanje i napredovanje po osnovu pola, jednaka zarada za isti rad ili rad jednake vrednosti po osnovu pola, uznemiravanje, seksualno uznemiravanje i seksualno ucenjivanje, prestanak radnog odnosa i radnog angažovanja po osnovu pola).”

Stav 5. postaje stav 6.

Naslovi i sadržina ispitnih predmeta Kancelarijsko poslovanje i Upravni postupak zamenjuju se naslovom i sadržinom ispitnog predmeta koji glase:

„Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja

Pojam upravnog postupka. Pojam upravne stvari. Vrste upravnog postupka. Osnovna načela upravnog postupka. Upravno postupanje. Upravni akt. Garantni akt. Upravni ugovor. Upravne radnje. Pružanje javnih usluga. Osnovna pravila postupka. Učesnici u upravnom postupku. Nadležnost organa. Ovlašćeno službeno lice. Saradnja i službena pomoć. Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje. Opštenje organa i stranaka. Način opštenja. Podnesci. Zapisnici. Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka. Obaveštavanje. Postupci obaveštavanja. Rokovi. Troškovi postupka.Prvostepeni postupak: pokretanje postupka i zahtevi stranaka, način pokretanja postupka, trenutak pokretanja postupka, odbacivanje zahteva stranke, zahtev da se prizna svojstvo stranke, pokretanje postupka i javno saopštenje i spajanje upravnih stvari u jedan postupak, izmena zahteva, odustanak od zahteva i posledice odustanka, poravnanje. Prekid postupka. Obustavljanje postupka. Tok postupka do donošenja rešenja. Dokazivanje.Rešenje i zaključak. Pojam rešenja. Rešenje kolegijalnog organa. Zajedničko rešenje. Delimično, dopunsko i privremeno rešenje. Oblici i delovi rešenja. Ispravljanje grešaka u rešenju. Rok za izdavanje rešenja. zaključak. Pravna sredstva. Prigovor. Žalba. Postupanje prvostepenog organa po žalbi. Postupanje drugostepenog organa po žalbi. Posebni slučajevi ukidanja i menjanja rešenja. Ponavljanje postupka. Poništavanje konačnog rešenja. Ukidanje rešenja. Poništavanje, ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana. Pravne posledice poništavanja i ukidanja rešenja. Izvršenje. Odgovornost ovlašćenog službenog lica. Vođenje evidencija o rešavanju u upravnim stvarima.

Opšta i osnovna pitanja kancelarijskog poslovanja: pojam kancelarijskog poslovanja, značaj i uloga kancelarijskog poslovanja, propisi kojima je regulisano kancelarijsko poslovanje organa državne uprave, osnovni pojmovi kancelarijskog poslovanja. Primanje pošte. Neposredno primanje podnesaka. Potvrda o prijemu podneska. Prijem pošte od drugog organa državne uprave. Prijem pošte preko poštanske službe. Otvaranje i pregledanje pošte. Postupak sa aktima i predmetima koji sadrže tajne podatke i oznaku stepena tajnosti. Postupak sa aktima koji podležu taksiranju. Prijemni štambilj. Raspoređivanje pošte i klasifikacija predmeta po materiji. Osnovne evidencije o aktima i predmetima: kartoteka predmeta, skraćeni delovodnik, vođenje evidencije putem automatske obrade podataka. Pomoćne evidencije o aktima i predmetima: popis akata, vođenje evidencije po dosijeima. Evidentiranje akata koji su označeni kao tajni podaci. Postupak sa nerešenim predmetima istekom godine. Združivanje akata. Omot spisa. Dostavljanje akata u rad. Rokovnik. Razvođenje akata. Otpremanje pošte. Arhiviranje i čuvanje predmeta. Arhivska knjiga.  Elektronsko kancelarijsko poslovanje: dostava elektronskih dokumenata, postupanje sa dokumentima u elektronskom kancelarijskom poslovanju, elektronska arhiva. Poslovi u neposrednoj vezi sa kancelarijskim poslovanjem: službeni akt, obnavljanje (rekonstrukcija) predmeta, pečati i štambilji, primanje i predaja telefonskog saopštenja, nadzor nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju, administrativne takse. Kancelarijsko poslovanje u sudovima. Kancelarijsko poslovanje u javnom tužilaštvu. Kancelarijsko poslovanje u organima za vođenje prekršajnog postupka. Kancelarijsko poslovanje u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.” 

Član

Kandidat koji je podneo zahtev za polaganje državnog stručnog ispita nakon 1. juna 2017. godine, a nije započeo polaganje, ispit polaže prema programu utvrđenom u skladu sa ovom uredbom.

Član

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7337/2017

U Beogradu, 4. avgusta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić

Ostavite komentar