Uredba o postupku javnog tendera za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o duvanu («Službeni glasnik RS», broj 17/03),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O POSTUPKU JAVNOG TENDERA ZA DOBIJANjE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE PROIZVODNjE DUVANSKIH PROIZVODA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak javnog tendera, odnosno priprema javnog tendera i sadržina tenderske dokumentacije, javni poziv za podnošenje ponuda, sadržina ponude, podnošenje i prijem ponude, način obrazovanja, sastav i poslovi tenderske komisije.

Član 2.

Javni tender za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: javni tender) organizuje i sprovodi Agencija za duvan (u daljem tekstu: Agencija) u skladu sa Zakonom o duvanu (u daljem tekstu: Zakon) i ovom uredbom.

Postupak javnog tendera pokreće se odlukom Upravnog odbora Agencije o raspisivanju javnog tendera, koja se donosi u skladu sa Zakonom.

Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži naročito podatke o: predmetu javnog tendera; broju dozvola koje se po tom javnom tenderu izdaju; rokovima za izradu tenderske dokumentacije i za pripremu i objavljivanje javnog poziva za podnošenje ponude za učešće na javnom tenderu.

II. PRIPREMA JAVNOG TENDERA

Član 3.

U skladu sa odlukom iz člana 2. stav 2. ove uredbe, ministar nadležan za poslove finansija obrazuje tendersku komisiju (u daljem tekstu: Komisija) od po jednog predstavnika Ministarstva finansija, Ministarstva trgovine, turizma i usluga, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva privrede i Ministarstva zdravlja.

Predsednik Komisije je predstavnik Ministarstva finansija.

Lice koje ima vlasnička prava u subjektu koje učestvuje na javnom tenderu ili čiji srodnik do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji učestvuje na javnom tenderu, ne može biti član Komisije.

Komisija:

1) priprema tendersku dokumentaciju;

prati sprovođenje javnog tendera;

utvrđuje blagovremenost i potpunost ponude;

utvrđuje ispunjenost uslova za učešće na javnom tenderu;

ocenjuje prispelu ponudu;

6) utvrđuje redosled važećih ponuda i formira konačnu tender listu;

7) obavlja i druge poslove u skladu sa ovom uredbom.

Administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Komisije obavlja Agencija.

Lice zaposleno u Agenciji koje ima vlasnička prava u subjektu koje učestvuje na javnom tenderu ili čiji srodnik do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji učestvuje na javnom tenderu, ne može da obavlja poslove iz stava 5. ovog člana.

Komisija donosi poslovnik o radu kojim se bliže uređuje način rada Komisije.

Član 4.

Ministar nadležan za poslove finansija može angažovati savetnike odgovarajućeg profila za pružanje stručne pomoći Komisiji u izboru najboljeg učesnika na javnom tenderu, a naročito za razmatranje realnosti, ispunjenosti i izvodljivosti ponude, kao i stepena kvalifikovanosti učesnika na javnom tenderu.

O pitanjima iz stava 1. ovog člana savetnici svoju stručnu ocenu daju Komisiji u formi mišljenja.

Član 5.

Priprema javnog tendera obuhvata:

1) izradu tenderske dokumentacije;

2) izradu i objavljivanje javnog poziva za prikupljanje ponuda za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu: javni poziv).

Član 6.

Tenderska dokumentacija sadrži:

1) javni poziv;

2) podatke o stanju na domaćem tržištu duvana i duvanskih proizvoda (informacioni memorandum);

3) obrazac ponude;

4) elemente za vrednovanje ponude;

5) podatke o sredstavu finansijskog obezbeđenja kojim učesnik na javnom tenderu obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza u postupku javnog tendera i kojim garantuje ispunjenje svojih obaveza iz člana 22. Zakona;

6) uslove za učešće na javnom tanderu, kao i dokaze o ispunjenosti uslova koji se podnose uz prijavu za učešće na javnom tenderu, u skladu sa Zakonom i ovom uredbom;

7) obrazac izjave da učesnik na javnom tedneru prihavata uslove iz javnog poziva i tenderske dokumentacije.

Zainteresovano preduzeće, odnosno preduzetnik otkupljuje tendersku dokumentaciju uz naknadu.

Upravni odbor Agencije propisuje visinu naknade iz stava 2. ovog člana.

Član 7.

Elementi za vrednovanje ponude iz člana 6. stav 1. tačka 4) ove uredbe jesu:

1) učešće robnih marki učesnika na javnom tenderu na tržištu Republike Srbije u godini koja prethodi godini raspisivanja javnog tendera;

visina očekivanih javnih prihoda na godišnjem nivou;

3) vrednost očekivanog izvoza na godišnjem nivou;

4) stepen izgrađenosti i opremljenosti objekta;

5) procenjena knjigovodstvena vrednost kapitala, odnosno vrednost imovine učesnika na javnom tenderu.

Svakom elementu iz stava 1. ovog člana Komisija određuje broj bodova tako da ukupan zbir svih bodova iznosi 100.

Član 8.

Elementi za vrednovanje ponude iz člana 7. ove uredbe boduju se na sledeći način:

učešće robnih marki učesnika na javnom tenderu na tržištu Republike Srbije u godini koja prethodi godini raspisivanja javnog tendera do 10 bodova, i to:

– ako je učešće robnih marki učesnika na javnom tenderu veće od 5% vrednuje se sa 10 bodova;

– ako je učešće robnih marki učesnika na javnom tenderu između 3-5% vrednuje se sa 7 bodova;

– ako je učešće robnih marki učesnika na javnom tenderu između 1-3% vrednuje se sa 5 bodova;

– ako je učešće robnih marki učesnika na javnom teneru između 0-1% vrednuje se sa 1 bodom.

2) visina očekivanih javnih prihoda na godišnjem nivou do 20 bodova, i to:

– ako je procenjeno plasiranje na domaćem tržištu preko 2.200.000.000 komada cigareta, vrednuje se sa 20 bodova, pod uslovom da je učesnik na javnom tenderu po osnovu elemenata iz stava 1. tačka 1) ovog člana dobio maksimalan broj bodova;

– ako je procenjeno plasiranje na domaćem tržištu između 1.000.000.000 i 2.200.000.000 komada cigareta, vrednuje se sa 10 bodova;

vrednost očekivanog izvoza na godišnjem nivou do 10 bodova, i to:

– ako je vrednost očekivanog izvoza veća od 20% od procenjene proizvodnje, vrednuje se sa 10 bodova;

– ako je vrednost očekivanog izvoza manja od 20% od procenjene proizvodnje, vrednuje se sa 5 bodova.

4) stepen izgrađenosti i opremljenosti objekta do 50 bodova, i to:

a) stepen izgrađenosti objekta do 30 bodova, i to:

– ako je objekat završen u smislu člana 22. stav 1. Zakona i ako ima dokumentaciju kojom se dokazuje da je objekat izgrađen u skladu sa zakonom (odobrenje za izgradnju objekta ili upotrebna dozvola), vrednuje se sa 30 bodova;

– ako su delimično ispunjeni uslovi iz člana 22. stav 1. Zakona i ako ima odobrenje za izgradnju objekta, vrednuje se sa 25 bodova;

– ako ima detaljan projekat u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona i odobrenje za izgradnju objekta, vrednuje se sa 15 bodova;

– ako ima samo detaljan projekat u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona, vrednuje se sa 5 bodova.

b) stepen opremljenosti objekta do 20 bodova, i to:

– ako raspolaže opremom u zemlji (dokaz: JCI), vrednuje se sa 20 bodova;

– ako raspolaže opremom u inostranstvu (kupoprodajni ugovor i dokaz o plaćenoj opremi), vrednuje se sa 15 bodova;

– ako ne raspolaže opremom, vrednuje se sa 5 bodova.

5) procenjena knjigovodstvena vrednost kapitala, odnosno vrednost imovine učesnika na javnom tenderu do 10 bodova, i to:

– ako je vrednost kapitala, odnosno imovine preko 100.000.000. evra, vrednuje se sa 10 bodova;

– ako je vrednost kapitala, odnosno imovine manja od 100.000.000. evra, vrednuje se sa 5 bodova.

Član 9.

Sredstva obezbeđenja iz člana 6. stav 1. tačka 5) ove uredbe jesu bankarske garancije, i to:

1) bankarska garancija kojom učesnik na javnom tenderu garantuje ispunjenje svojih obaveza u postupku javnog tendera;

2) bankarska garancija za ispunjenje obaveza iz člana 22. Zakona.

Bankarska garancija iz stava 1. tačka 1) ovog člana podnosi se prilikom podnošenja ponude i mora biti izdata od strane poslovne banke sa klauzulom «bez prigovora» u visini od 150.000 evra, sa rokom važenja od šest meseci i ne može biti izdata pre objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Bankarska garancija iz stava 2. ovog člana vraća se učesniku na javnom tenderu najkasnije u roku od tri dana od dana utvrđivanja konačne tender liste, ako ovom uredbom nije drukčije određeno.

Bankarska garancija iz stava 1. tačka 2) ovog člana podnosi se u roku od 10 dana od dana dostavljanja dozvole za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i mora biti izdata od strane poslovne banke sa klauzulom «bez prigovora» u visini od 3.000.000 evra, sa rokom važenja koji ne može biti kraći od godinu dana od dana upisa u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

Bankarska garancija iz stava 4. ovog člana aktiviraće se u slučaju da najbolje rangiran učesnik na javnom tenderu u roku koji je određen u dozvoli ne ispuni uslove iz člana 22. Zakona, odnosno ako u roku od godinu dana od dana upisa u Registar proizvođača duvanskih proizvoda ne ispuni ponudu iz člana 14. stav 1. tačka 8) ove uredbe.

Bankarska garancija iz stava 4. ovog člana vraća se učesniku na javnom tenderu po isteku roka od godinu dana od dana upisa u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

Bankarsku garanciju iz stava 4. ovog člana ne dostavljaju učesnici na javnom tenderu koji po osnovu elemenata iz člana 8. tačka 4) ove uredbe imaju najmanje 40 bodova.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje postupak aktiviranja bankarskih garancija iz stava 1. ovog člana.

Član 10.

Novčane obaveze koje su u ovoj uredbi izražene u evrima preračunavaju se u dinarsku protivvrednost po srednjem deviznom kursu Narodne banke Srbije na dan izvršenja obaveze plaćanja.

Vrednosni elementi ponude domaćeg ili stranog učesnika na javnom tenderu izražavaju se u evrima.

Član 11.

Agencija priprema javni poziv, u skladu sa odlukom iz člana 2. stav 2. ove uredbe i tenderskom dokumentacijom, i stara se o njegovom objavljivanju.

Javni poziv sadrži naročito:

1) podatke o organizaciji koja organizuje i sprovodi javni tender;

2) šifru javnog tendera;

3) predmet javnog tendera;

uslove za učestvovanje;

vreme i mesto otkupa tenderske dokumentacije;

rok za podnošenje ponude;

okvirni datum za formiranje konačne tender liste;

ime lica zaduženog za davanje bližih informacija;

naknadu za otkup tenderske dokumentacije;

druge podatke od značaja za učešće na javnom tenderu.

Javni poziv objavljuje se u «Službenom glasniku Republike Srbije», u jednim dnevnim novinama i na internetu.

III. PODNOŠENjE I PRIJEM PONUDE

Član 12.

Ponudu za učešće na javnom tenderu može da podnese domaće ili strano preduzeće, odnosno preduzetnik, koje ispunjava uslove iz člana 22. Zakona.

Preduzeća, odnosno preduzetnici iz stava 1. ovog člana ponudu mogu podneti i kao grupa ponuđača.

Preduzeća, odnosno preduzetnici koji su kod Agencije upisani u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno njihovi većinski vlasnici, povezano lice sa preduzećem koje je upisano u Registar, kao i pravno lice koje je pravni sledbenik lica upisanog u Registar, ne mogu biti učesnici na javnom tenderu.

Povezano lice iz stava 3. ovog člana jeste lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit preduzeća smatra povezanim licem.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Komisija ne može da zahteva od grupe ponuđača da se povezuju u određeni oblik organizovanja kako bi mogli da podnesu zajedničku ponudu.

Komisija može da zahteva od grupe ponuđača da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajedničko ispunjenje svih uslova propisanih članom 22. Zakona.

Pravnim aktom iz stava 6. ovog člana precizira se odgovornost svakog pojedinog ponuđača za izvršenje preuzetih obaveza.

Član 13.

Ponuda na javni tender podnosi se na osnovu javnog poziva i tenderske dokumentacije, na propisanom obrascu koji sadrži podatke o:

1) nazivu i sedištu, odnosno adresi podnosioca ponude;

2) datumu i broju rešenja o upisu u odgovarajući registar;

3) broju poresko identifikacionog broja (PIB) i matičnom broju;

4) broju telefona, telefaksa i elektronskoj adresi;

5) izrečenoj meri zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javnog tendera;

6) licu za kontakt i njegovom broju telefona;

7) licu ovlašćenom da prisustvuje otvaranju ponuda;

8) licu ovlašćenom da podnese ponudu u ime grupe ponuđača, kada ponudu dostavlja grupa ponuđača;

9) kažnjavanju za prekršaj, privredni prestup i krivično delo, u vezi sa vršenjem nedozvoljene trgovine cigaretama i drugim duvanskim proizvodima, u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja ponude, i to za osnivača, lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća, za preduzetnika, za povezano lice sa preduzećem koje podnosi ponudu, kao i za pravno lice koje je pravni sledbenik pravnog lica koje podnosi ponudu;

10) izmirenim obavezama za godinu koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni tender po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbije, odnosno propisima Republike Crne Gore ili strane države u kojoj ima sedište;

11) broju lične karte ili pasoša preduzetnika, odgovornog lica u pravnom licu i lica ovlašćenog za zastupanje;

12) osnovu iz Zakona za podnošenje ponude (na osnovu člana 22. stav 1. Zakona ili na osnovu člana 22. stav 2. Zakona);

13) roku za ispunjenje uslova iz člana 22. stav 1. Zakona, ako ponudu podnosi na osnovu člana 22. stav 2. Zakona;

14) izvršenoj reviziji računovodstvenih iskaza, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Lice koje je ovlašćeno da u ime grupe ponuđača podnese ponudu, u obrazac ponude unosi podatke o svakom ponuđaču iz grupe ponuđača, osim podataka iz stava 1. tač. 6), 12) i 13) ovog člana koji se kao zajednički unose u obrazac ponude.

Član 14.

Sastavni deo ponude iz člana 13. ove uredbe su dokazi, odnosno dokumentacija, i to:

1) izvod iz odgovarajućeg registra u koji je registrovan, odnosno upisan podnosilac ponude;

2) potvrda nadležnog poreskog organa Republike Srbije ili Republike Crne Gore, odnosno države u kojoj podnosilac ponude ima sedište;

3) bilans stanja za prethodne tri obračunske godine, overen od strane ovlašćenog revizora;

4) potvrda nadležnog državnog organa o neosuđivanosti;

5) bankarska garancija iz člana 9. stav 2. ove uredbe;

6) potvrda o PIB-u i matičnom broju;

7) overena fotokopija lične karte ili pasoša za preduzetnika, odnosno za odgovorno lice i lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća;

8) dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 22. Zakona, i to:

– odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova propisanih članom 22. stav 1. tač. 1) – 6) Zakona;

– detaljan projekat koji predviđa uslove iz člana 22. stav 1. tač.1) – 6) Zakona sa obrazloženjem projekta, utvrđenim iznosom potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta, bankarskom garancijom na taj iznos, odnosno dokazom da su na drugi dozvoljen način obezbeđena sredstva u tom iznosu od banke ili druge finansijske organizacije i izjavom o roku ispunjenja uslova iz člana 22. stav 1. tač. 1) – 6) Zakona;

– realnu procenu ostvarivanja godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda prema odgovarajućem kvalitetu i količini, u skladu sa tržišnim prilikama, sa posebnim prikazom podataka o broju i vrsti robne marke koja će proizvoditi, njenu cenu i planirani izvoz (član 22. stav 1. tačka 7) i stav 2. Zakona);

9) ako je podnosilac ponude već zastupljen na tržištu Republike Srbije sa sopstvenom robnom markom duvanskog proizvoda, prilaže i:

– potvrdu nadležnog državnog organa o vlasništvu nad robnom markom;

– podatke o učešću na tržištu Republike Srbije u godini koja prethodi godini raspisivanja javnog tendera, uz dostavljanje dokaza o prodaji sopstvene robne marke duvanskih proizvoda registrovanim trgovcima na veliko duvanskim proizvodima;

10) overeno punomoćje za zastupnika ili punomoćnika;

11) pismeno ovlašćenje za lice koje u ime grupe ponuđača podnosi ponudu;

12) izveštaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji računovodstvenih iskaza učesnika na javnom tenderu, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Ako se kao učesnik na javnom tenderu javi grupa ponuđača, svaki ponuđač koji čini grupu dostavlja dokumentaciju predviđenu stavom 1. tač.1) – 4) i tač. 6), 7), 9) i 12) ovog člana.

Dokumentaciju iz stava 1. tač. 5), 8) i 10) ovog člana grupa ponuđača dostavlja kao zajedničku.

Dokumentacija, odnosno dokazi, iz stava 1. ovog člana podnose se u originalu ili kao overene fotokopije.

Dokumentacija, odnosno dokazi, iz stava 1. tač.1), 6) i 7) ovog člana, ne mogu biti stariji od šest meseci od dana podnošenja ponude, a dokazi, odnosno dokumentacija iz stava 1. tač. 2), 4), 10) i 11) ovog člana ne mogu biti stariji od 30 dana od dana podnošenja ponuda.

Član 15.

Obrazac ponude popunjava se štampanim slovima na srpskom jeziku.

Obrazac ponude potpisuje odgovorno lice ili lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća, odnosno preduzetnik i overava pečatom preduzeća ili preduzetnika.

Kada ponudu podnosi grupa ponuđača, ona mora biti potpisana od strane lica koje je ovlašćeno da u ime grupe ponuđača podnese ponudu, uz dostavljanje overenog punomoćja.

Obrazac ponude i dokazi, odnosno dokumentacija, koji čine sastavni deo ponude, moraju biti poređani i povezani tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat (u daljem tekstu: paket ponude).

Paket ponude svaki učesnik na javnom tenderu dostavlja Agenciji sa tekstom «Glavni koverat – Ponuda – ne otvaraj – šifra javnog tendera – za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda». Sve koverte koje sadrži glavni koverat moraju imati naziv i adresu podnosioca ponude, šifru javnog tendera, sa upozorenjem «Ne otvarati» i naznakom koverte, i moraju biti tačno adresirane i zapečaćene.

Glavni koverat, koji mora biti zapečaćen, sadrži četiri koverte na kojima se označava njihova sadržina, i to:

1) koverta sa naznakom «ponuda-učesnik na javnom tenderu», koja sadrži popunjeni obrazac ponude;

2) koverta sa naznakom «Dokumentacija»;

3) koverta sa naznakom «Dokumentacija na osnovu člana 22. Zakona o duvanu»;

4) koverta sa naznakom «Bankarska garancija» .

Paket ponude učesnik na javnom tenderu dostavlja u četiri primerka, od čega jedan primerak predstavlja original, a ostala tri primerka kopiju paketa, s tim što na svakom paketu ponude mora biti napisano «Original» ili «Kopija».

Član 16.

Učesnik na javnom tenderu može, u pismenom obliku, da traži od Agencije dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude, najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Agencija je dužna da učesniku na javnom tenderu što pre, a najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponude, pošalje odgovor u pismenom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi i drugim učesnicima na javnom tenderu koji su otkupili tendersku dokumentaciju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se na adresu Agencije iz javnog poziva, uz napomenu «objašnjenja-šifra javnog tendera».

Član 17.

Ponuda se podnosi u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva u «Službenom glasniku Republike Srbije», i to preko pošte preporučenom pošiljkom na adresu Agencije ili se predaje neposredno Agenciji.

Ponuda se može povući, uz pismeni zahtev podnosioca ponude, najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda određenog u javnom pozivu.

Po isteku roka za podnošenje ponuda određenog u javnom pozivu, podnosilac ponude ne može da povuče niti da menja ponudu, a ako to učini ili ako odustane od dobijanja dozvole kada je određen kao najbolje rangirani učesnik na konačnoj tender listi, Agencija ima ovlašćenje da aktivira bankarsku garanciju datu uz ponudu.

Član 18.

Blagovremenom ponudom smatra se ponuda prispela Agenciji do datuma određenog u javnom pozivu.

Agencija je dužna da po prijemu određene ponude naznači broj i datum njenog prijema i da podnosiocu ponude, na njegov zahtev, izda potvrdu o prijemu ponude.

Ako je ponuda podneta po isteku datuma određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom, a Agencija će je po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu podnosiocu ponude, sa naznakom da je podneta neblagovremeno, u roku od tri dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda.

Na bankarsku garanciju sadržanoj u neblagovremenoj ponudi vraćenoj u roku iz stava 3. ovog člana ne obračunava se kamata, a u slučaju prekoračenja tog roka plaća se zatezna kamata za dane prekoračenja roka, u skladu sa zakonom kojim se određuje visina zatezne kamate.

Član 19.

Podaci koje učesnik na javnom tenderu opravdano označi kao poverljive, biće korišćeni samo za namene javnog tendera i neće biti dostupni nikom izvan kruga lica koja budu uključena u postupak javnog tendera.

Podaci iz stava 1. ovog člana neće biti objavljeni prilikom otvaranja ponuda, niti u nastavku postupka ili kasnije.

Učesnik na javnom tenderu, kao poverljiva, može označiti dokumenta koja sadrže lične podatke koji nisu sadržani ni u jednom javnom registru ili koji na drugi način nisu dostupni, kao i poslovne podatke koji su u propisima ili internim aktima učesnika na javnom tenderu označeni kao poverljivi.

Komisija će kao poverljiva tretirati ona dokumenta koja u desnom gornjem uglu velikim slovima imaju ispisano «POVERLjIVO», a ispod toga potpis lica koje je potpisalo ponudu. Ako se poverljivim smatra samo pojedini podatak u dokumentu, poverljivi deo mora biti podvučen crveno, a u istom redu uz desnu ivicu mora biti ispisano «POVERLjIVO» sa potpisom lica koje je potpisalo ponudu.

Komisija ne odgovara za poverljivost dokumenta, odnosno podatka koji nisu označeni na način iz stava 4. ovog člana.

Ako se kao poverljivi podaci označe podaci koji nisu sadržani u stavu 3. ovog člana, Komisija će pismeno pozvati učesnika na javnom tenderu i odrediti mu rok za uklanjanje oznake poverljivosti. Uklanjanje oznake poverljivosti vrši se tako što potpisnik ponude iznad oznake poverljivosti upisuje oznaku «OPOZIV», datum i vreme i stavlja svoj potpis.

Ako učesnik na javnom tenderu ne postupi na način i u roku iz stava 6. ovog člana, Komisija će odbiti ponudu u celini.

IV. OTVARANjE I OCENA PONUDA

Član 20.

O mestu i vremenu otvaranja ponuda Agencija obaveštava učesnike na javnom tenderu najkasnije tri dana pre dana otvaranja ponuda.

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju učesnici na javnom tenderu ili njihovi zastupnici, odnosno punomoćnici koji imaju uredno punomoćje.

Komisija može zahtevati od učesnika na javnom tenderu dodatna objašnjenja koja će joj pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može vršiti i kontrolu (uvid) kod učesnika na javnom tenderu.

Komisija ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi bilo kakvu promenu u sadržini ponude.

Član 21.

Komisija vodi zapisnik o postupku otvaranja ponuda.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: mesto i vreme otvaranja ponuda, imena prisutnih lica, broj prispelih ponuda, broj pod kojim je zavedena ponuda, podatke o podnosiocu ponude, podatke o blagovremenosti prispelih ponuda, redosled prispeća, eventualne primedbe podnosioca ponude ili njegovog ovlašćenog predstavnika, potpise predsednika i članova Komisije, potpise prisutnih učesnika u postupku otvaranja ponuda i vreme završetka otvaranja ponuda.

Ako neko od prisutnih učesnika odbije da potpiše zapisnik, to se unosi u zapisnik zajedno sa razlogom za odbijanje.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana dostavlja se učesnicima na javnom tenderu u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda.

Član 22.

Komisija utvrđuje da li su ponude, koje su blagovremeno podnete, potpune, odnosno da li sadrže sve podatke, dokaze i dokumentaciju, u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

Nepotpune ponude Komisija ne razmatra.

Komisija utvrđuje redosled potpunih ponuda (u daljem tekstu: tender lista) primenom elemenata i bodova određenih za te elemente u tenderskoj dokumentaciji, najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Tender listu Komisija dostavlja učesnicima na javnom tenderu čije su ponude uvršćene u tender listu u roku od tri dana od dana utvrđivanja tender liste, a učesnike na javnom tenderu čije su ponude ocenjene kao nepotpune u istom roku obaveštava o razlozima za ocenjivanje njihovih ponuda nepotpunim.

Učesnici na javnom tenderu iz stava 4. ovog člana imaju pravo prigovora na tender listu, odnosno na obaveštenje, u roku od tri dana od dana prijema tender liste, odnosno obaveštenja iz stava 4. ovog člana.

Prigovor iz stava 5. ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove finansija, preko Komisije, koje je dužno da o prigovoru odluči u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

Komisija utvrđuje konačnu tender listu po isteku roka iz stava 6. ovog člana i dostavlja je Upravnom odboru Agencije najkasnije u roku od tri dana od dana utvrđivanja konačne tender liste.

Komisija vodi zapisnik o postupku utvrđivanja konačne tender liste i sastavlja izveštaj o sprovedenom postupku javnog tendera koji uz konačnu tender listu dostavlja Upravnom odboru Agencije.

Upravni odbor Agencije na osnovu dostavljene konačne tender liste utvrđuje predlog rešenja o davanju dozvole za najbolje rangiranog učesnika na konačnoj tender listi, pod uslovom da taj učesnik nije rangiran sa manje od 50 bodova.

Predlog rešenja iz stava 9. ovog člana dostavlja se Vladi Republike Srbije radi donošenja rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda, u skladu sa Zakonom.

Član 23.

Komisija vraća nepotpunu ponudu podnosiocu u roku od tri dana od dana isteka roka iz člana 22. stav 6. ove uredbe.

Na bankarsku garanciju sadržanu u ponudi iz stava 1. ovog člana, vraćenu u roku od tri dana ne obračunava se kamata, a na bankarsku garanciju vraćenu po isteku roka od tri dana obračunava se zatezna kamata za dane prekoračenja roka, u skladu sa zakonom kojim se određuje visina zatezne kamate.

Član 24.

Ako se daje više dozvola u odnosu na broj učesnika na javnom tenderu koji ispunjavaju propisane uslove za dobijanje dozvole, javni tender se smatra uspelim.

Ako su sve prispele ponude neblagovremene ili nepotpune ili ako nijedan od učesnika na javnom tenderu nema 50 bodova ili više, Upravni odbor Agencije, na predlog Komisije, donosi odluku kojom se javni tender proglašava neuspelim, što se javno oglašava.

Član 25.

Dozvola za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda izdaje se, u skladu sa Zakonom, najbolje rangiranom učesniku na javnom tenderu.

Izuzetno, najbolje rangiranom učesniku može se izdati privremena dozvola kojom će se odrediti rok za ispunjenje uslova iz člana 22. stav 1. Zakona koji je naveden u ponudi.

Po ispunjenju uslova u roku iz stava 2. ovog člana, lice kome je izdata privremena dozvola o tome obaveštava Agenciju, koja je dužna da po prijemu obaveštenja pokrene postupak za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, u skladu sa Zakonom.

U slučaju da lice kome je izdata privremena dozvola ne ispuni uslove iz člana 22. stav 1. Zakona u roku iz stava 2. ovog člana, privremena dozvola prestaje da važi.

Član 26.

Agencija čuva u svojoj arhivi dokumentaciju o javnom tenderu najmanje tri godine od dana upisa proizvođača u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

Član 27.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj:

U Beogradu, decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar