Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini

Na osnovu člana 88. stav 5. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Godišnjim programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se poslovi zaštite šuma, pošumljavanja, nege šuma, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala i drugi poslovi od opšteg interesa za šumarstvo, kao i iznos sredstava za obavljanje poslova koji će se finansirati iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1612/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

GODIŠNJI PROGRAM

KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME

REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI

I.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini koristiće se za finansiranje poslova zaštite šuma, pošumljavanja, nege šuma, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala i drugih poslova od opšteg interesa za šumarstvo Republike Srbije.

II.

Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red.br. Vrsta posla Jed. mere Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta (din.) Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) 1 2 3 4 5 1. ZAŠTITA ŠUMA     19.037.000   Zaštita šuma od bolesti i štetočina din.   12.122.000   Gradnja i uređenje trajnih vodozahvata za zaštitu od požara din 450.000   Održavanje protivpožarnih pruga km 50.000 5.310.000   Gradnja protivpožarnih pruga km 150.000 1.155.000 2. POŠUMLJAVANJE     118.799.400   Pošumljavanje goleti ha 120.000     Podizanje plantaža i intenzivnih zasada ha 120.000     Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to:         a) četinari ha 35.000     b) tvrdi i plemeniti lišćari ha 60.000     v) meki lišćari ha 45.000     g) bagrem ha 20.000     Sanacija površina pošumljavanjem ha 120.000     Ponovno pošumljavanje ha 120.000     Melioracija degradiranih šuma ha 120.000   3. NEGA ŠUMA     30.560.000   Nega šumskih zasada do pete godine starosti (čišćenje od korova, izdanaka i izbojaka, okopavanje i prašenje  ha 25.000     Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika ha 25.000     Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina ha 25.000     Prve prorede u šumskim zasadima ha 25.000   4. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA     489.800.000   Radovi na I fazi km 1.100.000     Radovi na II fazi km 1.300.000     Radovi na I i II fazi km 2.400.000     Rekonstrukcija šumskog puta km 1.900.000     Sanacija šumskog puta km 2.400.000     Gradnja mosta na trasi šumskog puta:         a) do 5 metara raspona m 100.000     b) od 5-10 metara raspona m 120.000     v) preko 10 metara raspona m 140.000   5. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA     2.000.000   Sakupljanje semena šumskih voćkarica kg 600     Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:         a) selekcionisano seme kg 60     b) seme poznatog porekla kg 40     Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:         a) selekcionisano seme kg 200     b) seme poznatog porekla kg 160     Sakupljanje semena javora i jasena:         a) selekcionisano seme kg 600     b) seme poznatog porekla kg 120     Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:         a) selekcionisano seme kg 50     b) seme poznatog porekla kg 20     Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara:         a) selekcionisano seme kg 200     b) seme poznatog porekla kg 85     Sakupljanje šumskog semena Pančićeve omorike i belog bora kg 5.000     Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče kg 3.800     Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara kg 1.500   6. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA     21.000.000   Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):         a) selekcionisane kom. 17     b) poznatog porekla kom. 11     Sadnice šumskih voćkarica kom. 15     Sadnice javora i jasena:         a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:         a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema) kom. 9     Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1) kom. 5     Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0) kom. 2   7. EDUKACIJA I PROMOCIJA din.   1.500.000 8. RAZVOJNO ISTRAŽIVAČKI RAD din.   7.000.000 9. OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U VEZI SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE din.   15.000.000 10. PREUZETE OBAVEZE IZ 2016. GODINE din.   45.303.600   U K U P N O     750.000.000

III.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini za poslove iz glave I. ovog programa dodeljuju se pod uslovima i na način propisan Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS”, br. 17/13 i 20/16).

Ostavite komentar