Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2016. godini

Na osnovu člana 79. stav 4. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2016. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina posebne naknade za podsticaj u 2016. godini.

Naknada iz stava 1. ovog člana izražava se u din/kWh.

Član 2.

Visina posebne naknade iz člana 1. stav 1. ove uredbe iznosi 0,093 din/kWh.

Visina posebne naknade iz člana 1. stav 1. ove uredbe je utvrđena u skladu sa uredbom kojom se uređuje način obračuna, plaćanja i prikupljanja sredstava po osnovu naknade za podsticajne mere, kao i način raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticajne mere.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu, 12. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar