Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija na inostranom finansijskom tržištu

Na osnovu čl. 3. i 27. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU

1. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se opšti uslovi za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija (u daljem tekstu: obveznice) na inostranom finansijskom tržištu.

Obveznice, u smislu ove uredbe, jesu dugoročne hartije od vrednosti koje Republika Srbija emituje na inostranom finansijskom tržištu, u stranoj ili domaćoj valuti, radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja javnog duga, finansiranja investicionih projekata, kao i izvršavanja obaveza po datim garancijama.

Emitovanje obveznica radi finansiranja budžetskog deficita vrši se do limita utvrđenog zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tekuću godinu.

Odluku o emitovanju obveznica, donosi Vlada.

Član 2.

Vlada bira pravne i finansijske savetnike, koji će za Republiku Srbiju prodavati obveznice i pružati svaku drugu stručnu pomoć u vezi sa emitovanjem obveznica.

Vlada se upoznaje sa prospektom, koji u saradnji sa pravnim i finansijskim savetnicima, priprema i izrađuje Ministarstvo finansija, u kojem se, između ostalog, detaljno prikazuje Republika Srbija, od istorijskog nastanka moderne srpske države, preko ekonomije i industrije, političkih partija i njihove zastupljenosti u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, bruto društveni proizvod, spoljno-trgovinski bilans, monetarna politika i devizne rezrve, javne finansije, javni dug i poreska politika, koji će finansijski savetnici dostaviti potencijalnim investitorima.

Vlada imenuje tim za razgovore sa potencijalnim investitorima u vezi sa emisijom obveznica.

2. Prodaja državnih hartija od vrednosti

Član 3.

Prodaja obveznica može se obavljati na berzanskom ili vanberzanskom tržištu.

Član 4.

Postupak prodaje obveznica sprovodi izabrani savetnik koji pruža stručnu pomoć u vezi sa emitovanjem obveznica.

Postupak saldiranja po osnovu prodaje obveznica vrši strana klirinška kuća, o čijem izboru odluku donosi ministar nadležan za poslove finansija.

Član 5.

Obveznice mogu kupovati domaća i strana pravna i fizička lica.

Obveznice se mogu emitovati i prodavati u formi kuponskih obveznica.

Vreme do dospeća obveznica iznosi najmanje tri godine od dana izdavanja obveznica.

Član 6.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija može vršiti otkup obveznica pre roka dospeća, ukoliko je takva mogućnost predviđena u odluci o emisiji obveznica.

Vlada odlučuje o otkupu obveznica iz stava 1. ovog člana.

3. Stupanje na snagu

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

dr Mirko Cvetković

O b r a z l o ž e nj e

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 3. i članu 27. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) kojim je propisano da strana pravna i fizička lica mogu kupovati državne hartije od vrednosti pod uslovima koje propisuje Vlada.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Republika Srbija je od aprila 2003. godine počela da emituje državne zapise i time se zadužuje na domaćem tržištu pod najpovoljnijim uslovima.

Republika Srbija emituje kratkoročne državne zapise na osnovu Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, br. 6/09 i 8/09) i dugoročne državne zapise na osnovu Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 71/05).

Razlozi za donošenje Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu (u daljem tekstu: Uredba), sadržani su u potrebi da se pored postojećih državnih zapisa koje Republika Srbija emituje na primarnom tržištu, uvede nov finansijski instrument – državne hartije od vrednosti (u daljem tekstu: obveznice) koje će Republika Srbija emitovati na inostranom finansijskom tržištu.

Republika Srbija ovakvim emitovanjem obveznica snižava troškove zaduživanja, iz najmanje dva razloga. Prvi razlog je transparentnost, odnosno olakšavanje procene rizika od strane potencijalnih investitora, što dovodi do smanjenja zahtevane premije na rizik, dok drugi razlog proizilazi iz visokih troškova zaduživanja na domaćem tržištu u lokalnoj valuti.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Uredbe definiše se pojam i osnovni elementi obveznica.

U članu 2. Uredbe definišu se procedure i specifičnosti kod emisije i prodaje obveznica na inostranom finansijskom tržištu.

U članu 3. Uredbe definišu se vrsta i način prodaje obveznica.

U članu 4. Uredbe definišu se postupak prodaje i postupak saldiranja obveznica.

U članu 5. Uredbe definiše se ko može kupovati obveznice, uslovi, forma i najkraće vreme dospeća obveznica.

U članu 6. Uredbe definiše se mogućnost otkupa državnih zapisa pre roka njihovog dospeća.

U tački 7. Predloga odluke definiše se rok stupanja na snagu.

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

ANALIZA EFEKATA UREDBE

Donošenje ove uredbe omogućava emitovanje obveznica u skladu sa najboljom svetskom praksom.

Fleksibilnost kod izbora valute i ročnosti obveznica omogućava optimizaciju valutne i ročne strukture duga, što ima za cilj održivost javnog duga Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, proizilaze iz činjenica da je neophodno da se što pre započne emitovanje obveznica na inostranom finansijskom tržištu, radi finansiranja budžetskog deficita, refinansiranja javnog duga, finansiranja investicionih projekata, kao i izvršavanja obaveza po datim garancijama.

Ostavite komentar