Uredba o uslovima korišćenja sufinansiranih kredita za investicije uz garanciju Garancijskog fonda u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08),

Vlada donosi

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi korišćenja sufinansiranih kredita za investicije u 2009. godini uz učešće Fonda za razvoj Republike Srbije i garanciju Garancijskog fonda (u daljem tekstu: krediti).

Član 3.

Krediti se ne mogu koristiti za:

organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

proizvodnju i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;

3) reprogram postojećih kredita kod iste banke i za refinansiranje kredita kod druge banke.

Član 4.

Pravo na korišćenje kredita imaju privredna društva i preduzetnici u Republici Srbiji (u daljem tekstu: korisnici kredita), koji su registrovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji poslovnoj banci (u daljem tekstu: banka) uz zahtev za korišćenje kredita dostave svu potrebnu dokumentaciju o investicionim ulaganjima.

Član 5.

Korisnici kredita u prve dve godine korišćenja kredita ne mogu smanjiti broj zaposlenih u odnosu na nivo prosečnog broja zaposlenih u poslednjem kvartalu 2008. godine, a sredstva dobijena po osnovu kredita dužni su da namenski koriste.

Kontrolu broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana kod korisnika kredita vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje i Fond, a kontrolu namenskog korišćenja sredstava dobijenih po osnovu kredita Poreska uprava.

Ukoliko Nacionalna služba za zapošljavanje ili Fond utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih kod korisnika kredita u odnosu na prosečan broj zaposlenih u poslednjem kvartalu 2008. godine ili ako Poreska uprava utvrdi da su sredstva dobijena po osnovu kredita nenamenski korišćena, Fond će dati nalog banci da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita za period korišćenja kredita.

U slučaju iz stava 3. ovog člana korisnik kredita gubi pravo na dalje korišćenje subvencionisanog kredita, a banka može nastaviti da obračunava kamatu za tu vrstu kredita u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Korisnik kredita je dužan da za poslednji kvartal 2008. godine dostavi Fondu OD obrasce overene od strane Poreske uprave, a počev od isteka prve godine korišćenja kredita pa sve do isteka jedanaestog meseca druge godine korišćenja kredita, da dostavlja Fondu mesečne OD obrasce overene od Poreske uprave za period korišćenja kredita.

Član 6.

Kredit se odobrava uz primenu valutne klauzule sa rokom otplate od tri do pet godina uz grejs period od šest do 12 meseci.

Najviši iznos kredita koje korisnik kredita može ukupno ostvariti kod svih banaka u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj je:

za preduzetnika do 30.000,00 evra;

za malo preduzeće do 200.000,00 evra;

za srednje preduzeće do 1.500.000,00 evra;

4) za veliko preduzeće do 4.000.000,00 evra.

Dinamiku realizacije kredita za preduzeća iz stava 2. tačka 4) ovog člana definisaće Fond i Garancijski fond sa bankama.

Razvrstavanje preduzeća iz stava 2. ovog člana izvršeno je u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06).

Član 7.

Fond na plasirana sredstva obračunava i naplaćuje kamatu od 1% godišnje.

Najviša ponderisana kamatna stopa za korisnika kredita, koji ispunjava uslove u skladu sa ovom uredbom, iznosi EURIBOR 3m + 4% godišnje.

Jednokratna naknada za obradu kredita koje banka zaračunava za kredite ne može biti viša od 0,5% od iznosa kredita.

Provizija Garancijskog fonda za kredite iznosi 0,5% godišnje na iznos odobrenog kredita.

Član 8.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) će preko Fonda utvrđivati listu banaka preko kojih će se plasirati krediti na osnovu mesečnih podataka o kretanju nominalne visine ukupnih kredita po bankama pribavljenih od Narodne banke Srbije.

Krediti se realizuju preko banaka koje imaju povećanje prosečnog stanja kredita u posmatranom kvartalu u odnosu na prethodni kvartal.

Prosek stanja kredita, u smislu ove uredbe, jeste zbir stanja na poslednji dan u mesecu u sva tri meseca posmatranog kvartala, podeljen sa tri.

Međusobna prava i obaveze između Fonda, Garancijskog fonda i banke koja se nalazi na listi banaka uređuju se ugovorom.

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Fond će podnositi Ministarstvu izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Ministarstvo će podnositi Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-598/2009-1

U Beogradu, 5.februara 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIK GENERALNOG SEKRETARASnežana Miljanić- PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić,s.r PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov

Ustavni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 123. stav 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Razlozi za donošenje uredbe

„Programom mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji“, usvojenim na Vladi dana 29.1.2009. godine, predviđeno je donošenje ove uredbe, kojom se utvrđuju uslovi korišćenja sufinansiranih kredita za investicije, uz učešće Fonda za razvoj Republike Srbije i garanciju Garancijskog fonda u 2009. godini.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Navedenim članom, a utvrđuje se da se ovom uredbom definišu uslovi korišćenja sufinansiranih kredita za investicije, uz učešće Fonda za razvoj Republike Srbije i garanciju Garancijskog fonda u 2009. godini, u skladu sa „Programom mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji“ usvojenim na Vladi 29.1.2009. godine.

Uz član 2.

Uz član 3.

Ovim članom se utvrđuje da će preduzetnici i privredna društva na području Republike Srbije, registrovana u Agenciji za privredne registre, imati pravo da koriste sufinansirajuće kredite za investicije koja dostave banci uz zahtev svu potrebnu dokumentaciju o investicionim ulaganjima uz garanciju Garancijskog fonda.

Uz član 4.

Ovim članom utvrđuje se da:

se kredit odobrava uz primenu valutne klauzule sa rokom otplate od 3 do 5 godina, uz grejs period od 6 do 12 meseci;

najviši iznos kredita (u dinarskoj protivrednosti) na dan puštanja kredita u tečaj po srednjem kursu NBS je: za preduzetničku radnju do 30.000,00 EVRA; za malo preduzeće do 200.000,00 EVRA; za srednje preduzeće do 1.500.000,00 EVRA; za veliko preduzeće do 4.000.000,00 EVRA;

Fond i Garancijski fond će sa bankama definisati dinamiku realizacije kredita za preduzeća iz stava 1. Tačka 4) ovog člana;

se razvrstavanje preduzeća vrši u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj, 46/06);

Uz član 5.

Ovim članom se utvrđuje da:

Fond na plasirana sredstva obračunava i naplaćuje kamatu od 1% godišnje;

najviša ponderisana kamatna stopa za korisnika kredita, koji ispuni uslove u skladu sa ovom uredbom a naročito iz člana 8, iznosi EURIBOR 3m + 4% godišnje;

jednokratna naknada za obradu kredita koje banka zaračunava za ove kredite ne može biti viša od 0,5% od iznosa kredita;

provizija Garancijskog fonda za ove kredite iznosi 0,5% godišnje na iznos odobrenog kredita;

Uz član 6.

Ovim članom se utvrđuje da će:

Ministarstvo preko Fonda utvrđivati listu banaka preko kojih će se plasirati ovi krediti na osnovu mesečnih podataka o kretanju nominalne visine ukupnih kredita po bankama, a dobijenih od Narodne banke Srbije

krediti iz ove uredbe se realizovati preko banaka koje imaju povećanje prosečnog stanja kredita u posmatranom kvartalu u odnosu na prethodni;

se pod prosekom stanja kredita podrazumeva se zbir stanja na poslednji dan u mesecu u sva tri meseca posmatranog kvartala podeljen sa 3 (tri);

međusobna prava i obaveze uređivati se ugovorom koji zaključuju Fond, Garancijski fond i banka koja se nalazi na listi poslovnih banaka.

Uz član 7.

Ovim članom se utvrđuje da se krediti ne mogu koristiti za: organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti; kao i proizvodnju i promet bilo kojim proizvodom ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Uz član 8.

Ovim članom se utvrđuje: obaveza korisnika kredita da održe isti broj zaposlenih radnika tokom prve dve godine korišćenja kredita u odnosu na prosečni broj koji su imali u poslednjem kvartalu 2008. godine; da će kontrolu održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika vršiti Poreska uprava i Nacionalna služba za zapošljavanje; da je korisnik kredita dužan da nakon prve godine korišćenja kredita, kao i mesec dana pre isteka roka od dve godine korišćenja kredita dostavi Fondu mesečne OD obrasce overene od strane Poreske uprave za period korišćenja kredita kao i za poslednji kvartal 2008. godine; Ukoliko Pereska uprava, Nacionalna služba za zapošljavanje ili Fond utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih radnika kod korisnika kredita u skladu sa stavom 1. ovog člana, Fond će dati nalog banci da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita za ceo period korišćenja kredita, banka može da nastavi da obračunava kamatu za tu vrstu kredita u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Uz član 9.

Ovim članom se utvrđuje: da se kredit ne može koristiti za reprogram postojećih kredita kod iste banke, kao ni za refinansiranje kredita kod druge banke.

Uz član 10.

Ovim članom se utvrđuje da:

Ministarstvo nadzire sprovođenje ove uredbe;

Fond kvartalno izveštava Ministarstvo o realizaciji korišćenja sufinansiranih kredita iz ove uredbe;

Ministarstvo kvartalno dostavlja Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sufinansiranih kredita iz ove uredbe.

Uz član 11.

Ovim članom se uređuje da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja ove uredbe je da se privredi olakša da prevaziđe krizu i da dočeka novu ekspanziju sa sačuvanim ljudskim i fizičkim kapitalom.

Rezultati koji se postižu donošenjem i sprovošenjem ove uredbe imaju za cilj da se poveća likvidnost realnog sektora, da se smanje troškovi kreditiranja i ostali troškovi, kako bi se očuvala konkurentnost nacionalne privrede na domaćem i stranim tržištima uz maksimalno moguće očuvanje zaposlenosti, ko i da se stimuliše domaća tražnja za domaćim trajnim potrošnim dobrima.

Mere imaju nekoliko osnovnih ciljeva:

da subvencijom dela kamate smanje troškove finansiranja;

održavanje postojećeg broja zaposlenih i stimulisanje novog zapošljavanja;

stimulišu domaću tražnju za određenim trajnim potrošnim dobrima sektora koji zapošljava značajan broj radnika;

očuvaju dinamiku rasta izvoza u uslovima smanjenja ino tražnje.

Ostavite komentar