Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Na osnovu člana 85. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ELEKTRONSKOM

KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Član 1.

U Uredbi o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS”, broj 40/10) u članu 1. stav 1. posle reči: „organa državne uprave” dodaju se zapeta i reči: „sačinjenim u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument.”.

Član 2.

U članu 4. stav 4. menja se i glasi:

„Za predmete čiji su akti u obliku elektronskog dokumenta omot spisa se formira i vodi u elektronskom obliku u informacionom sistemu, osim ako informacioni sistem u kome se vodi postupak pred organom državne uprave obezbeđuje pregled, odnosno pretragu podataka koji se po propisima koji uređuju kancelarijsko poslovanje organa državne uprave unose u omot spisa, kada se omot spisa ne formira kao poseban dokument.”

U stavu 6. posle reči: „elektronskog podneska” dodaju se zapeta i reči: „osim ako informacioni sistem obezbeđuje pretragu elektronskih dokumenata u predmetima po datumu prijema.”.

U stavu 7. reči : „elektronska knjiga se štampa i istovremeno” brišu se.

Dodaje se stav 8. koji glasi:

„Ako organ državne uprave u vezi sa postupkom koji sprovodi elektronskim putem primi podnesak, akt ili prilog u papirnoj formi, po prijemu te dokumentacije štampa se papirni omot spisa u koji se ta dokumentacija ulaže, pri čemu papirni omot spisa nosi isti broj predmeta kao i elektronski. Ako organ državne uprave takav podnesak, odnosno akt ili prilog digitalizuje i unosi u informacioni sistem, sa originalom u papirnoj formi se nakon toga postupa u skladu sa propisima koji uređuju kancelarijsko poslovanje organa državne uprave. ”

Član 3.

U članu 5. stav 1. reči: „sve do predaje elektronske arhivske građe nadležnom arhivu, u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa i utvrđenim rokovima čuvanja” brišu se.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Ako se elektronska arhiva iz stava 1. ovog člana, odnosno deo te arhive zatvara, akta i prilozi iz te arhive, odnosno tog dela arhive, za koje nije istekao rok propisan za čuvanje, predaju se nadležnom arhivu u elektronskom formatu u kome je propisano da se čuvaju u informacionom sistemu, osim ako je drugačije propisano zakonom.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3643/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar