Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Na osnovu člana 3. stav 4. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O ODREĐIVANjU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLjANjA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANjA PROMETA PREKO FISKALNE KASE

Član 1.

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase iz člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti(„Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa:

47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta; 49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni; 49.20 Železnički prevoz tereta; 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika; 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju; 49.4149.42 Drumski prevoz tereta;Usluge preseljenja; 50.3050.4051.1051.21 52.21 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;Vazdušni prevoz putnika;Vazdušni prevoz tereta;Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju; 53 Poštanske aktivnosti; 59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela; 61 Telekomunikacije; 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i i penzijskih fondova; 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja; 66 69.1081.21 81.2281.2984.30 85 86 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;Pravni poslovi;Usluge redovnog čišćenja zgrada;Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;Usluge ostalog čišćenja;851 Obavezno socijalno osiguranje;Obrazovanje;jjjjZdrZdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju ob iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja; 87 Socijalna zaštita sa smeštajem; 88 Socijalna zaštita bez smeštaja; 90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti; 91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;

92 Kockanje i klađenje;

93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;

94.91 Delatnost verskih organizacija;

95.23 Popravka obuće i predmeta od kože;

95.25 Popravka satova i nakita;

2) Pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:- prodaja preko automata,- prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri; 75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja; 96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Član 3.

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i:

delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 16/97 i 42/98), osim pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti („Službeni glasnik RS”, br. 21/05 i 1/10), osim kamenorezačkog zanata iz člana 3. stav 2. tačka 22) tog pravilnika.

Član 4.

Delatnost za koju, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase do 31. decembra 2011. godine:

49.32 Taksi prevoz.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, br. 18/09, 109/09 i 6/10).

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. avgusta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar