Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

Na osnovu člana 74. Zakona o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I POSTUPKU STICANJA STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE, PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi i postupak sticanja, trajanja i prestanak statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača električne energije i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije, sadržina zahteva i dokazi o ispunjavanju uslova za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, instrumenti obezbeđenja plaćanja, minimalni stepen iskorišćenja primarne energije u elektranama visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije u zavisnosti od vrste osnovnog energenta i instalisane snage, maksimalni kapaciteti svih elektrana koje koriste energiju vetra i energiju sunčevog zračenja koje će dobiti status povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača, sadržina i način vođenja registra iz člana 75. Zakona o energetici, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Član 2.

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) geotermalna elektrana je elektrana koja koristi podzemne vode i toplotu stenskih masa;

2) dan podnošenja zahteva je dan kada je zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača zaveden na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa;

3) deo elektrane je deo objekta elektrane, za koju je stečen status privremenog povlašćenog proizvođača, samostalno izgrađen sa posebnom upotrebnom dozvolom i koji po izgradnji ima posebno merenje za očitavanje proizvedene električne energije;

4) elektrana je objekat za proizvodnju električne energije i ima najmanje jedno mesto primopredaje za električnu energiju predatu u sistem;

5) elektrana na biomasu je elektrana koja koristi biorazgradivu materiju koja obuhvata:

(1) biljke, delove biljaka i ostatke biljaka nastale u poljoprivredi (slama, kukuruzovina, granje, koštice, ljuske), stajnjak sa farmi i sl.;

(2) biljke, delove biljaka i ostatke biljaka u šumarstvu, ostatke pri seči šuma i sl.;

(3) biljke, delove biljaka i ostatke biljaka nastale iz brzorastućih energetskih zasada;

(4) materiju nastalu u ribarstvu i akvakulturi;

(5) biorazgradive ostatke u prehrambenoj, drvnoj i srodnim industrijama;

(6) separisanu biorazgradivu frakciju komunalnog otpada;

(7) sporedne proizvode životinjskog porekla koji se koriste u skladu sa propisima iz oblasti veterinarstva i

(8) energent proizveden tehnološkim postupkom iz materija navedenih u ovoj tački;

6) elektrana na biogas je elektrana sa jednom ili više proizvodnih jedinica koje koriste gas nastao u sopstvenim postrojenjima (digestorima), anaerobnim postupcima iz biomase i sporednih proizvoda životinjskog porekla koji se koriste u skladu sa propisima iz oblasti veterinarstva;

7) elektrana na vetar je elektrana koja koristi energiju vetra;

8) elektrana na deponijski gas je elektrana koja koristi gas nastao iz deponija komunalnog otpada;

9) elektrana na gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda je elektrana koja koristi gas nastao anaerobnim postupcima u tim postrojenjima;

10) solarna elektrana je elektrana koja koristi energiju sunčevog zračenja;

11) solarna elektrana na objektu je elektrana koja koristi sunčevo zračenje, montirana na objektu koji predstavlja fizičku celinu jasno odvojenu od drugih objekata, pri čemu se na jednom objektu može montirati samo jedna elektrana;

12) solarna elektrana na zemlji je elektrana koja koristi sunčevo zračenje montirana na zemljištu;

13) elektrana na otpad je elektrana koja koristi otpad u skladu sa propisima kojima se uređuju upravljanje otpadom i upotreba otpada za proizvodnju energije;

14) elektrana sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije je elektrana koja istovremeno proizvodi električnu i toplotnu energiju sa visokim stepenom korisnog dejstva koristeći prirodni gas kao osnovno gorivo;

15) energetska vrednost utrošenog goriva je suma proizvoda potrošenih količina osnovnog i dopunskih goriva i njihovih prosečnih donjih toplotnih moći;

16) zauzeti kapacitet je zbir instalisanih snaga elektrana koji se posebno računa za elektrane na vetar, a posebno za kategorije solarnih elektrana za koje:

(1) važi status povlašćenog proizvođača;

(2) važi status privremenog povlašćenog proizvođača;

(3) ne važi prethodno stečen status povlašćenog proizvođača, ni status privremenog povlašćenog proizvođača, a ispunjavaju uslove da se uračunaju u oslobođeni kapacitet do dana raspodele oslobođenog kapaciteta u skladu sa ovom uredbom;

17) maksimalni kapacitet je zbir instalisanih snaga elektrana, posebno određen za elektrane na vetar, a posebno za kategorije solarnih elektrana, do kojeg se može steći status povlašćenog proizvođača, odnosno status privremenog povlašćenog proizvođača;

18) novoizgrađeno postrojenje je elektrana ili deo elektrane koja je puštena u rad posle 1. januara 2010. godine;

19) oprema je skup osnovnih komponenata elektrane, odnosno dela elektrane za proizvodnju električne energije: agregat (turbina, generator), fotonaponski paneli, invertor, kotlovsko postrojenje i sl.;

20) oslobođeni kapacitet je zbir instalisanih snaga elektrana iz zauzetog kapaciteta, a za koje je prestao:

(1) status povlašćenog proizvođača;

(2) status privremenog povlašćenog proizvođača, osim ako je za elektranu privremeni povlašćeni proizvođač u roku propisanim zakonom stekao status povlašćenog proizvođača;

21) slobodni kapacitet je razlika između maksimalnog kapaciteta i zauzetog kapaciteta;

22) gorivo je osnovno i dopunsko gorivo koje se potroši za proizvodnju električne energije ili za visokoefikasnu kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije;

23) proizvodna jedinica je generator, fotonaponski panel ili drugi uređaj u elektrani, odnosno delu elektrane, koji pretvara u električnu energiju druge oblike energije;

24) proizvedena električna energija elektrane ili dela elektrane je ukupna električna energija predata u prenosni ili distributivni sistem, na mestu primopredaje električne energije za određeni obračunski period, izražena u kWh;

25) rekonstruisano postrojenje je elektrana izgrađena pre 1. januara 2010. godine u kojoj je rekonstrukcijom, u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata, izvršena zamena opreme, pri čemu je rekonstrukcija završena posle 1. januara 2010. godine;

26) hidroelektrana je elektrana koja energiju prirodnog vodotoka pretvara u električnu energiju;

27) hidroelektrana na postojećoj infrastrukturi je hidroelektrana koja koristi već postojeću branu ili hidroelektrana izgrađena na cevovodima na postrojenjima za obradu vode pod pritiskom prirodnog pada vode.

Drugi izrazi koji nisu upotrebljeni u stavu 1. ovog člana, imaju značenje određeno Zakonom o energetici.

II. USLOVI ZA STICANJE STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA, PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu, odnosno deo elektrane

Član 3.

Energetski subjekt i fizičko lice mogu da steknu status povlašćenog proizvođača (u daljem tekstu: povlašćeni proizvođač) za elektranu, odnosno deo elektrane:

1) koja u procesu proizvodnje električne energije koristi obnovljive izvore energije i ispunjava uslove u pogledu instalisane snage i to u:

(1) hidroelektrani instalisane snage do 30 MW;

(2) hidroelektrani na postojećoj infrastrukturi instalisane snage do 30 MW;

(3) elektrani na biomasu;

(4) elektrani na biogas;

(5) elektrani na deponijski gas i gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda;

(6) elektrani na vetar, ako se u skladu sa odredbama ove uredbe utvrdi da je njena instalisana snaga manja ili jednaka slobodnom kapacitetu;

(7) solarnoj elektrani, ako se u skladu sa odredbama ove uredbe utvrdi da je njena instalisana snaga manja ili jednaka slobodnom kapacitetu;

(8) geotermalnoj elektrani;

(9) elektrani na otpad;

2) koja je izgrađena i podobna za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;

3) ima obezbeđeno posebno merenje proizvedene električne energije, odnosno posebna merenja predate i preuzete toplotne energije, odvojena od merenja u drugim tehnološkim procesima, sa jasno označenim mernim uređajima izvedenim u skladu sa Zakonom o energetici i pravilima o radu distributivnog, odnosno prenosnog sistema;

4) koja proizvodi električnu energiju u novoizgrađenim, odnosno rekonstruisanim postrojenjima u kojima je ugrađena nekorišćena oprema;

5) ako ima licencu za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije, izdatu u skladu sa Zakonom o energetici;

6) ako je priključena na distributivni sistem, odnosno prenosni sistem u skladu sa Zakonom o energetici i propisima donetim na osnovu njega;

7) ako je podnosilac zahteva fizičko lice, da instalisana snaga elektrane nije veća od 30 kW i da nema status povlašćenog proizvođača za drugu elektranu;

8) ako energetskom subjektu, odnosno fizičkom licu nije oduzet ili pokrenut postupak oduzimanja statusa povlašćenog proizvođača iz razloga propisanih u članu 73. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o energetici, odnosno statusa privremenog povlašćenog proizvođača iz razloga propisanih u članu 73. stav 3. tač. 1), 2) i 4) Zakona o energetici;

9) ako za elektranu za koju traži status povlašćenog proizvođača nema važeći status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije;

10) ako za elektranu za koju traži status povlašćenog proizvođača nije prethodno postojao status povlašćenog proizvođača, osim ako se radi o elektrani na koju se odnosi slučaj iz člana 19. stav 3. ove uredbe.

11) u slučaju iz člana 19. stav 4. ove uredbe, ako je imenovan od strane zajmodavca ili agenta zajmodavca.

Status povlašćenog proizvođača izdaje se za instalisanu snagu elektrane ili dela elektrane koja odgovara ukupno odobrenoj snazi od strane operatora sistema za priključenje elektrane ili dela elektrane, na distributivni, odnosno prenosni sistem.

Uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za elektranu, odnosno deo elektrane iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije

Član 4.

Energetski subjekt i fizičko lice mogu da steknu status povlašćenog proizvođača i za elektranu, odnosno deo elektrane za visokoefikasnu kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije instalisane električne snage do 10 MW, ako pored ispunjenih uslova iz člana 3. stav 1. tač. 2) do 10) ove uredbe ima:

1) ugrađenu opremu kojom se može ostvariti visokoefikasna kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije sa minimalnim ukupnim godišnjim stepenom korisnosti elektrane od 75%, pri čemu ukupni godišnji stepen korisnosti elektrane za kombinovanu proizvodnju ([pic]) predstavlja odnos između ukupno proizvedene energije (električne i toplotne) i energetske vrednosti potrošenog goriva, koji se računa prema formuli:

[pic]

gde su:

E – ukupna godišnja proizvodnja električne energije u kombinovanoj proizvodnji, Q – ukupna godišnja korisna potrošnja toplotne energije iz kombinovane proizvodnje koja obuhvata toplotnu energiju potrošenu za sopstvene potrebe i prodatu toplotnu energiju, Epg – energetska vrednost potrošenog goriva tokom godine za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije.

2) ugrađene merne uređaje i označena merna mesta na kojima se meri ukupno proizvedena i predata energija i utrošeno gorivo;

3) zaključen ugovor o prodaji toplotne energije ili dokaz da proizvedenu toplotnu energiju koristi za sopstvene potrebe što podrazumeva grejanje objekata ili potrošnju toplotne energije za proizvodne procese.

Dopunsko gorivo za elektrane koje koriste obnovljive izvore energije i elektrane za visokoefikasnu kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije

Član 5.

U elektranama iz člana 3. stav 1. tačka 1) podtač. (3), (4), (5), (8) i (9) ove uredbe i iz člana 4. ove uredbe kao dopunsko gorivo može se koristiti fosilno gorivo, otpadni tehnološki gasovi sa organskom frakcijom, otpadni mulj iz postrojenja za tretman otpadnih voda ili neki drugi obnovljivi izvor energije.

Uslovi za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača

Član 6.

Status privremenog povlašćenog proizvođača (privremeni povlašćeni) može da stekne energetski subjekt i fizičko lice za elektranu ako:

1) može da pristupi građenju elektrane iz člana 70. st. 1. i 2. Zakona o energetici, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;

2) je za elektranu instalisane snage veće od 100 kW pribavio finansijski instrument obezbeđenja za slučaj da ne stekne status povlašćenog proizvođača u skladu sa članom 71. stav 3. Zakona o energetici;

3) iz tehničke dokumentacije, kao i odredaba Zakona o energetici i propisa donetih na osnovu njega, proizilazi da za planiranu elektranu može da stekne status povlašćenog proizvođača i to:

(1) ako je podnosilac zahteva fizičko lice, da instalisana snaga planirane elektrane ne prelazi najviši iznos instalisane snage za koju fizičko lice po Zakonu o energetici može steći status povlašćenog proizvođača;

(2) da se tehničkom dokumentacijom u planiranoj elektrani predviđa korišćenje obnovljivih izvora energije u procesu proizvodnje električne energije, odnosno da se predviđa ugradnja opreme kojom se može ostvariti visokoefikasna kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije u skladu sa ovom uredbom;

(3) da se tehničkom dokumentacijom i uslovima za priključenje u planiranoj elektrani predviđa posebno merenje preuzete i predate električne, odnosno toplotne energije u sistem u skladu sa odredbama ove uredbe;

(4) da je instalisana snaga za planiranu elektranu na vetar, odnosno solarnu elektranu manja ili jednaka slobodnom kapacitetu;

(5) energetskom subjektu, odnosno fizičkom licu nije oduzet ili pokrenut postupak oduzimanja statusa povlašćenog proizvođača iz razloga propisanih u članu 73. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o energetici, odnosno statusa privremenog povlašćenog proizvođača iz razloga propisanih u članu 73. stav 3. tač. 1), 2) i 4) Zakona o energetici;

(6) ako za elektranu za koju traži status privremenog povlašćenog proizvođača nije prethodno postojao status povlašćenog proizvođača ili status privremenog povlašćenog proizvođača, osim ako se radi o elektrani na koju se odnosi slučaj iz člana 19. stav 3. ove uredbe;

(7) u slučaju iz člana 19. stav 4. ove uredbe je imenovan od strane zajmodavca ili agenta zajmodavca.

Finansijski instrument obezbeđenja za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača

Član 7.

Finansijski instrument obezbeđenja iz člana 6. stav 1. tačka 2) ove uredbe određuje se u visini od 60 evra po instalisanom kW elektrane, koji se obezbeđuje kao:

1) novčani depozit u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, koji se uplaćuje na podračun posebnih depozita ministarstva nadležnog za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem, ili

2) bankarska garancija „na prvi pozivˮ.

Bankarska garancija iz stava 1. tačka 2) ovog člana sadrži:

1) podatak da je korisnik garancije Ministarstvo;

2) podatak da je banka garant registrovana u Republici Srbiji;

3) podatak da je nalogodavac podnosilac zahteva ili drugo lice, pri čemu drugo lice može biti nalogodavac samo pod uslovom da banka garant garantuje za obaveze podnosioca zahteva;

4) podatak da se garantovani iznos isplaćuje u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan naplate bankarske garancije;

5) izjavu banke garanta kojom se banka garant, ukoliko podnosilac zahteva stekne status privremenog povlašćenog proizvođača, obavezuje neopozivo, bezuslovno i bez prava na prigovor da će u slučaju neispunjenja obaveza privremenog povlašćenog proizvođača, platiti svaki iznos srazmerno neizvršenoj obavezi, a najviše do garantovanog iznosa, na prvi pisani poziv korisnika garancije kojim se konstatuje da privremeni povlašćeni proizvođač nije u potpunosti ili delimično stekao status povlašćenog proizvođača u roku propisanom zakonom u smislu Zakona o energetici;

6) obavezu banke garanta da će plaćanje izvršiti u roku sedam radnih dana od dana primljenog zahteva za plaćanje po garanciji;

7) klauzulu da je bankarska garancija ništava i prestaje da važi u slučaju da podnosilac zahteva ne stekne status privremenog povlašćenog proizvođača.

Ako rok važenja bankarske garancije ističe pre isteka roka važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača, privremeni povlašćeni proizvođač je dužan da najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja bankarske garancije produži njeno važenje za najmanje mesec dana duže od roka važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača.

Ako privremeni povlašćeni proizvođač ne ispuni obavezu iz stava 3. ovog člana, status privremenog povlašćenog proizvođača mu se oduzima i smatra se da u roku nije stekao status povlašćenog proizvođača, a bankarska garancija se naplaćuje.

Bankarska garancija ne sme da sadrži dodatne uslove ili priloge uz zahtev za naplatu bankarske garancije kojima se uslovljava njena naplata u slučaju ostvarenja uslova za njeno aktiviranje.

Bliže obaveštenje o uplati, pribavljanju i predaji finansijskog instrumenta obezbeđenja plaćanja, Ministarstvo je dužno da prikaže na svojoj internet stranici.

Uslovi za aktiviranje i vraćanje finansijskog instrumenta obezbeđenja za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača

Član 8.

Ako privremeni povlašćeni proizvođač:

1) stekne status povlašćenog proizvođača u roku i način propisan Zakonom o energetici i ovom uredbom, za ukupnu instalisanu snagu elektrane za koju je stečen status privremenog povlašćenog proizvođača, finansijski instrument obezbeđenja mu se vraća;

2) stekne status povlašćenog proizvođača u roku i način propisan Zakonom o energetici i ovom uredbom, za instalisanu snagu manju od one za koju je stečen status privremenog povlašćenog proizvođača, finansijski instrument obezbeđenja naplaćuje se u visini iznosa koji srazmerno odgovara procentu instalisane snage elektrane za koju nije stečen status povlašćenog proizvođača električne energije u odnosu na instalisanu snagu za koju je stečen status privremenog proizvođača, dok se preostali iznos finansijskog instrumenta obezbeđenja ne naplaćuje;

3) ne stekne status povlašćenog proizvođača električne energije u roku i na način propisan Zakonom o energetici ili mu se oduzme status privremenog povlašćenog proizvođača, finansijski instrument obezbeđenja u celosti se naplaćuje, odnosno trajno se prisvajaju sredstva iz položenog novčanog depozita;

4) dostavi drugi finansijski instrument obezbeđenja u visini prethodnog, prethodni finansijski instrument obezbeđenja vraća se privremenom povlašćenom proizvođaču;

5) stupa u prethodni status privremenog povlašćenog proizvođača u skladu sa članom 18. ove uredbe, dužan je da Ministarstvu dostavi finansijski instrument obezbeđenja u skladu sa članom 7. ove uredbe.

Finansijski instrument obezbeđenja vraća se i u slučaju ako se ne stekne status privremenog povlašćenog proizvođača.

Novčana sredstva koja su stečena na osnovu aktiviranja finansijskog instrumenta obezbeđenja isplaćuju se garantovanom snabdevaču i koriste se za podsticaj povlašćenih proizvođača.

Privremeni povlašćeni proizvođač je dužan da u zahtevu za vraćanje bankarske garancije, odnosno povraćaj novčanog depozita navede način preuzimanja bankarske garancije, odnosno račun i naziv banke ili druge organizacije kod koje se vode računi privremenog povlašćenog proizvođača na koji treba uplatiti sredstva novčanog depozita.

Ministarstvo je u obavezi da na zahtev vrati finansijski instrument obezbeđenja u roku od 30 dana od dana kada su se stekli uslovi za njegovo vraćanje.

Ministarstvo materijalno ne odgovara ukoliko privremeni povlašćeni proizvođač navede pogrešnu adresu za prijem bankarske garancije, odnosno pogrešan račun i naziv banke za isplatu novčanog depozita, kao i iz drugih razloga zbog kojih se instrument obezbeđenja ne vrati privremenom povlašćenom proizvođaču, a koji mu se mogu pripisati u krivicu.

Uslovi za sticanje statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

Član 9.

Status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora može da se stekne za elektranu ako:

1) u procesu proizvodnje električne energije koristi obnovljive izvore energije bez obzira na instalisanu snagu;

2) je izgrađena i podobna za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata;

3) ima obezbeđeno posebno merenje, odvojeno od merenja u drugim tehnološkim procesima, kojim se meri preuzeta i predata električna, odnosno toplotna energija u sistem na način propisan u članu 3. stav 1. tačka 3) ove uredbe;

4) ima licencu za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije, u skladu sa Zakonom o energetici;

5) za elektranu nema važeći status povlašćenog proizvođača električne energije;

6) je priključena na distributivni sistem, odnosno prenosni sistem u skladu sa Zakonom o energetici i propisima donetim na osnovu njega.

III. MAKSIMALNI KAPACITET ZA ELEKTRANE NA VETAR I SOLARNE ELEKTRANE

Maksimalni kapacitet

Član 10.

Za elektrane na vetar i solarne elektrane propisuje se maksimalni kapacitet za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju i to:

1) 500 MW za elektrane na vetar;

2) 2 MW za solarne elektrane na objektu pojedinačne snage do 30 kW;

3) 2 MW za solarne elektrane na objektu pojedinačne snage veće od 30 kW do 500 kW;

4) 6 MW za solarne elektrane na zemlji pojedinačne snage do 500 kW.

Slobodni kapacitet

Član 11.

Za svaku od kategorija elektrana iz člana 10. ove uredbe, Ministarstvo posebno utvrđuje slobodni kapacitet na osnovu maksimalnog kapaciteta i zauzetog kapaciteta.

Oslobođeni kapacitet za elektrane iz člana 10. ove uredbe raspodeljuje se samo uz povećanje maksimalnog kapaciteta.

U slučaju iz člana 19. stav 3. ove uredbe, u oslobođeni kapacitet iz stava 2. ovog člana uračunava se instalisana snaga elektrane ako zajmodavac ili agent zajmodavca povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača ne predloži u propisanom roku novo lice za povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača.

Raspodela slobodnog kapaciteta

Član 12.

Slobodni kapacitet se ceni na dan podnošenja zahteva, a raspodeljuje se prema vremenu podnošenja zahteva za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno statusa povlašćenog proizvođača, ako je više zahteva podneto istog dana.

Za elektranu na vetar, odnosno solarnu elektranu, ima slobodnog posticajnog kapaciteta, samo ukoliko je njena instalisana snaga manja ili jednaka slobodnom kapacitetu.

Ako je instalisana snaga elektrane veća od slobodnog kapaciteta, status povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača može se izdati ukoliko podnosilac zahteva u roku koji ne može biti kraći od 30, ni duži od 45 dana od dana dostavljanja dopisa od strane Ministarstva, uskladi da ukupna instalisana snaga elektrane bude manja ili jednaka slobodnom kapacitetu.

Ako podnosilac zahteva u roku iz stava 3. ovog člana ne uskladi ili ne može da uskladi da ukupna instalisana snaga elektrane bude jednaka ili manja slobodnom kapacitetu, zahtev se odbija.

Smatra se da je instalisana snaga elektrane na vetar, odnosno solarne elektrane za koju je prethodno stečen status privremenog povlašćenog proizvođača manja od slobodnog kapaciteta, ako je zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača za tu elektranu, odnosno deo elektrane, podnet najkasnije na dan isteka roka važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača.

Član 13.

Ako se izgradnja elektrane na vetar, odnosno solarne elektrane finansira iz međunarodnog zajma, donacija ili drugih sličnih oblika međunarodnog finansiranja i predstavlja ispunjenje obaveza Republike Srbije preuzetih na osnovu zaključenih međunarodnih sporazuma, njena instalisana snaga ne uračunava se u zauzeti kapacitet i smatra se da je njena instalisana snaga manja od slobodnog kapaciteta.

IV. TRAJANJE I PRESTANAK STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA, PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Trajanje statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije

Član 14.

Status povlašćenog proizvođača i status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije traje neodređeno vreme, osim ukoliko nisu nastupili razlozi propisani Zakonom o energetici i ovom uredbom za njegov prestanak.

Status privremenog povlašćenog proizvođača traje u roku propisanom Zakonom o energetici, a čije se važenje može produžiti za:

1) najviše godinu dana, pod uslovom da je elektrana izgrađena ili

2) period koji je potreban da se otklone dejstva nepredvidivih okolnosti koje sprečavaju privremenog povlašćenog proizvođača da stekne status povlašćenog proizvođača u skladu sa Zakonom o energetici.

Status privremenog povlašćenog proizvođača može se po osnovu iz stava 2. tačka 1) ovog člana produžiti samo jednom, ali ako nastupe nepredvidive okolnosti u toku produženog roka, status privremenog povlašćenog proizvođača može se ponovo produžiti po osnovu iz stava 2. tačka 2) ovog člana.

Period koji je potreban da se otklone dejstva nepredvidivih okolnosti ne može da bude duži od roka trajanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača.

Nepredvidive okolnosti u toku trajanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača

Član 15.

Nepredvidive okolnosti iz člana 14. ove uredbe, podrazumevaju svake nepredvidive ili neizbežne događaje koji su izvan moći privremenog povlašćenog proizvođača i to:

1) prirodne katastrofe, kao što su požar, poplava, zemljotres, vulkanska erupcija i drugi oblici katastrofalnih vremenskih uslova, ratno i vanredno stanje, terorizam, revolucija, javne demonstracije, sabotaže, vandalizam, štrajk i drugi slučajevi nepredvidivih okolnosti;

2) kašnjenje nadležnog organa javne vlasti ili organizacije kojoj su poverena javna ovlašćenja da izda u propisanom roku opšta i pojedinačna akta koja su neophodna za sticanje statusa povlašćenog proizvođača.

U slučaju propusta nadležnog organa da izda pojedinačni akt u propisanom roku, privremeni povlašćeni proizvođač je dužan da upotrebi žalbu, odnosno tužbu zbog ćutanja uprave ili drugo pravno sredstvo protiv nepostupanja nadležnog organa u propisanom roku.

Promene u toku trajanja statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije

Član 16.

Ako se promene podaci o činjenicama na osnovu kojih je stečen status povlašćenog proizvođača, status privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno status proizvođača iz obnovljivih izvora, povlašćeni proizvođač, privremeni povlašćeni proizvođač i proizvođač iz obnovljivih izvora dužni su da obaveste Ministarstvo o nastalim promenama u roku od 60 dana od dana nastanka promene.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo mora izmeniti rešenje ako nastale promene ne utiču na ispunjenost uslova na osnovu kojih je rešenje izdato, u roku od 30 dana od dana saznanja za nastale promene.

Promene koje se odnose na povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

Član 17.

Ukoliko se promene iz člana 16. ove uredbe odnose na povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora po osnovu statusne promene, nasleđivanja, promene pravne forme ili pravnog posla, zahtev za izmenu rešenja može podneti pravni sledbenik, odnosno lice na koga se prenosi odgovarajući status.

Pravni sledbenik uz zahtev za izmenu rešenja podnosi kao dokaz pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, kao i rešenje o statusnoj promeni, odnosno promeni pravne forme ili drugi akt iz koga se sa sigurnošću može utvrditi pravni kontinuitet podnosioca zahteva sa povlašćenim proizvođačem, odnosno proizvođačem iz obnovljivih izvora.

U slučaju prenosa odgovarajućeg statusa na osnovu pravnog posla, uz zahtev za izmenu rešenja podnosi se isprava o pravnom poslu sa overenom izjavom povlašćenog proizvođača, odnosno proizvođača iz obnovljivih izvora kojom daje izričitu saglasnost da se prava i obaveze iz statusa prenesu.

Za elektrane instalisane snage 30 MW i više, zajmodavac ili agent zajmodavca povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača koji je omogućio finansiranje elektrane, može podneti zahtev za izmenu rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača na ime drugog lica ukoliko priloži:

1) ugovor o kreditu kojim dokazuje da je zajmodavac, bez obzira da li se radi o jednom ili više, omogućio finansiranje elektrane;

2) overenu izjavu povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača da zajmodavac ili agent zajmodavca može bez njegove saglasnosti predložiti drugo lice za povlašćenog proizvođača;

3) overenu izjavu i potpis predloženog lica od strane zajmodavca ili agenta zajmodavca da prihvata da postane povlašćeni proizvođač, odnosno privremeni povlašćeni proizvođač sa odgovarajućim ispravama shodno čl. 20. i 21. ove uredbe na osnovu kojih predloženo lice ispunjava uslove da postane povlašćeni proizvođač, odnosno privremeni povlašćeni proizvođač;

4) dokaz da predloženo lice iz tačke 3) ovog stava ima pravo svojine, zakupa ili drugo stvarno pravo na osnovu kojeg može koristiti elektranu koja je predmet zahteva za izmenu rešenja.

Osim u slučaju iz stava 4. ovog člana, imalac statusa privremenog povlašćenog proizvođača ne može da se izmeni u toku trajanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača.

Promene koje se odnose na elektranu u toku trajanja statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije

Član 18.

Ako se promene činjenice u odnosu na elektranu u toku trajanja statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije, rešenje se može izmeniti ako te promene ne utiču na ispunjenost uslova koji važe za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno proizvođača iz obnovljivih izvora.

Prestanak statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije

Član 19.

Status povlašćenog proizvođača prestaje:

1) na dan konačnosti rešenja o oduzimanju statusa povlašćenog proizvođača ili na dan prestanka važenja rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača;

2) na dan prestanka ugovora o otkupu električne energije sa garantovanim snabdevačem;

3) na dan otvaranja stečajnog ili likvidacionog postupka nad povlašćenim proizvođačem;

4) na dan brisanja povlašćenog proizvođača kao preduzetnika iz registra privrednih subjekata, osim ukoliko je brisanje učinjeno zbog promene pravne forme.

Status privremenog povlašćenog proizvođača prestaje:

1) na dan konačnosti rešenja o oduzimanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača ili na dan prestanka važenja rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača;

2) na dan otvaranja stečajnog ili likvidacionog postupka nad privremenim povlašćenim proizvođačem;

3) na dan brisanja privremenog povlašćenog proizvođača kao preduzetnika iz registra privrednih subjekata, osim ukoliko je brisanje učinjeno zbog promene pravne forme;

4) na dan isteka roka važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača;

5) na dan prestanka ugovora o otkupu električne energije sa garantovanim snabdevačem.

Za elektranu instalisane snage 30 MW i više, zajmodavac ili agent zajmodavca povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača kome je prestao status iz st. 1. i 2. ovog člana ima pravo da predloži novo lice za povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača u roku od tri meseca od dana prijema obaveštenja o prestanku statusa iz st. 1. i 2. ovog člana.

Zajmodavac ili agent zajmodavca povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača može da podnese u roku iz stava 3. ovog člana zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, odnosno statusa privremenog povlašćenog proizvođača u ime i za račun novog lica ili da izda novom licu overenu potvrdu da ga je imenovalo da podnese zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, odnosno statusa privremenog povlašćenog proizvođača.

Status proizvođača iz obnovljivih izvora energije prestaje na dan konačnosti rešenja o oduzimanju statusa povlašćenog proizvođača u slučaju oduzimanja tog statusa, ili na dan prestanka važenja rešenja na osnovu koga je taj status stečen, kao i na osnovu izjave proizvođača da mu se ukine rešenje o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora.

V. POSTUPAK ZA STICANJE STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA, PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, STICANJE I PRODUŽETAK TRAJANJA STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA

Zahtev i dokazi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača

Član 20.

Postupak za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, pokreće se na osnovu podnetog zahteva na obrascu koji utvrđuje Ministarstvo i objavljuje na svojoj internet stranici.

Zahtev se podnosi posebno za svaku elektranu, odnosno za deo elektrane.

Uz zahtev za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, podnose se:

1) za pravno lice, odnosno preduzetnika: izvod o registrovanim podacima (poslovno ime, pravna forma, sedište, delatnost, poreski identifikacioni broj, matični broj);

2) za fizičko lice: fotokopija lične karte, odnosno uverenje o državljanstvu ili fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

3) upotrebna dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata ili potvrda nadležnog organa da za izgrađenu elektranu, odnosno deo elektrane nije potrebno pribaviti upotrebnu dozvolu;

4) za solarne elektrane na objektu, list nepokretnosti sa kopijom katastarskog plana za objekat na kome je montirana elektrana, ako se dokazom iz stava 3. tačka 3) ovog člana ne može utvrditi na kom objektu je montirana elektrana;

5) za rekonstruisana postrojenja dokaz o rekonstrukciji postrojenja sa datumom izgradnje i puštanja u rad rekonstruisanog postrojenja, ako se dokazom iz stava 3. tačka 3) ovog člana ne može utvrditi da je elektrana rekonstruisana;

6) odobrenje za priključenje elektrane sa šemom mernih uređaja;

7) dokazi da ugrađena oprema nije prethodno korišćena, kao što su: podaci o godini proizvodnje, račun o nabavci opreme ili radova, ugovor sa proizvođačem/dobavljačem, deklaracija proizvođača/dobavljača ili slični dokazi kojima se nedvosmisleno dokazuje da ugrađena oprema nije prethodno korišćena;

8) overena izjava odgovornog lica podnosioca zahteva kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ugrađena oprema nije prethodno korišćena;

9) ugovor o prodaji toplotne energije, odnosno izjavu podnosioca zahteva da se proizvedena toplotna energija koristi za sopstvene potrebe što podrazumeva grejanje objekata ili potrošnju toplotne energije za proizvodne procese, ukoliko se zahtev odnosi na elektranu iz člana 4. ove uredbe;

10) kopija izveštaja o sprovedenim prijemnim termotehničkim ispitivanjima koje je sprovela akreditovana institucija, a iz kojeg se vidi da elektrana u izvedenom stanju ima tehničku mogućnost da ispuni propisani uslov u pogledu minimalnog ukupnog godišnjeg stepena korisnosti za elektranu iz člana 4. ove uredbe;

11) licenca za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije, u skladu sa Zakonom o energetici;

12) za elektrane iz člana 4. ove uredbe potvrda energetskog inspektora o ugrađenim mernim uređajima i označenim mernim mestima na kojima se meri ukupno proizvedena i predata energija i utrošeno gorivo;

13) u slučaju iz člana 19. stav 3. ove uredbe overena potvrda zajmodavca ili agenta zajmodavca da je podnosilac zahteva imenovan za podnošenje zahteva za sticanje statusa povlašćenog proizvođača;

14) dokaz o uplati administrativne takse.

Zahtev i dokazi za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača

Član 21.

Postupak za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, pokreće se na osnovu podnetog zahteva na obrascu koji utvrđuje Ministarstvo i objavljuje na svojoj internet stranici.

Zahtev se podnosi posebno za svaku elektranu.

Uz zahtev za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, podnose se:

1) za pravno lice, odnosno preduzetnika: izvod o registrovanim podacima (poslovno ime, pravna forma, sedište, delatnost, poreski identifikacioni broj, matični broj);

2) za fizičko lice: fotokopija lične karte, odnosno uverenje o državljanstvu ili fotokopija pasoša, ako je podnosilac strani državljanin;

3) pravnosnažna građevinska dozvola ili pravnosnažno odobrenje za izgradnju, osim ako za elektranu nije potrebno pribaviti akt nadležnog organa za izgradnju u kom slučaju se podnosi informacija o lokaciji koja nije starija od šest meseci od dana podnošenja zahteva;

4) kopija izvoda iz projekta za potrebe pribavljanja građevinske dozvole ili idejni projekat ili druga tehnička dokumentacija na osnovu koje se gradi elektrana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata;

5) za solarne elektrane na objektu, list nepokretnosti za objekat na kome se planira montiranje elektrane sa kopijom katastarskog plana, ako se dokazom iz tačke 3) ovog stava ne može utvrditi na kom objektu se planira montiranje elektrane;

6) akt (mišljenje, uslovi i sl.) o mogućnosti priključenja na distributivni, odnosno prenosni sistem izdat od strane operatora distributivnog, odnosno prenosnog sistema koji je pribavio u prethodnim postupcima radi dobijanja građevinske dozvole i izrade tehničke dokumentacije za elektranu;

7) potvrda o uplati novčanog depozita, odnosno originalni primerak bankarske garancije pribavljenih u skladu sa odredbama ove uredbe;

8) u slučaju iz člana 19. stav 3. ove uredbe overena potvrda zajmodavca ili agenta zajmodavca da je podnosilac zahteva imenovan za podnošenje zahteva za sticanje statusa povlašćenog proizvođača;

9) dokaz o uplati administrativne takse.

Zahtev za produžetak trajanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača

Član 22.

Zahtev za produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača podnosi se u slobodnoj formi i sadrži: broj rešenja o sticanju privremenog statusa povlašćenog proizvođača čije se produženje traži, zakonski osnov za produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača, činjenice i dokaze kojima privremeni povlašćeni proizvođač potvrđuje svoje navode, predlog roka za koji podnosilac zahteva smatra da treba produžiti status privremenog povlašćenog proizvođača i dokaz o uplati administrativne takse.

Ukoliko je prilikom sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača dostavljena bankarska garancija, privremeni povlašćeni proizvođač je dužan da uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnese novu bankarsku garanciju ili bankarsku garanciju čije je važenje produženo ili dokaz o uplati novčanog depozita.

Dokazi za produžetak trajanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača kada je elektrana izgrađena

Član 23.

Uz zahtev za produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača koji se zasniva na članu 71. stav 3. Zakona o energetici, podnosi se konačna situacija izvođača radova o primopredaji radova za elektranu overena od strane stručnog nadzora ili drugi akt kojim se potvrđuje da je elektrana izgrađena.

Ako elektrana ne podleže tehničkom pregledu prema propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja objekata, privremeni povlašćeni proizvođač dužan je da dostavi zapisnik sa izvođačem radova o primopredaji radova za elektranu ili drugi akt kojim se potvrđuje da je elektrana izgrađena.

Dokazi za produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača u slučaju nepredvidivih okolnosti

Član 24.

Ako se zahtev za produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača zasniva na članu 71. stav 5. Zakona o energetici, podnosilac zahteva je dužan da podnese isprave kojima potvrđuje da su nepredvidive okolnosti sprečile privremenog povlašćenog proizvođača da u roku stekne status povlašćenog proizvođača, osim ako su opštepoznate (zemljotres, poplave, vulkanske erupcije i sl.).

U slučaju nepredvidivih okolnosti iz člana 15. stav 1. tačka 2) ove uredbe, uz zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosi se dokaz o podnošenju tužbe, žalbe, prigovora ili drugog pravnog sredstva zbog radnje ili nepostupanja nadležnog organa da postupi u propisanom roku.

Zahtev i dokazi za sticanje statusa proizvođača iz obnovljivih izvora

Član 25.

Postupak za sticanje statusa proizvođača iz obnovljivih izvora energije, pokreće se na osnovu podnetog zahteva na obrascu koji utvrđuje Ministarstvo i objavljuje na svojoj internet stranici.

Zahtev se podnosi posebno za svaku elektranu.

Uz zahtev za sticanje statusa proizvođača iz obnovljivih izvora, podnose se dokazi iz člana 20. stav 3. tač. 1), 2), 3), 6), 11) i 14) ove uredbe.

Zajedničke odredbe o postupku za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije, sticanje i produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača

Član 26.

Status povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača, produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije izdaje se rešenjem u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva ako su ispunjeni uslovi utvrđeni Zakonom o energetici i ovom uredbom.

Po prijemu zahteva ispituje se da li je zahtev uredan, potpun i podnet u formi odgovarajućeg obrasca i da li su uz zahtev iz stava 1. ovog člana, priloženi odgovarajući dokazi.

Za solarne elektrane i elektrane na vetar, po službenoj dužnosti prvo se utvrđuje postojanje slobodnog kapaciteta, pa ostali uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača.

Ako se na osnovu dokaza iz čl. 20, 21. i 22. ove uredbe, ne može utvrditi da su ispunjeni uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, proizvođača iz obnovljivih izvora energije, sticanje i produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača, mogu se upotrebiti i druga dokazna sredstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Ako zahtev nije podnet na obrascu propisanom ovom uredbom, odnosno ako je nerazumljiv, nepotpun ili uz koji nisu priloženi dokazi iz čl. 20, 21. i 22. ove uredbe, postupiće se u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Neblagovremeni zahtev privremenog povlašćenog proizvođača za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, odnosno produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača odbacuje se.

Na sva pitanja u upravnim postupcima koja nisu posebno uređena ovom uredbom, primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

VI. OBAVEZE POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA, PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Obaveze povlašćenog proizvođača

Član 27.

Povlašćeni proizvođač je dužan da:

1) u elektrani iz člana 3. stav 1. tačka 1) podtačka (3) ove uredbe, energetska vrednost osnovnog goriva, odnosno biomase na godišnjem nivou iznosi najmanje 80% ukupne energetske vrednosti utrošenog goriva;

2) u elektranama iz člana 3. stav 1. tačka 1) podtač. (4), (5) i (9) i iz člana 4. ove uredbe energetska vrednost osnovnog goriva na godišnjem nivou iznosi najmanje 90% ukupne energetske vrednosti utrošenog goriva;

3) u elektrani iz člana 3. stav 1. tačka 1) podtačka (8) ove uredbe energetska vrednost upotrebljene geotermalne energije za proizvodnju električne energije iznosi najmanje 90% ukupne energetske vrednosti utrošene primarne energije;

4) u elektrani iz člana 3. stav 1. tačka 1) podtačka (4) ove uredbe udeo kukuruzne silaže u godišnjem masenom bilansu suve materije supstrata ne prelazi 40%;

5) vodi evidenciju o utrošenom osnovnom i dopunskom gorivu u kojoj se beleži količina i prosečne donje toplotne moći utrošenog goriva u elektranama iz člana 3. stav 1. tačka 1) podtač. (3), (4), (5) i (9) i iz člana 4. ove uredbe, na osnovu koje sastavlja izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu;

6) pismeno obavesti Ministarstvo o svim planiranim promenama podataka iz zahteva za sticanje statusa povlašćenog proizvođača, odnosno o svim planiranim promenama tehnološkog procesa, vrsti osnovnog goriva ili drugih karakteristika elektrane koje su od značaja za sticanje statusa povlašćenog proizvođača prema Zakonu o energetici i ovoj uredbi, najkasnije 30 dana pre započinjanja planiranih radova;

7) za elektrane iz člana 4. ove uredbe ostvaruje minimalni ukupni godišnji stepen korisnosti naveden u članu 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe;

8) iz mreže ne preuzima električnu energiju za sopstvene potrebe elektrane u iznosu većem od 10% proizvedene električne energije elektrane, na godišnjem nivou, pri čemu opšta potrošnja elektrane, ako ima posebno merenje, ne ulazi u taj obračun;

9) dostavi Ministarstvu do kraja februara tekuće godine izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu sa podacima kojima dokazuje da ispunjava obaveze iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 7) i 8) ovog člana;

10) ne menja instalisanu snagu elektrane za elektrane na vetar i solarne elektrane.

Tačnost evidencije iz stava 1. tačka 5) ovog člana, dokazuje se:

1) kopijama računa o nabavci goriva sa dokumentacijom koja prati gorivo, a u slučaju da povlašćeni proizvođač za postrojenje ima sopstvenu proizvodnju goriva, izmerenim vrednostima utrošene količine svakog goriva, registrovanim preko instalisanih i zapečaćenih merno-registracionih merača za kontinualno praćenje utroška svake vrste goriva koje se ne kupuje;

2) rezultatima analiza donje toplotne moći reprezentativnog uzorka za svaku nabavku goriva izvršenim od strane akreditovanih institucija, a u slučaju korišćenja goriva koja povlašćeni proizvođač sam proizvodi, rezultatima analiza reprezentativnih uzoraka svake vrste goriva rađenih jednom godišnje za elektrane instalisane električne snage veće ili jednake od 200 kW, odnosno samo jednom u roku od prvih godinu dana od sticanja statusa povlašćenog proizvođača za elektrane snage manje od 200 kW.

Izveštaj iz stava 1. tačka 9) ovog člana dostavlja se u formi elaborata u kojem su prikazani materijalni i energetski tokovi u elektrani i uz koji se prilažu kopije računa za nabavljena goriva i stanje zaliha, kao i računi za prodatu toplotnu energiju, osim ako se celokupna proizvedena toplotna energija koristi za sopstvene potrebe. Prilikom prikaza materijalnih tokova posebno se izračunava i prikazuje masa suve materije sirovina koje su iskorišćene kao energent u elektrani.

U slučaju korišćenja šumske biomase kao osnovnog ili dopunskog goriva dokazi iz stava 2. ovog člana smatraju se valjanim jedino ukoliko potvrđuju da nabavljena šumska biomasa potiče iz šuma kojima se gazduje u skladu sa propisima kojima se uređuje šumarstvo, odnosno da nije bila predmet bespravnih seča.

Obaveze privremenog povlašćenog proizvođača

Član 28.

Privremeni povlašćeni proizvođač je dužan da:

1) održava važenje finansijskog instrumenta obezbeđenja;

2) ne menja instalisanu snagu elektrane za koju je stekao status privremenog povlašćenog proizvođača;

3) u toku otklanjanja posledica nepredvidivih okolnosti koristi sve razumno neophodne mere da se nepredvidive okolnosti prevaziđu i pruži Ministarstvu izveštaje o mesečnom napretku, sa opisima i dokazima preduzetih radnji u cilju okončanja njihovih posledica.

Obaveze proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

Član 29.

Proizvođač iz obnovljivih izvora energije je dužan da koristi obnovljive izvore energije u procesu proizvodnje električne energije.

Proizvođač iz obnovljivih izvora energije u skladu sa članom 27. st. 2. i 4. ove uredbe vodi evidenciju o utrošenom osnovnom i dopunskom gorivu u kojoj se beleži količina i prosečne donje toplotne moći utrošenog goriva u elektranama iz člana 3. stav 1. tačka 1) podtač. (3) (4), (5) i (9) i iz člana 4. ove uredbe, na osnovu koje sastavlja izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana, dostavlja se Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u skladu sa članom 27. stav 3. ove uredbe.

VII. REGISTAR POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA, PRIVREMENIH POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Registar

Član 30.

Registar povlašćenih proizvođača, privremenih povlašćenih proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: registar) je jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka javno dostupna svim zainteresovanim licima koja sadrži podatke o proizvođačima:

koji imaju status povlašćenih proizvođača;

koji imaju status privremenih povlašćenih proizvođača;

koji imaju status proizvođača iz obnovljivih izvora;

kojima je status iz tač. 1), 2) i 3) ovog stava prestao da važi.

Registar sadrži glavni registar i pomoćni registar.

2. Glavni registar

Član 31.

Glavni registar sadrži:

1) identifikacioni broj, ime, adresu i vrstu povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije (pravno lice, preduzetnik, fizičko lice);

2) osnovne podatke o elektrani:

(2.1). naziv i lokacija elektrane;

(2.2). osnovne tehničke podatke:

2.2.1.- vrstu elektrane;

2.2.2.- osnovno i dopunsko gorivo (samo za elektrane iz koje koriste gorivo);

2.2.3.- broj proizvodnih jedinica i njihove pojedinačne instalisane snage, kao i ukupnu instalisanu snagu elektrane, a u slučaju kombinovane proizvodnje i ukupnu instalisanu toplotnu snagu;

2.2.4.- datum priključenja na mrežu;

2.2.5.- godinu u kojoj se očekuje kraj radnog veka elektrane;

2.2.6.- nazivnu vrednost napona mreže na koju je elektrana priključena;

2.2.7.- očekivanu godišnju proizvodnju električne energije;

(2.3) lice odgovorno za rad elektrane;

3) broj rešenja, datum izdavanja, datum izmene i datum prestanka važenja rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača, rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije, kao i rešenje o statusu privremenog povlašćenog proizvođača ako je izdato;

4) digitalizovanu verziju rešenja;

5) datum poslednjeg ažuriranja.

Na internet stranici Ministarstva u okviru glavnog registra posebno se prikazuju podaci o proizvođačima koji imaju status povlašćenog proizvođača, status privremenog povlašćenog proizvođača i status proizvođača iz obnovljivih izvora, a posebno podaci o proizvođačima kojima je taj status prestao da važi.

U slučaju izmene povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije, u registar se upisuje novi povlašćeni proizvođač, odnosno proizvođač iz obnovljivih izvora energije, a uz prethodnog povlašćenog proizvođača i proizvođača iz obnovljivih izvora energije stavlja se napomena da nije više povlašćeni proizvođač, odnosno proizvođač iz obnovljivih izvora energije.

3. Pomoćni registar

Član 32.

Pomoćni registar sadrži podatke koji su od značaja za tačno vođenje podataka i transparentnost upisa podataka za elektrane na vetar i solarne elektrane u glavni registar.

U pomoćnom registru vodi se spisak podnetih zahteva za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno povlašćenog proizvođača za elektrane na vetar i solarne elektrane, kao i zahteva za produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača, a koji sadrži:

1) datum podnošenja zahteva;

2) broj zahteva;

3) predmet zahteva;

4) naziv podnosioca zahteva;

5) instalisanu snagu elektrane za koju se traži status privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno status povlašćenog proizvođača;

6) instalisanu snagu elektrane kojoj je priznat status privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno status povlašćenog proizvođača;

7) podatak da li je zahtev pozitivno ili negativno rešen ili je postupak rešavanja u toku.

4. Način vođenja i dostupnost podataka iz registra

Član 33.

Ministarstvo je dužno da vrši ažuriranje podataka u glavnom registru bez odlaganja od saznanja razloga za ažuriranje i da datum poslednjeg ažuriranja vidno prikaže na svojoj internet stranici.

Pomoćni registar Ministarstvo ažurira i objavljuje najmanje na svakih mesec dana.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, odredbe ove uredbe kojima se uređuju obaveze privremenog povlašćenog proizvođača i povlašćenog proizvođača, uslovi za prestanak statusa privremenog povlašćenog proizvođača i povlašćenog proizvođača, uslovi za produžetak statusa privremenog povlašćenog proizvođača primenjuju se i na statuse privremenih povlašćenih proizvođača, odnosno povlašćenih proizvođača koji su stečeni do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Status privremenog povlašćenog proizvođača koji je stečen do dana stupanja na snagu ove uredbe traje u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača.

Privremeni povlašćeni proizvođač koji je dostavio bankarsku garanciju čija važnost ističe pre isteka roka važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača, dužan je da najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja bankarske garancije produži njeno važenje za najmanje mesec dana duže od roka važenja statusa privremenog povlašćenog proizvođača koji je stekao.

Ako privremeni povlašćeni proizvođač ne ispuni obavezu iz stava 3. ovog člana, status privremenog povlašćenog proizvođača mu se oduzima i smatra se da u roku nije stekao status povlašćenog proizvođača, a bankarska garancija se naplaćuje.

Danom stupanja na snagu ove uredbe važeći statusi povlašćenih proizvođača i privremenih povlašćenih proizvođača za elektrane na vetar i solarne elektrane uračunavaju se u zauzeti kapacitet sa instalisanom snagom elektrane, odnosno dela elektrane za koju su stekli status privremenog, odnosno povlašćenog proizvođača.

Ministarstvo je dužno da obrasce iz čl. 20, 21. i 25. ove uredbe propiše i objavi na svojoj internet stranici u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove uredbe.

Do objavljivanja obrazaca iz stava 5. ovog člana primenjuju se obrasci utvrđeni Uredbom o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije („Službeni glasnik RSˮ, br. 8/13 i 70/14).

Ministarstvo je dužno da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe na internet stranici Ministarstva uspostavi registar iz člana 30. ove uredbe i učini ga dostupnim svim zainteresovanim licima.

Član 35.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije („Službeni glasnik RSˮ, br. 8/13 i 70/14).

Član 36.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, osim odredbe člana 27. stav 1. tačka 9) ove uredbe i odredbe člana 29. stav 3. ove uredbe, koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine.

05 Broj: 110-4791/2016

U Beogradu, 13. juna 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar