Uredba o premiji za duvan u listu za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA DUVAN U LISTU ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu za 2007. godinu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Pravo na korišćenje premije za ugovoren i isporučen duvan u listu po kilogramu, u zavisnosti od tipa i klase duvana, imaju pravna i fizička lica i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici premije) koji se bave proizvodnjom duvana i upisana su u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05-u daljem tekstu: Uredba) pod sledećim uslovima:

1) da su prijavili proizvodnju i površine pod duvanom do 31. marta 2007. godine, u skladu sa Uredbom;

2) da su izmirili svoje obaveze ostvarene po osnovu kratkoročnih kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06);

3) da su fizička lica izmirila obaveze po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva zaključno sa 2006. godinom;

4) da su pravna lica odnosno preduzetnici izmirili poreske obaveze.

Član 3.

Lica koja ispunjavaju uslove iz člana 2. ove uredbe imaju pravo na premiju za količinu proizvedenog duvana u listu uzgajanog na poljoprivrednim površinama prijavljenim u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 1) Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava i ako su na tim površinama postigli prinos jednak ili veći od propisane proizvedene količine duvana po hektaru (u daljem tekstu: referentni prinos), i to:

TIP DUVANA VIRDžINIJA ORIJENTAL BERLEJ Referentni prinosi (kg/ha) 1.300 700 1.300

Član 4.

Korisnici premije ostvaruju pravo na premiju za ugovoren i isporučen duvan u listu po kilogramu, u zavisnosti od tipa i klase, i to:

KLASE TIP DUVANA VIRDžINIJA ORIJENTAL BERLEJ I klasa (din/kg) 80 110 60 II klasa (din/kg) 75 100 50 III klasa (din/kg) 72 95 45 IV klasa (din/kg) 45 85 25

Član 5.

Zahtev za ostvarivanje premije podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), do 30. novembra 2007. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravi prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava, jednokratno za ukupno otkupljene količine duvana.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) datum podnošenja zahteva;

2) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj građana (JMBG) fizičkog lica-nosioca poljoprivrednog gazdinstva, poreski identifikacioni broj (PIB) za pravna lica i preduzetnike;

3) broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) iz legitimacije poljoprivrednog gazdinstva;

4) naziv katastarske opštine i broj katastarske parcele na kojoj je zasađen duvan, tip duvana i površina.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se kopije dokumenata, a originali se dostavljaju na uvid, i to:

1) ugovor o proizvodnji duvana zaključen sa pravnim licem proizvođačem duvana odnosno obrađivačem duvana koji obavlja delatnost prerade ili otkupa duvana u listu sa cenom, rokom i načinom isplate;

2) potvrda proizvođača odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji, za preuzeto seme ili rasad duvana;

3) potvrda proizvođača duvana odnosno obrađivača duvana sa kojim je zaključen ugovor o proizvodnji o primljenim količinama duvana (kantarske potvrde – otkupni listovi).

Član 6.

Uprava posle utvrđivanja podataka iz zahteva sa podacima o prijavljenim površinama pod duvanom, podacima iz priložene dokumentacije, izmirenim obavezama po kratkoročnim kreditima, pečatom i potpisom ovlašćenog lica potvrđuje tačnost podataka o površinama za koje se ostvaruje premija iz člana 2. ove uredbe, vrši obračun sredstava i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu premije za proizvodnju duvana na namenski račun korisnika premije.

Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se sa posebnog podračuna Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 7.

Uprava vodi evidenciju o korisnicima premije i visini isplaćenih sredstava i o tome obaveštava Ministarstvo.

Član 8.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik premije ako ostvari pravo na premiju a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik premije.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik premije.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar