Uredba o dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Na osnovu člana 3. stav 4. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE

Član 1.

U Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11 i 83/12) u članu 3. alineja druga tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje alineja treća, koja glasi:

„- isporuka hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 3. stav 4. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12), prema kome, Vlada može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine odrediti i druge delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u smislu člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se stvore uslovi da se promet dobara i usluga koji se vrši na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama, usled specifičnost načina obavljanja pomenutih delatnosti izuzme od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, pod uslovom da se plaćanje vrši internim kartica izdatim od strane organizatora manifestacije, uz obezbeđenje odgovarajućih podataka.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe propisuje se da se isporuka hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem, izuzme od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Članom 2. ove uredbe uređeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE UREDBE NA SNAGU RANIJE OD OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Naročito opravdani razlozi za stupanje na snagu ove uredbe u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” u smislu odredbe člana 196. Ustava Republike Srbije, sadržani su u potrebi da se što pre otpočne sa primenom ove uredbe.

V. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

PREGLED ODREDBE UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA

PREKO FISKALNE KASE KOJA SE DOPUNJUJE

Član 3.

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i:

– delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11), osim pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

– poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika;

– ISPORUKA HRANE I PIĆA I PRIGODNIH SUVENIRA NA KULTURNIM I SPORTSKIM MANIFESTACIJAMA, MUZIČKIM FESTIVALIMA, SAJMOVIMA, IZLOŽBAMA, VAŠARIMA I SLIČNIM MANIFESTACIJAMA KOD KOJIH SE PLAĆANJE DOBARA I USLUGA VRŠI INTERNIM KARTICAMA IZDATIM OD STRANE ORGANIZATORA MANIFESTACIJE, POD USLOVOM DA SE PODACI O VRSTI DOBRA, KOLIČINI, MALOPRODAJNOJ CENI I PORESKOJ STOPI OBEZBEĐUJU ELEKTRONSKIM PUTEM.

ČLAN 2.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar