Uredba o utvrđivanju područja „Gamzigradska Banjaˮ

Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o banjama („Službeni glasnik RSˮ, br. 80/92 i 67/93 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16 /11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o utvrđivanju područja „Gamzigradska Banjaˮ

Član 1.

Utvrđuje se banjom područje Gamzigradske Banje na teritoriji grada Zaječara.

Član 2.

Područje Gamzigradske Banje obuhvata prostor u ukupnoj površini od 1004 ha i 95 a, čije granice čine sledeće katastarske parcele:

KO Zvezdan: k.p. br. 10463 (put), 10462 (put), 1760,10473 (put), 4942, 10488 (put), 10493 (put) i 10492 (put);

KO Gamzigrad: k.p. br. 676 (put), 681, 682, 694, 726, 723, 722, 710, 721, 720, 742, 745, 743, 747, 748, 1109/1, 5458 (preseca magistralni put M5), 1114/2, 1109/3, 1110/1, 1108, 1095, 1105, 1103/1, 1103/2, 1097, 1098/2, 1098/1, 1099, 1076/1, 1077, 1080, 1079, 5399/1 (preseca reku Timok), 5403 (preseca put), 1174, 1173/1 (preseca put), 1243, 1244, 1247, 1248, 1255/1, 1256, 1258, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1280,1305/3 (put) ,1310, 3710/2, 3710/3, 3710/1, 3708, 3198 (put), 3187, 5429 (put), 3174, 3173, 3172, 3171, 1997/1, 1998/2, 1999, 2000, 5411 (put), 2036, 2037, 2031, 2039, 5412, 1906/3, 5415 (preseca put), 1933, 1932 (put), 5404 (put) i 61.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7856/2017-1

U Beogradu, 14. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar