Uredba o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O REPROGRAMIRANjU I OSLOBAĐANjU PLAĆANjA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILjU PODSTICANjA RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način reprogramiranja i oslobađanja plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima, u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, po Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br 73/07 i 113/07), osim sredstava utvrđenih članom 1. Uredbe o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 70/04).

Član 2.

Osnovicu za reprogramiranje kredita iz člana 1. ove uredbe predstavlja knjigovodstveno stanje duga – glavnica, koji je odobren iz sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), a plasiran preko poslovnih banaka.

Da bi korisnik kredita stekao pravo na reprogramiranje kredita potrebno je da je izmirio dospelu redovnu kamatu.

Član 3.

Reprogramiranje kredita iz člana 1. ove uredbe uređuje se na predlog banke koja je odobrila kredit i ne može biti duže od tri godine.

Član 4.

Kamata na osnovicu iz člana 2. ove uredbe do otplate kredita ista je kao prilikom odobravanja kredita, na godišnjem nivou.

Član 5.

Zahtev za reprogramiranje dugoročnog kredita i oslobađanje plaćanja zatezne kamate korisnik kredita podnosi poslovnoj banci koja je odobrila kredit.

Član 6.

Odredbe ugovora o kreditu koje nisu predmet ove uredbe i nisu u suprotnosti sa ovom uredbom, ostaju nepromenjene.

Član 7.

Na predlog banke, ako korisnik dugoročnog kredita izmiri rate i redovnu kamatu ili kredit u celosti do 31. decembra 2010. godine, oslobađa se plaćanja zatezne kamate.

Član 8.

Odluku po svakom pojedinačnom obrazloženom predlogu banka dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. decembra 2010. godine.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0061.59.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. stav 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ovu uredbu neophodno je doneti iz razloga što je dugotrajna ekonomska kriza i teško stanje u poljoprivrednoj proizvodnji dovelo većinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije u kritično stanje. Da bi se omogućilo lakše izmirenje obaveza po kratkoročnim kreditima i prevođenje poljoprivrednih gazdinstava u aktivan status predlaže se da na osnovu analize i predloga banaka izvrši otpis zatezne kamate, ako do izmirenja kredita (knjigovodstveno stanje duga – glavnice i redovne kamate) dođe u 2010. godini.

Na osnovu navedenog Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na predlog banaka daje mogućnost oslobađanja plaćanja zatezne kamate po izmirenju dospelih obaveza po odobrenim kratkoročnim kreditima fizičkim licima čije su obaveze dospevale.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se mogućnost reprogramiranja i oslobađanja plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima, koji su dati za finansiranje poljoprivrednih gazdinstava fizičkih i pravnih lica, odobrenih iz sredstava obezbeđenih po Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), Uredbi o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 73/07 i 113/07), osim sredstava utvrđenih članom 1. Uredbe o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 70/04).

Osnovicu za reprogramiranje kredita predstavlja knjigovodstveno stanje duga – glavnica, koji je odobren iz sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), a plasiran preko poslovnih banaka.

Da bi korisnik kredita stekao pravo na reprogramiranje kredita potrebno je da je izmirio dospelu redovnu kamatu.

Reprogramiranje dugoročnog kredita uređuje se na predlog banke koja je odobrila kredit i ne može biti duže od tri godine.

Kamata na osnovicu iz člana 2. ove uredbe do otplate kredita ista je kao prilikom odobravanja kredita, na godišnjem nivou.

Zahtev za reprogramiranje dugoročnog kredita i oslobađanje plaćanja zatezne kamate korisnik kredita podnosi poslovnoj banci koja je odobrila kredit.

Odredbe ugovora o dugoročnom kreditu koje nisu predmet ove uredbe i nisu u suprotnosti sa ovom uredbom, ostaju nepromenjene.

Na predlog banke, ako korisnik dugoročnog kredita izmiri rate i redovnu kamatu ili kredit u celosti do 31. decembra 2010. godine, oslobađa se plaćanja zatezne kamate.

Odluku po svakom pojedinačnom obrazloženom predlogu banka dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. decembra 2010. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar