Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije

Na osnovu člana 79. stav 3. Zakona o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 74/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se način obračuna, plaćanja i prikupljanja sredstava po osnovu naknade za podsticajne mere, kao i način raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticajne mere.

Član 2.

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) Energetski bilans je akt koji priprema ministarstvo nadležno za poslove energetike saglasno čl. 13. i 14. Zakona o energetici, koji sadrži projekcije za godinu za koju se računa naknada;

2) jedinična naknada je naknada koju do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu utvrđuje Vlada posebnim aktom u skladu sa Zakonom o energetici i odredbama ove uredbe;

3) kategorija povlašćenih proizvođača je skup povlašćenih proizvođača koji koriste istu vrstu izvora primarne energije i istu vrstu tehnologije (hidroelektrane, elektrane na vetar, solarne elektrane itd.);

4) naknada za podsticaj je ukupan iznos naknade koju plaća krajnji kupac za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije;

5) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove energetike u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i delokrug rada ministarstva;

6) odabrani snabdevač je snabdevač koji snabdeva krajnje kupce koji nisu na garantovanom snabdevanju;

7) operator sistema je operator prenosnog, odnosno distributivnog i zatvorenog distributivnog sistema električne energije;

8) period od 12 meseci je period od 1. novembra pretprošle godine u odnosu na godinu za koju se računa naknada do 31. oktobra prethodne godine u odnosu na godinu za koju se računa naknada.

Ostali izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju značenja definisana Zakonom o energetici i uredbom kojom se bliže propisuju uslovi i postupak sticanja statusa povlašćenog proizvođača.

Obračun iznosa naknade za podsticaj proizvodnje povlašćenih proizvođača električne energije koju plaća krajnji kupac

Član 3.

Naknada za podsticaj obračunava se tako što se iznos jedinične naknade množi sa izmerenom količinom potrošnje aktivne električne energije krajnjeg kupca u obračunskom periodu.

Potrošnja aktivne električne energije iz stava 1. ovog člana izražava se u kWh.

Formula za obračun iznosa jedinične naknade

Član 4.

Iznos jedinične naknade izražava se u RSD/kWh i obračunava se prema sledećoj formuli:

[pic]

gde su:

NKG – iznos jedinične naknade, [RSD/kWh];

G – oznaka u indeksu koja označava godinu za koju se računa iznos jedinične naknade;

i – oznaka u indeksu koja označava pojedine kategorije povlašćenih proizvođača;

kR – koeficijent rezerve;

EPP.G.i – očekivana proizvodnja električne energije povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača u godini G za pojedine kategorije povlašćenih proizvođača, [kWh];

NSE.PP.12M.i – ukupna novčana sredstva fakturisana od povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača za električnu energiju u periodu od 12 meseci, za pojedine kategorije povlašćenih proizvođača, koja se utvrđuju na osnovu podataka iz člana 10. stav 1. tačka 2) ove uredbe, [RSD];

EPP.12M.i – ukupna električna energija fakturisana od povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača u periodu od 12 meseci, za pojedine kategorije povlašćenih proizvođača, koja se utvrđuje na osnovu podataka iz člana 10. stav 1. tačka 1) ove uredbe, [kWh];

EPP.G – očekivana proizvodnja električne energije povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača u godini G, [kWh];

CB.GS.G – planirana jedinična cena za balansnu odgovornost balansne grupe koja je balansno odgovorna za garantovanog snabdevača električne energije u godini G, koja se utvrđuje na osnovu podataka iz člana 10. stav 1. tačka 6) ove uredbe, [RSD/kWh];

CE.GS – cena nabavke električne energije garantovanog snabdevača, koja se utvrđuje na osnovu podataka iz člana 10. stav 1. tačka 7) ove uredbe, koju na osnovu metodologije iz člana 50. stav 1. tačka 5) Zakona o energetici priznaje Agencija za energetiku Republike Srbije kao deo opravdanih troškova garantovanog snabdevača za potrebe određivanja cene garantovanog snabdevanja, [RSD/kWh];

KSG-1 – saldo godišnje korekcije koji se prenosi iz godine G-1, [RSD];

EG – planirana potrošnja finalne električne energije u Republici Srbiji za koju se plaća naknada za godinu G, [kWh].

U slučaju da Agencija za energetiku Republike Srbije, u skladu sa članom 397. Zakona o energetici, stavi van snage odluku o regulisanju cene garantovanog snabdevanja, nabavna cena električne energije garantovanog snabdevača (CE.GS) određuje se kao nabavna cena električne energije iz „fjučers ugovora za celu kalendarsku godinu G na referentnom organizovanom tržištu električne energije koja važi na dan 1. decembra godine koja prethodi godini za koju se računa naknada (G-1).

kR – koeficijent rezerve

Član 5.

Koeficijent rezerve iz člana 4. ove uredbe određuje se kao vrednost 1,05.

Namena koeficijenta rezerve je da obezbedi rezervna novčana sredstva koja mogu biti neophodna garantovanom snabdevaču za redovno izvršavanje obaveza prema povlašćenim proizvođačima u slučajevima neravnomerne proizvodnje povlašćenih proizvođača tokom godine, nepovoljne promene kursa dinara prema evru, inflacije u evrozoni, troškova isplate naknade povlašćenim proizvođačima zbog prestanka ugovora o otkupu električne energije za čiji prestanak garantovani snabdevač nije kriv, kao i nenaplativosti računa.

EPP.G – očekivana proizvodnja električne energije povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača u godini G

Član 6.

Ministarstvo određuje ukupnu očekivanu proizvodnju električne energije povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača u godini G za koju se računa naknada iz člana 4. ove uredbe.

Za potrebe određivanja očekivane proizvodnje iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo je dužno da koristi podatke iz energetskog bilansa koji se odnose na planiranu proizvodnju električne energije povlašćenih proizvođača u godini G.

Ako oceni da podaci iz energetskog bilansa treba da se upotpune za potrebe određivanja očekivane proizvodnje iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo može da koristi i podatke koje mu dostave garantovani snabdevač, operatori sistema, povlašćeni i privremeni povlašćeni proizvođači, a u vezi su sa planiranom proizvodnjom električne energije povlašćenih proizvođača u godini G.

Garantovani snabdevač, operatori sistema i povlašćeni i privremeni povlašćeni proizvođači su dužni da sarađuju sa Ministarstvom i daju obaveštenja kada im se Ministarstvo obrati prilikom određivanja očekivane proizvodnje iz stava 1. ovog člana.

EPP.G.i –očekivana proizvodnja električne energije povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača za pojedine kategorije povlašćenih proizvođača u godini G

Član 7.

Ministarstvo određuje ukupnu očekivanu proizvodnju električne energije za pojedine kategorije povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača u godini G za koju se računa naknada iz člana 4. ove uredbe, shodnom primenom odredbe člana 6. ove uredbe.

KSG-1 – saldo godišnje korekcije

Član 8.

Saldo godišnje korekcije iz člana 4. ove uredbe određuje Ministarstvo u saradnji sa garantovanim snabdevačem, kao razliku ukupnog ostvarenog prihoda i ukupnih ostvarenih troškova garantovanog snabdevača po osnovu podsticaja povlašćenih proizvođača električne energije u periodu od 12 meseci, uvećanu za saldo godišnje korekcije iz pretprošle godine u odnosu na godinu za koju se računa naknada (KSG-2).

Ukupni ostvareni prihod garantovanog snabdevača iz stava 1. ovog člana određuje se na osnovu podataka iz člana 10. stav 1. ove uredbe, kao suma fakturisanih iznosa po osnovu naknade za podsticaj i vrednosti novčanih sredstava koja odgovaraju proizvodu energije preuzete od povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača i cene nabavke električne energije garantovanog snabdevača (CE.GS) iz člana 4. ove uredbe, umanjena za nenaplativost u iznosu od 2% i uvećana za iznos drugih prihoda u vezi sa podsticajima ostvarenih u skladu sa zakonom.

Ukupni ostvareni troškovi garantovanog snabdevača iz stava 1. ovog člana određuju se na osnovu podataka iz člana 10. stav 1. ove uredbe, kao suma fakturisanih iznosa na ime isplata povlašćenim i privremenim povlašćenim proizvođačima za proizvedenu električnu energiju i novčanih sredstava koja garantovani snabdevač potroši za potrebe balansiranja proizvodnje električne energije od povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača, uvećana za iznos drugih opravdanih troškova.

EG – planirana potrošnja finalne energije u Republici Srbiji za koju se plaća naknada

Član 9.

Ministarstvo određuje planiranu potrošnju finalne električne energije u Republici Srbiji za koju se plaća naknada za godinu G na osnovu podataka koji služe za pripremu energetskog bilansa. Potrošnja finalne električne energije za koju se plaća naknada se izračunava kao suma raspoložive električne energije: za finalnu potrošnju, za energane, za toplane, za rafinerije, za proizvodnju nafte i gasa, za rudnike uglja i za preradu uglja.

Izveštavanje Ministarstva od strane garantovanog snabdevača za potrebe obračuna iznosa jedinične naknade

Član 10.

Do kraja novembra svake godine garantovani snabdevač dostavlja Ministarstvu podatke o:

1) ukupnoj električnoj energiji fakturisanoj od strane povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača po kategorijama u periodu od 12 meseci;

2) ukupnim novčanim iznosima fakturisanih po kategorijama povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača za isporučenu električnu energiju u periodu od 12 meseci;

3) uplaćenim novčanim sredstvima na račun garantovanog snabdevača u periodu od 12 meseci po osnovu aktiviranja finansijskog sredstva obezbeđenja od privremenih povlašćenih proizvođača koji u roku nisu stekli status povlašćenog proizvođača;

4) stanju namenskog računa iz člana 14. stav 1. ove uredbe na dan 1. novembra tekuće godine;

5) strukturi svih uplata i isplata sa namenskog računa iz člana 14. stav 1. ove uredbe;

6) planiranoj jediničnoj ceni za balansnu odgovornost balansne grupe koja je balansno odgovorna za garantovanog snabdevača električne energije u godini za koju se računa naknada;

7) ceni nabavke električne energije garantovanog snabdevača, koju na osnovu metodologije iz člana 50. stav 1. tačka 5) Zakona o energetici priznaje Agencija za energetiku Republike Srbije kao deo opravdanih troškova garantovanog snabdevača za potrebe određivanja cene garantovanog snabdevanja.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana garantovani snabdevač dostavlja na formularu čiji obrazac Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici.

Uz izveštaj iz stava 1. ovog člana, garantovani snabdevač dostavlja deo izveštaja ovlašćenog revizora da je garantovani snabdevač namenski račun vodio u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

Subjekti prikupljanja naknade za podsticaj

Član 11.

Subjekti naplate naknade za podsticaj od krajnjih kupaca su:

1) operator sistema za krajnje kupce koji nemaju ugovor o potpunom snabdevanju;

2) odabrani snabdevač za krajnje kupce koji imaju ugovor o potpunom snabdevanju, a nisu na garantovanom snabdevanju;

3) garantovani snabdevač za krajnje kupce na garantovanom snabdevanju.

Obaveze operatora sistema i odabranog snabdevača prema garantovanom snabdevaču

Član 12.

Operator sistema i odabrani snabdevač su dužni da prenesu garantovanom snabdevaču sredstva u slučajevima iz člana 11. tač. 1) i 2) ove uredbe, koja odgovaraju iznosu naknade za podsticaj koji su fakturisali krajnjim kupcima za prethodni mesec, najkasnije do 23. u tekućem mesecu.

Operator sistema i odabrani snabdevač do desetog u mesecu za prethodni mesec, dostavljaju garantovanom snabdevaču podatke o količini preuzete, odnosno prodate električne energije, na osnovu kojih garantovani snabdevač obračunava i ispostavlja račun za uplatu sredstava po osnovu naknade za podsticaj.

Garantovani snabdevač je ovlašćen da ispita tačnost podataka koje mu dostavi odabrani snabdevači ako posumnja u njihovu tačnost i da radi provere zatraži od operatora sistema da mu dostavi podatke o preuzetoj električnoj energiji krajnjih kupaca odabranog snabdevača.

Operator sistema je dužan da na zahtev garantovanog snabdevača dostavi podatke o količini preuzete električne energije za svakog subjekta naplate naknade za podsticaj.

Ukoliko podaci odabranog snabdevača o prodatoj električnoj energiji nisu u skladu sa podacima operatora sistema o preuzetoj električnoj energiji od krajnjih kupaca, garantovani snabdevač obračunava i ispostavlja račun za uplatu sredstava po osnovu naknade za podsticaj uzimajući u obzir podatke operatora sistema.

Operator sistema i odabrani snabdevač su dužni da garantovanom snabdevaču do kraja prvog meseca svake poslovne godine dostave blanko menicu kao sredstvo obezbeđenja prenosa sredstava od fakturisane naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača.

Obaveza iskazivanja naknade za podsticaj u računu za pristup sistemu odnosno isporučenu električnu energiju

Član 13.

Operator sistema, snabdevač, odnosno garantovani snabdevač je dužan da u računu koji dostavlja krajnjem kupcu za pristup sistemu, odnosno isporučenu električnu energiju, kao posebnu stavku naznači iznos ukupne naknade za podsticaj.

Namenski račun za novčana sredstva za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije

Član 14.

Garantovani snabdevač vodi poseban namenski račun na koji se uplaćuju i sa koga se isplaćuju novčana sredstva za podsticaj povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača električne energije.

Garantovani snabdevač najkasnije do 23. u tekućem mesecu uplaćuje na namenski račun:

1) sredstva koja odgovaraju iznosu naknade za podsticaj koji je fakturisao krajnjem kupcu za prethodni mesec;

2) sredstva koja odgovaraju ceni po kojoj garantovani snabdevač kupuje električnu energiju, koja se određuju kao:

[pic]

gde su:

CE.GS – cena po kojoj je garantovani snabdevač kupovao električnu energiju, a koja je određena članom 4. ove uredbe;

EPP.M – fakturisana električna energija povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača u prethodnom mesecu.

Namena prikupljenih sredstava po osnovu naknade i način plaćanja povlašćenih proizvođača električne energije

Član 15.

Garantovani snabdevač sa namenskog računa iz člana 14. ove uredbe isplaćuje novčana sredstva za:

1) električnu energiju koju su mu fakturisali povlašćeni, odnosno privremeni povlašćeni proizvođači električne energije u skladu sa ugovorom o otkupu električne energije;

2) troškove balansiranja proizvodnje električne energije od povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača električne energije, a koji se računaju prema sledećoj formuli:

[pic]

gde su:

VP – oznaka u indeksu koja ukazuje na odgovarajući obračunski vremenski period na koji se odnosi trošak za potrebe balansiranja;

CB.GS.VP – cena balansiranja balansne grupe garantovanog snabdevača za električnu energiju u odgovarajućem obračunskom vremenskom periodu;

EPP.VP – fakturisana električna energija povlašćenih i privremeno povlašćenih proizvođača u odgovarajućem obračunskom vremenskom periodu.

3) troškove naknade povlašćenim proizvođačima zbog prestanka ugovora o otkupu električne energije za čiji prestanak garantovani snabdevač nije kriv.

Korekcija visine jedinične naknade

Član 16.

Ako proceni da prikupljena sredstva nisu dovoljna za ispunjavanje obaveza iz člana 15. ove uredbe, ili dođe do promene regulisanih cena, garantovani snabdevač podnosi Ministarstvu inicijativu za promenu iznosa jedinične naknade.

Uz inicijativu iz stava 1. ovog člana, garantovani snabdevač dostavlja izveštaj sa detaljno navedenim prikupljenim i isplaćenim novčanim sredstvima za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije do dana podnošenja inicijative i projekcijom prihoda i troškova za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije do kraja tekuće godine.

Ako Ministarstvo utvrdi da je inicijativa iz stava 1. ovog člana osnovana, podnosi predlog Vladi za korekciju iznosa jedinične naknade u roku od 15 dana od dana podnošenja inicijative.

Izveštaj garantovanog snabdevača o prikupljenim i isplaćenim novčanim sredstvima za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije

Član 17.

Garantovani snabdevač je dužan da najkasnije do kraja februara tekuće godine, objavi izveštaj o prikupljenim i isplaćenim novčanim sredstvima za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije za prethodnu kalendarsku godinu, koji sadrži naročito:

1) naziv povlašćenog proizvođača i količinu njegove proizvodnje;

2) iznos fakturisane i isplaćene električne energije za svakog povlašćenog, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača;

3) iznos fakturisane i prikupljene naknade za podsticaj od svakog pojedinačnog subjekta naknade iz člana 11. ove uredbe;

4) iznos novčanih sredstava koje je garantovani snabdevač uplatio u skladu sa članom 14. stav 2. tačka 2) ove uredbe;

5) iznos novčanih sredstava isplaćenih na ime balansiranja proizvodnje električne energije od povlašćenih i privremenih povlašćenih proizvođača, sa odgovarajućim proračunom u skladu sa članom 15. stav 1. tačka 2) ove uredbe;

6) iznos novčanih sredstava naplaćenih na osnovu aktiviranja finansijskog sredstva obezbeđenja od privremenih povlašćenih proizvođača;

7) spisak ostalih prihoda i troškova u vezi sa prikupljenim i isplaćenim novčanim sredstvima za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana garantovani snabdevač objavljuje na svojoj internet stranici.

Kvartalni izveštaji garantovanog snabdevača

Član 18.

Garantovani snabdevač je dužan da kvartalno dostavi Ministarstvu izveštaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima za naknadu za podsticaj proizvodnje povlašćenih proizvođača električne energije u prethodnom periodu sa detaljnom strukturom prihoda i rashoda kao i trenutno stanje na namenskom računu iz člana 14. stav 1. ove uredbe.

V. KAZNENE ODREDBE

Član 19.

Novčanom kaznom od 1.500.000 od 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup snabdevač-pravno lice, ako najkasnije do 23. u mesecu za prethodni mesec ne prenese garantovanom snabdevaču prikupljena sredstva od naknade za podsticaj iz člana 12. stav 1. ove uredbe ili do desetog u mesecu za prethodni mesec ne dostavi garantovanom snabdevaču podatke iz člana 12. stav 2. ove uredbe ili ne dostavi menicu u skladu sa članom 12. stav 6. ove uredbe ili ne izda račun krajnjem kupcu u skladu sa članom 13. ove uredbe.

Odgovorno lice u snabdevaču – pravnom licu kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da se bavi određenom privrednom delatnošću u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 20.

Novčanom kaznom od 1.500.000 od 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup operator sistema-pravno lice, ako ne prenese garantovanom snabdevaču prikupljena sredstva od naknade za podsticaj najkasnije do 23. u mesecu za prethodni mesec iz člana 12. stav 1. ove uredbe ili ne dostavi garantovanom snabdevaču tražene podatke iz člana 12. st. 2. i 4. ove uredbe ili ne dostavi menicu u skladu sa članom 12. stav 6. ove uredbe ili ne izda račun krajnjem kupcu u skladu sa članom 13. ove uredbe.

Odgovorno lice u operatoru – pravnom licu kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Član 21.

Novčanom kaznom od 1.500.000 od 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup garantovani snabdevač-pravno lice ako ne vodi namenski račun u skladu sa čl. 14. i 15. ove uredbe ili ne podnosi izveštaje u skladu sa čl. 14. i 15. ove uredbe ili ne izda račun krajnjem kupcu u skladu sa članom 13. ove uredbe.

Odgovorno lice u garantovanim snabdevaču kazniće se za privredni prestup iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Član 22.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj snabdevač-preduzetnik ako najkasnije do 23. u mesecu za prethodni mesec ne prenese garantovanom snabdevaču prikupljena sredstva od naknade za podsticaj iz člana 12. stav 1. ove uredbe ili do desetog u mesecu za prethodni mesec ne dostavi garantovanom snabdevaču podatke iz člana 12. stav 2. ove uredbe ili ne dostavi menicu u skladu sa članom 12. stav 6. ove uredbe ili ne izda račun krajnjem kupcu u skladu sa članom 13. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, preduzetniku može se izreći zaštitna mera zabrane da se bavi određenom privrednom delatnošću u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 23.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a važi do 31. decembra 2018. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 12. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar