Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini

Na osnovu člana 17a stav 3. Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine, („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA PROJEKATA UNAPREĐENJA

ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM

FINANSIRANJA PROJEKATA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

U 2012. GODINI

1.Uvod

U cilju očuvanja životne sredine i ublažavanja klimatskih promena, od velike važnosti je racionalno korišćenje energije i energetskih resursa. Ključna mera u okviru racionalnog korišćenja energije je povećanje sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenja uvozne zavisnosti, povećanje konkurentnosti i standarda građana, a da ta mera doprinosi i očuvanju životne sredine i da je kao takva veoma značajan element održivog razvoja.

Osnov za unapređenje energetske efikasnosti u Republici Srbiji je Prvi akcioni plan za energetsku efikasnost za period od 2010. do 2012. godine, koji utvrđuje srednji indikativni cilj uštede energije  za ovaj period od 1.5% finalne domaće potrošnje (0,1254 miliona tona ekvivalenata nafte) u sektorima domaćinstava, javnim  i komercijalnim delatnostima, industriji i saobraćaju.

Stvaranje uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije jedan je od glavnih ciljeva energetske politike Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o energetici i Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine. Kao jedan od baznih dokumenata je i Program ostvarivanja Strategije Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine. Prvi akcioni plan urađen je na osnovu obaveza Republike Srbije koje proističu iz Ugovora o Energetskoj zajednici („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) i Odluke Ministarskog saveta Energetske zajednice broj 2009/05/MS-Enc od 18. decembra 2009. godine kojom je Republika Srbija prihvatila i obavezu primene Direktive 2006/32/ES o energetskoj efikasnosti u sektorima potrošnje energije.

Povećanje energetske efikasnosti u  zgradama moguće je izvođenjem građevinskih radova koji bi smanjili toplotne gubitke u zgradama (postavljanje termoizolacije i građevinske stolarije). Takođe, zamenom zastarelih termo-energetskih instalacija (kotlovi, toplotne podstanice, sistemi razvoda toplote i dr.) stvaraju se uslovi za smanjenje gubitaka energije i unapređenja energetskih performansi zgrada.

Jedan od sektora finalne potrošnje energije gde postoje značajni gubici energije je javna rasveta čije održavanje je u nadležnosti lokalnih samouprava i eloktrodistribucija. Procenjeno je da je 70% svetiljki zastarelo, sa neadekvatnim izvorom svetlosti i sistemom regulacije i da bi ih trebalo zameniti i modernizovati u narednom periodu realizacijom mera sadržanih u ovom programu, što predstavlja jednu od mera navedenih u akcionom planu.

Programom finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u 2012. godini (u daljem tekstu: Program) određuju se vrsta i obim radova koji će biti finansirani, iznos, raspodela i namena sredstava za finansiranje radova kojima će se umanjiti potrošnja finanalne energije i na taj način unaprediti energetska efikasnost.

2. Ciljevi  Programa

Osnovni cilj Programa je  finansijska podrška   unapređenju energetske efikasnosti kroz finansiranje projekata i mera koji doprinose smanjenju gubitaka energije, korišćenjem savremenih materijala i tehnologija.

Programom treba da budu postignuti sledeći posebni ciljevi:

1) ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primenom proverenih savremenih tehnologija čije je korišćenje ekonomski opravdano;

2) osavremenjavanje tehnologije upotrebe postojećih i uvođenje novih obnovljivih energetskih izvora u zgradarstvu;

3) sprovođenje Prvog akcionog plana energetske efikasnosti;

4) uposlenosti privrednih subjekata;

5) zaštita životne sredine kroz smanjene emisije GHG gasova;

6) povećanje javne svesti o značaju energetske efikasnosti.

3. Nosioci Programa

Nosioci Programa su:

1) Republika Srbija;

2) zainteresovane jedinice lokalne samouprave, privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

4. Namena sredstava

Sredstva iz Programa namenjena su za finansiranje izvođenja radova, nabavku opreme kojima se unapređuju energetska svojstva objekta, a u okviru:

1) projekata za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata javne namene u cilju poboljšanja njihovih energetskih svojstava;

2) projekata za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata individualnog stanovanja u cilju poboljšanja njihovih energetskih svojstava;

3) projekata adaptacije, sanacije i rekonstrukcije odnosno instaliranja nove javne rasvete u cilju poboljšanja kvaliteta javne rasvete i povećanje energetske efikasnosti.

Radovi kojima će se unaprediti energetska efikasnost odnose se na:

1) nabavku i postavljanje izolacije i zamenu spoljašnje stolarije;

2) nabavku i ugradnju energetski efikasnijih peći, kotlova ili podstanica, odnosno revitalizaciju postojećih, nabavku i ugradnju sistema za regulaciju potrošnje toplotne energije (pumpe sa promenljivim protokom, termostatski ventili, regulatori protoka, itd.), revitalizaciju ili zamenu sistema za razvod tople vode u smislu eliminacije curenja vode i postavljanja izolacije;

3) smanjenje korišćenja električne energije za grejanje korišćenjem grejne opreme veće energetske efikasnosti (toplotne pumpe), energetski efikasne opreme za sagorevanje biomase, solarnih kolektora, povećanje efikasnosti termotehničkih sistema ugradnjom sistemima automatske regulacije;

4) nabavku i ugradnju energetski efikasne opreme za sagorevanje biomase;

5) modernizaciju sistema javne rasvete koja podrazumeva da se u okviru adaptacije, sanacije i rekonstrukcije, odnosno instaliranja nove javne rasvete u cilju poboljšanja kvaliteta javne rasvete i povećanja energetske efikasnosti koriste svetiljke u skladu sa tehničkim zahtevima definisanim u okviru mere broj 2. za sektor javnih i komercijalnih usluga u Prvom akcionom planu za energetsku efikasnost;

6) izvođenje drugih radova i nabavku opreme kojom se unapređuje energetska efikasnost.

Predlog za odabir projekata koji će se finansirati, određuje radna grupa. Finansiranje svih projekata vršiće se u skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 101/11, u daljem tekstu: Zakon), podzakonskim aktima i ovim programom.

5. Način finansiranja

Za realizaciju ovog programa, koriste se sredstva Fonda za zaštitu životne sredine ( u daljem tekstu: Fond) u ukupnom iznosu od 1.300.000.000,00 dinara. Sredstva za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti opredeljuju se kao bespovratna sredstva.

Za projekte iz tačke 4. stav 1. podtač. 1) i 3) ovog programa novčanim sredstvima Fonda, u ukupnom iznosu od 1.000.000.000,00 dinara obezbeđuju se sredstva kojima će se finansirati učešće Republike Srbije u realizaciji pojedinačnih projekata. Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave, privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija. Finansiranje projekata vrši se u skladu sa Pravilnikom o uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Fonda za zaštitu životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 10/12) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Za projekte iz tačke 4. stav 1. podtačka 2) ovog programa novčanim sredstvima Fonda u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara obezbeđuju se sredstva kojima će se finansirati učešće Republike Srbije u realizaciji pojedinačnih projekata, a u vidu subveniconisanja kamate po kreditima za realizaciju ovih projekata. Korisnici sredstava Fonda su poslovne banke, a korisnici kredita su fizička lica. Fond raspisuje otvoreni poziv poslovnim bankama za učešće u programu kreditiranja fizičkih lica za finansiranje projekata iz tačke 4. stav 1. podtačka 2) ovog programa.

6. Upravljanje sredstvima

U skladu sa Programom:

1) Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (u daljem tekstu: Ministarstvo) će, po usvajanju Programa, raspisati javni poziv za zainteresovane jedinice lokalne samouprave, privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija, za finansiranje projekata navedenih u tački 4. stav 1. podtač. 1) i 3) ovog programa. Javnim pozivom će se predvideti finansiranje projekata, na sledeći način:

– Fond sufinansira iznos do 90% vrednosti projekta, a iznos od najmanje 10% jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija;

-projekti u iznosu do 1.000.000.000,00 dinara će se finansirati u skladu sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, razdeo 23.2, funkcija 560, ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti i 424-Specijalizovane usluge.

2) Ministarstvo će, po usvajanju ovog programa, raspisati javni poziv poslovnim bankama za odobravanje kredita fizičkim licima za finansiranje projekata iz tačke 4. stav 1. podtačka 2) ovog programa, po sledećim uslovima:

(1) Za kredite odobrene u dinarima:

– maksimalini iznos kredita je 1.500.000,00 dinara, sa rokom otplate do 60 meseci;

– troškove obrade kredita snosi korisnik kredita i oni ne mogu biti veći od 1% jednokratno od iznosa kredita;

– Fond će subvencionisani iznos kamate obračunate po kamatnoj stopi od deset procentnih poena na godišnjem nivou od odobrenog iznosa kreditnih sredstava uplatiti banci unapred za ukupan period otplate kredita, a na osnovu obračuna iznosa kamate na kreditna sredstva koji banka dostavlja Fondu;

– uplaćeni iznos kamate smatra se konačnim iznosom kamate;

(2) Za kredite odobrene u evrima:

– maksimalini iznos kredita je 15.000,00 evra, sa rokom otplate do 120 meseci i sa minimalnim učešćem korisnika kredita od 30% od vrednosti projekta;

– troškove obrade kredita snosi korisnik kredita i oni ne mogu biti veći od 0,5% jednokratno od iznosa kredita;

– Fond će subvencionisani iznos kamate obračunate po kamatnoj stopi od pet procentnih poena na godišnjem nivou od odobrenog iznosa kreditnih sredstava uplatiti banci unapred za ukupan period otplate kredita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, a na osnovu obračuna iznosa kamate na kreditna sredstva izraženog u evrima koji je banka prethodno dostavila Fondu;

– uplaćeni iznos kamate smatra se konačnim iznosom kamate.

Subvencionisani iznos kamate u iznosu do 300.000.000,00 dinara će se finansirati u skladu sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, razdeo 23.2, funkcija 560, ekonomska klasifikacija 452 – Subvencije privatnim finansijskim institucijama.

Kredit se ne može koristiti za reprogram postojećih kredita kod iste banke ili refinansiranje postojećih kredita kod druge banke.

Banka pojedinačno utvrđuje uslove obezbeđenja, minimalni rok otplate, kamatnu stopu na godišnjem nivou i druge bitne elemente otplate kredita koji nisu određeni ovim programom.

7. Način korišćenja sredstava

Za projekte za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata javne namene u cilju poboljšanja njihovih energetskih svojstava i projekte adaptacije, sanacije i rekonstrukcije odnosno instaliranja nove javne rasvete u cilju poboljšanja kvaliteta javne rasvete i povećanje energetske efikasnosti, Fond sufinansira iznos do 90%, u skladu sa članom 21. st. 1. i 2. Pravilnika, a iznos od najmanje 10% jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

Za projekte za rekonstrukciju, odnosno adaptaciju objekata individualnog stanovanja u cilju poboljšanja njihovih energetskih svojstava, sredstva se koriste u skladu sa Zakonom i pratećim podzakonskim aktima.

8. Postupak realizacije

Ministarstvo će, po usvajanju ovog programa, raspisati javne pozive u skladu sa tačkom 6. Programa.

Predlog za odabir projekata koji će se finansirati određuje radna grupa koja se formira posebnim rešenjem Ministarstva (u daljem tekstu: Radna grupa). Konačni izbor projekata i donošenje odluke o visini dodeljenih sredstava vršiće Upravni odbor Fonda.

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove energetike i po potrebi predstavnici drugih nadležnih državnih organa.

Za projekte iz tačke 4. stav 1. podtač. 1) i 3) ovog programa Fond zaključuje pojedinačne ugovore sa korisnicima sredstava za finansiranje ovih projekata. Fond će vršiti isplatu sredstava na osnovu ugovora zaključenog između korisnika sredstava i izabranih ponuđača i to uplatom sredstava na račun izabranih ponuđača. Dinamika plaćanja vršiće se na osnovu dostavljanja dokumentacije koja će biti definisana pojedinačnim ugovorima između Fonda i korisnika sredstava.

Za projekte iz tačke 4. stav 1. podtačka 2) ovog programa u skladu sa ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima subvencionisanja kamate po kreditima za finansiranje rekonstrukcije, odnosno adaptacije objekata individualnog stanovanja u 2012. godini koji će biti zaključen između Fonda i izabrane banke, utvrđuju se uslovi i način realizacije sredstava za subvencionisanje kamate po navedenim kreditima.

9. Sprovođenje i izveštavanje

Sprovođenje Programa vrši Radna grupa. Korisnik sredstava je dužan da realizuje projekat u skladu sa planiranom dinamikom realizacije i u roku koji je određen odlukom o dodeli sredstava, odnosno ugovorom. Poslovne banke u skladu sa ugovorom iz tačke 8. ovog programa, kvartalno izveštavaju Fond o realizovanim kreditima u prethodnom periodu.

Korisnici sredstava dostavljaće izveštaje o realizaciji projekata Fondu.

Izveštaj o realizaciji ovog programa Fond će dostavljati Ministarstvu.

Ministarstvo će izveštaj o realizaciji ovog programa, dostavljati Vladi.

Podatke o realizaciji Programa, Fond će dostaviti Agenciji za energetsku efikasnost i ministarstvu nadležnom za poslove energetike u cilju dalje obrade i izveštavanja prema energetskoj zajednici.

Ostavite komentar