Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2012. godinu

Na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program monitoringa statusa voda za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) Nadzorni monitoring je monitoring koji se vrši radi obezbeđenja kompletnog pregleda statusa voda i davanja informacija o dugoročnim trendovima;

2) Operativni monitoring je monitoring koji se vrši radi ustanovljavanja ili potvrđivanja statusa onih vodnih tela koja su identifikovana kao rizična u smislu nemogućnosti ispunjenja zadatih ciljeva životne sredine i procenjivanja svake promene statusa ovih vodnih tela kao rezultata programa mera.

Član 3.

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama, broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje količine i nivoa podzemnih voda, način i broj merenja količine i nivoa površinskih voda i podzemnih voda, način i postupak ispitivanja kvaliteta voda, broj i uslove u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i sadržina izveštaja o utvrđenom kvalitetu voda utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj /2012

U Beogradu, ___. oktobar 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije za monitoring statusa voda čini državna mreža hidroloških stanica.

Državne mreže hidroloških stanica obuhvataju mreže:

1) hidroloških reonskih stanica;

2) hidroloških stanica površinskih voda;

3) hidroloških stanica podzemnih voda;

4) stanica za kvalitet površinskih voda;

5) stanica za kvalitet podzemnih voda.

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice površinskih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice,

2) stanice I reda i

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj hidrološkoj stanici površinskih voda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) merenje temperature vode;

3) hidrometrijska merenja protoka vode;

4) hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa;

5) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala;

6) svakodnevno izveštavanje o vodostajima, temperaturi vode i ledu.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih vodaI reda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) hidrometrijska merenja protoka vode;

3) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala.

U program rada stanica površinskih voda I reda mogu biti uključena i druga merenja i osmatranja, ali njihov obim ne sadrži sve stavke predviđene minimalnim programom rada na glavnim hidrološkim stanicama.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih vodaII reda sadrži osmatranje vodostaja i ledenih pojava.

I. Monitoring površinskih voda

1. Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama dat je u Tabeli 1. Broj i položaj mernih profila

Tabela 1. Broj i položaj mernih profila

Redni broj Naziv stanice Vodotok Šifra vodnogtela Rang stanice Koordinate položaja stanice x y 1 2 3 4 5 6 7 1. Bezdan Dunav D10 gl 5081087 7334237 2. Apatin Dunav D10 II 5061128 7342181 3. Bogojevo Dunav D9 I 5044644 7350386 4. Bačka Palanka Dunav D9 II 5011246 7373352 5. Novi Sad Dunav D8 gl 5012925 7410579 6. Slankamen Dunav D7 II 5000360 7441895 7. Zemun Dunav D6 II 4967339 7453963 8. Pančevo Dunav D5 II 4967735 7471726 9. Smederevo Dunav D5 I 4946916 7494142 10. Banatska Palanka Dunav D4 II 4964700 7527250 11. Veliko Gradište Dunav D3 II 4958325 7541475 12. Golubac Dunav D3 II 4945725 7550475 13. Donji Milanovac Dunav D3 II 4925350 7592350 14. Brza Palanka Dunav D2 II 4925625 7615950 15. Prahovo Dunav D1 II 4907025 7626700 16. Novi Kneževac Tisa* TIS_2 gl 5100900 7429900 17. Senta Tisa* TIS_2 II 5087875 7430275 18. Padej ustava Tisa TIS_2 II 5074500 7434300 19. Novi Bečej Tisa TIS_2 II 5049450 7432900 20. Novi Bečej brana g.v. Tisa TIS_2 II 5048325 7431725 21. Novi Bečej brana d.v. Tisa TIS_1 II 5048300 7431700 22. Titel Tisa TIS_1 II 5006175 7446350 23. Vrbica Zlatica ZLA II 5095200 7449875 24. Padej ustava Zlatica ZLA II 5074500 7434300 25. Feketić Krivaja KRIVJ_1 II 5058625 7399525 26. Riđica Plazović PLAZ II 5095550 7353000 27. Hetin Stari Begej STBEG I 5056500 7484725 28. Srpski Itebej g.v. Plovni Begej PLBEG I 5048400 7481350 29. Srpski Itebej d.v. Plovni Begej PLBEG II 5048400 7481350 30. Klek Begej PLBEG II 5033075 7458100 31. Jamena Sava SA_3 I 4972196 7349028 32. Sremska Mitrovica Sava** SA_2 gl 4981125 7390175 33. Šabac Sava** SA_2 I 4959150 7397450 34. Beljin Sava SA_1 II 4943500 7416300 35. Beograd Sava SA_1 II 4963650 7456875 36. Bajina Bašta Drina DR_3 I 4871100 7383450 37. Radalj Drina DR_1 I 4921075 7352975 38. Brodarevo Lim LIM_4 I 4788425 7396450 40. Priboj Lim LIM_2 I 4827375 7381225 41. Prijepolje Mileševka MIL_1 I 4806000 7391250 42. Bistrica Bistrica LIM_3 I 4814300 7393300 44. Zavlaka Jadar JAD_3 I 4924250 7380125 45. Lešnica Jadar JAD_1 I 4944575 7363525 46. Batrovci Bosut BOS I 4991475 7352600 47. Morović Studva BOS I 4986290 7359858 48. Valjevo Kolubara KOL_6 I 4903325 7411575 49. Slovac Kolubara KOL_4 I 4910975 7427150 50. Beli Brod Kolubara KOL_3 gl 4914330 7436750 51. Draževac Kolubara KOL_1 I 4939050 7438150 52. Obrenovac Kolubara KOL_1 II 4945675 7438375 53. Rakovica Topčiderska TOPC_1 I 4956450 7456650 54. Sedlare Jablanica JAB_1 I 4902025 7407700 55. Belo Polje Obnica OB_1 I 4903675 7409775 64. Sečanj Tamiš TAM_2 II 5023750 7482450 65. Pančevo Tamiš TAM_1 II 4969650 7471750 66. Varvarin Velika Morava VMOR_3 I 4842275 7530500 67. Ćuprija Velika Morava VMOR_3 II 4865950 7530100 68. Bagrdan Velika Morava VMOR_3 gl 4880375 7516250 69. Žabarski most Velika Morava VMOR_2 II 4910750 7510225 70. Ljubičevski most Velika Morava VMOR_2 gl 4937900 7510950 71. Ćićevac Jovanovačka JOV_2 II 4843650 7536175 72. Paraćin Crnica CRN_1 I 4857175 7532875 73. Ćuprija Ravanica RAV_1 I 4865070 7530850 74. Majur Lugomir LUG_1 I 4866650 7522915 75. Jagodina Belica BEL_1 I 4869725 7521375 76. Batočina Lepenica LEP I 4889075 7507250 77. Manastir Manasija Resava RES_2 I 4884100 7538125 78. Svilajnac Resava RES_1 I 4898150 7516250 80. Smed. Palanka Jasenica JAS_2 I 4911300 7496025 81. Smed. Palanka Kubršnica KUBR_1 I 4912650 7497175 82. Vranjski Priboj Južna Morava JMOR_6 I 4717825 7583625 83. Vladičin Han Južna Morava JMOR_6 I 4729750 7587325 84. Grdelica Južna Morava JMOR_5 gl 4750175 7587225 85. Korvingrad Južna Morava JMOR_3 I 4786425 7568475 86. Aleksinac Južna Morava JMOR_2 I 4820575 7557850 87. Mojsinje Južna Morava JMOR_1 I 4831925 7539600 88. Vranjska Banja Banjska BANJJM_1 I 4711950 7582875 89. Tupalovce Kozarska KOZ_1 I 4752825 7588300 90. Svođe Vlasina VL_3 I 4759700 7603600 91. Vlasotince Vlasina VL_1 I 4758750 7592600 92. Svođe Lužnica LUZVL_1 I 4760775 7603725 93. Leskovac Veternica VET_1 I 4761375 7577500 94. Sijerinska Banja Jablanica BANJ_JBL I 4737075 7549650 95. Pečenjevce Jablanica JBL_JM_1 I 4773525 7575750 96. Pukovac Pusta PUS_1 I 4780550 7570150 97. Donja Selova Toplica TOP_3 I 4785125 7510225 98. Magovo Toplica TOP_4 I 4789125 7504725 99. Pepeljevac Toplica TOP_2 I 4778175 7525050 100. Prokuplje Toplica TOP_2 I 4787425 7548050 101. Doljevac Toplica TOP_1 I 4784575 7567925 102. Merćez Lukovska LUKTOP I 4788050 7505325 103. Visoka Kosanica KOSAN I 4771300 7525450 104. Dimitrovgrad Nišava NIS_3 I 4764500 7644200 105. Pirot Nišava NIS_3 I 4780650 7629600 106. Bela Palanka Nišava NIS_3 I 4788450 7607500 107. Niš Nišava NIS_1 I 4798350 7573575 108. Mrtvine Gaberska GAB I 4762975 7644925 109. Strazimirovci Jerma JER_3 I 4739750 7618750 110. Trnski Odorovci Jerma JER_2 I 4755050 7633200 111. Staničenje Temska TEM I 4786375 7623525 112. Radikine Bare Kutinska KUT I 4790925 7581525 113. Brajćevci Visočica VIS_3 I 4777000 7652525 114. Visočka Ržana Dojkinačka DOJK_1 I 4780825 7647875 115. Gornja Toponica Toponička TPN_2 I 4806875 7565850 116. Žučkovac Moravica SOKMOR_3 I 4835650 7564975 117. Kratovska stena Zapadna Morava ZMOR_3 I 4858975 7429650 118. Čačak Zapadna Morava ZMOR_2 I 4861650 7448500 119. Miločaj Zapadna Morava ZMOR_2 I 4848000 7470400 120. Trstenik Zapadna Morava ZMOR_1 II 4830900 7500250 121. Jasika Zapadna Morava ZMOR_1 I 4829350 7524250 122. Šengolj Đetinja DJ_2 I 4851975 7420850 123. Kosjerić Skrapež SKR_2 I 4873375 7412650 124. Požega Skrapež SKR_1 I 4855350 7423275 125. Gradina Moravica MOR_3 I 4836200 7428100 126. Arilje Moravica MOR_2 I 4846750 7428450 127. Rokci Nošnica NOS_1 I 4820800 7436900 128. Bedina varoš Lučka LUC I 4825000 7440475 129. Kruščica Veliki Rzav VRZ_2 I 4840250 7414450 130. Radobuđa Veliki Rzav VRZ_2 I 4844550 7423850 134. Gornja Gorevnica Čemernica CEM_2 I 4869900 7442250 135. Preljina Čemernica CEM_1 I 4862850 7452600 136. Brđani Dičina DIC I 4869825 7452175 137. Batrage Ibar IB_6 I 4754625 7451700 138. Prelez Ibar IB_4 I 4751100 7481100 139. Leposavić Ibar IB_3 I 4772650 7484075 140. Raška Ibar IB_3 gl 4794750 7469150 141. Ušće Ibar IB_2 I 4813475 7469800 142. Lopatnica lakat Ibar*** IB_2 gl 4835200 7465250 143. Kraljevo Ibar*** IB_1 II 4842200 7474750 144. Novi Pazar Raška RSK_2 I 4777400 7461275 145. Raška Raška RSK_1 I 4793350 7469400 146. Požega Ljudska LJUD I 4779300 7453425 147. Biljanovac Jošanica JOSIB_1 I 4806225 7474125 148. Devići Studenica STU_2 I 4809125 7450050 149. Mlanča Studenica STU_2 I 4816400 7452600 150. Ušće Studenica STU_1 I 4812700 7467850 151. Bogutovac Lopatnica LOP I 4834250 7464125 152. Ribnica Ribnica RIBN I 4835950 7475550 153. Guberevac Gruža GRU_1 I 4856700 7482250 154. Brus Rasina RAS_3 I 4804875 7502700 155. Ravni Rasina RAS_3 I 4802050 7514650 156. Bivolje Rasina RAS_1 I 4827250 7528175 157. Žagubica Mlava ML_7 I 4894420 7563100 158. Gornjak Mlava ML_4 I 4902850 7543650 159. Veliko selo Mlava ML_3 I 4927875 7524200 160. Bratinac Mlava ML_ST II 4944800 7519875 161. Kula Vitovnica VIT_2 I 4929750 7530500 162. Novi Bečej ustava DTD CAN_BP-NB II 5049300 7433650 163. Kajtasovo g.v. DTD CAN_BP-NB II 4970750 7521800 164. Kajtasovo d.v. DTD CAN_BP-NB II 4970750 7521850 165. Kusić Nera NER_2 I 4969700 7538775 166. Vračev Gaj Nera NER_2 II 4969313 7529550 167. Markovićevo Brzava BRZ I 5020175 7502800 168. Konak Brzava BRZ II 5018100 7493600 169. Vatin Moravica MORBAN I 5009800 7520300 170. Vršac Mesić MES_1 II 4998300 7522425 171. Kuštilj Karaš KAR I 4987650 7530400 172. Dobričevo Karaš KAR I 4983350 7528100 173. Kučevo Pek PEK_3 I 4926575 7552175 174. Kusiće Pek PEK_2 I 4952550 7542850 175. Crnajka Crnajka CRNAJ_1 I 4904600 7591875 176. Crnajka Šaška SAS_1 I 4907750 7590750 177. Bogovina Crni Timok CTIM_3 I 4859650 7576550 178. Gamzigrad Crni Timok CTIM_2 I 4865100 7594650 179. Zlot Zlotska ZLOT I 4873600 7579925 180. Knjaževac Beli Timok BTIM_3 I 4826500 7602150 181. Vratarnica Beli Timok BTIM_2 I 4849725 7605550 182. Zaječar Beli Timok BTIM_1 I 4861650 7604350 183. Čokonjar Veliki Timok TIM_3 I 4875025 7609200 184. Rgošte Svrljiški Timok STIM_1 I 4823125 7599100 185. Grlište Grliška GRL_1 I 4852900 7600625 186. Donja Kamenica Trgoviški Timok TTIM I 4816900 7607950 187. Ribarce Dragovištica   I 4698275 7626150 188. Bosiljgrad Ljubatska   I 4707050 7619600 189. Ribarce Brankovačka   I 4698025 7625350 190. Barbace Pčinja   I 4690800 Osmatranje vodostaja Fitoplankton zastupljenost Cyanobacteria % Tip 1, jezera, akumulacije, VVT Schwoerbel, J. (1970): Methods of hydrobiology (freshwater biology). First English edition. Pergamon Press Ltd.Sournia, A. (1978): Phytoplankton manual. Museum National d’Histoire Naturelle. Paris. 337 pp.SRPS EN 15204:2008 Kvalitet vode – Uputstvo za prebrojavanje fitoplanktona pomoću invertne mikroskopije (postupak po Uthermol-u) zastupljenost Chrysophyta % jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Bacillariophyta % Tip 1, jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Xanthophyta % jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Pyrrophyta % zastupljenost Euglenophyta % Tip 1, jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Chlorophyta % abundanca ćelija ml-1 Tip 1, jezera, akumulacije, VVT biomasa fitoplanktona, hlorofila µg l-1 ISO 10260:2001 Uputstvo za određivanje sadržaja hlorofila a (spektrofotometrijski) Fitobentos 1IPS indeks Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT SRPS EN 13946:2008 Kvalitet vode -Uputstvo za rutinsko uzimanje uzoraka i prethodnu obradu bentosnih silikatnih algi iz rekaSRPS EN 14407:2008 Kvalitet vode – Uputstvo za identifikaciju, prebrojavanje i interpretaciju uzoraka bentosnih silikatnih algi u tekućim vodamai korišćenje Omnidia softvera 2CEE indeks 3EPI-D indeks Makroinvertebrate saprobni indeks (Zelinka & Marvan) Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT SRPS EN 27828:2009 Kvalitet vode – Metode uzimanja uzoraka za biološke analize – smernice za uzmanje uzoraka vodenih makrobeskičmenjaka nastanjenih na dnu pomoću ručnih mrežai korišćenje AQEM softvera BMWP skor Tip1,2,3,4,5,jezera, akumulacije i VVT ASPT skor Tip 1,2,3.4,5, jezera preko 200m n.m., Indeks divrziteta (metoda Shannon -Weaver) Tip 1,2,3,4,5, jezera, akumulacije, VVT BNBI indeks Tip 1,2,3,4,5,6 jezera, akumulacije, Simić, V. (1996): Mogućnosti ekološkog monitoringa rečnih ekosistema Srbije na osnovu makrozoobentosa zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae % Svi tipovi vodotoka, jezera i akumulacije i VVT SRPS EN 27828:2009 Kvalitet vode – Metode uzimanja uzoraka za biološke analize-smernice za uzmanje uzoraka vodenih makrobeskičmenjaka nastanjenih na dnu pomoću ručnih mrežai korišćenje AQEM softvera EPT indeks Tip 2,3,4,6, jezera preko 200m n.m., akumulacije na vodnim telima 2,3,4 broj osetljivih taksona Tip 1,2,4,5,6, jezera preko 200m n.m. ukupan broj taksona Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT ukupan broj familija Tip 3 ukupan broj rodova broj vrsta školjki Tip 1, jezera do 200m n. m., akumulacije na vodnim telima tipa 1 broj vrsta Gastropoda Tip 1,5, jezera do 200m n.m., akumulacije na vodnim telima tipa 1 Dodatni parametar za jezera i akumulacije TSI-indeks trofičnosti Jezera i akumulacije Carlson, E. R. (1977): A trophic state index for lakes,Limnological Research Center, University of Minnesota, Minneapolis

1IPS (Coste in Cemagref 1982) „Indice de polluo-sensibilite”

2CEE (Descy & Coste 1990)

3EPI-D (Dell’Uomo 1999) „Diatom-based Eutrophication/Pollution Indeks”

Tabela 5. Mikrobiološki parametri za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala

Parametar Jedinica Metoda ispitivanja(ili ekvivalentna metoda) ukupni koliformi broj/100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 Kvalitet vode – Otkrivanje i određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija – Deo 1: Metoda membranske filtracije;Vode za piće, standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, NIP „Privredni pregled”, Beograd 1990, metoda 6.1.1. fekalni koliformi broj/100ml SRPS EN ISO 9308-1:2010 Kvalitet vode – Otkrivanje i određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija – Deo 1: Metoda membranske filtracije;MPN tehnike – Priručnik, Metoda 2.2 – Voda za piće, standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, NIP „Privredni pregled”, Beograd 1990. fekalne enterokoke broj/100ml SRPS EN ISO 7899-1: 2009 Kvalitet vode-Otkrivanje i određivanje broja crevnih enterokoka u površinskim i otpadnim vodama – Deo 1: Minijaturizovana metoda (najverovatnijeg broja) inokulacijom tečne podloge; SRPS EN ISO 7899-2: 2010 Kvalitet vode – Otkrivanje i određivanje broja crevnih enterokoka – Deo 2: Metoda membranske filtracije odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija -OB/HB SRPS EN ISO 6222: 2010 Kvalitet vode – Određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama – Brojanje kolonija zasejavanjem u podlogu hranljivi agar;Mikrobiološko ispitivanje kvaliteta površinskih voda, Institut za biologiju, Novi Sad, 1998. broj aerobnih heterotrofa (metoda Kohl) broj/1ml SRPS EN ISO 6222: 2010 Kvalitet vode – Određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama – Brojanje kolonija zasejavanjem u podlogu hranljivi agar;KOHL. W. (1975): Über die Bedeutung bakteriologischer Untersuchungen für die Beurteilungvon Fließgewässern, dargestellt am Beispiel der österreichischen Donau, Arch, Hydrobiol,/Suppl.44, 4, 392-461.

* ili akreditovana ekvivalentna metoda

Koji parametri bioloških elemenata kvaliteta će se ispitivati u pojedinim tipovima reka, jezera, akumulacija i veštačkim vodnim telima definisano je propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

3d. Fizičko hemijski parametri

Opšti fizičko-hemijski elementi kvaliteta površinskih voda su:

– Termički uslovi,

– Uslovi oksidacije,

– Salinitet,

– Alkalitet i aciditet,

– Nutrijenti,

a za jezera i akumulacije i prozirnost.

Ovim programom su obuhvaćeni fizičko-hemijski parametri prikazani u Tabeli 6. Fizičko-hemijski parametri koji podržavaju biološke elemente kvaliteta.

Tabela 6. Fizičko-hemijski parametri koji podržavaju biološke elemente kvaliteta

Redni broj Parametar Jedinica Metoda ispitivanja(ili ekvivalentne metode) 1. Temperatura vode 0C – SRPS H.Z1.106 2. Providnost mm – „Službeni list SRJ”, broj 72/93 3. Mutnoća NTU – Priručnik1)Metoda R-IV-4/B 4. Suspendovane materije mg/l – SRPS H. Z1.160 5. Rastvoreni kiseonik mgO2/l – SRPS H. Z1.135;- Priručnik5) str. 236-249Metoda R-IV-12/B 6. Zasićenost vode kiseonikom % – SRPS H. Z1.135 7. Alkalitet mmol/l – SRPS H. Z1.124 8. Ukupna tvrdoća kao CaCO3 mg/l – ISO 6059; – Priručnik5) str. 172-177 9. Slobodni CO2 mg/l – „Službeni list SRJ”, broj 72/93 10. Karbonati – CO3– mg/l – SRPS H.Z1. 124 11. Bikarbonati – HCO3- mg/l – SRPS H.Z1. 124 12. Ukupni alkalitet- CaCO3 mg/l – SRPS H.Z1. 124 13. pH – – SRPS H.Z1. 111 14. Elektroprovodljivost µS/cm – EPA1) Method 120.1 – Priručnik1)Metoda R-IV-11 15. Ukupne rastvorene supstance (TDS) mg/l – APHA AWWA WEF2)Metoda No209C; – EPA 160.1 16. Amonijum (NH4-N) mg/l – SRPS ISO 7150-1;Method 8155 Hach 18) 17. Nitriti (NO2-N) mg/l – SRPS ISO 6777; – Priručnik5) str. 419-422; – Method 8507 Hach 18) ; – Method 8153 Hach 18) 18. Nitrati (NO3-N) mg/l – APHA AWWA WEF2)Metoda 4500-NO3 – B; – Priručnik4) str. 140-143; – Method 8171 Hach 18) 19. Organski azot (N) mg/l – SRPS ISO 5663 20. Ukupni azot (N) mg/l – ISO 11261 21. Ortofosfati (PO4-P) mg/l – APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-P (E);- Priručnik5) str..698-705; – Method 8048 Hach 18) 22. Ukupni fosfor (P) mg/l – APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-P(A, B, D); – Priručnik5) str. 698-705; 23. Silikati (SiO2)-rastvoreni mg/l – APHA AWWA WEF2)Metoda 4500-SiO2 (C) 24. Kalcijum (Ca++) mg/l – ISO 6058; – Priručnik1) str. 240-242;- Priručnik4) str. 240-242; 25. Magnezijum (Mg++) mg/l – ISO 6059; – Priručnik1) str. 240-242;- Priručnik4) str. 240-242; 26. Hloridi (Cl-) mg/l – SRPS ISO 9297 27. Sulfati (SO4–) mg/l – APHA AWWA WEF2)Metoda 4500-SO42-(E)- Method 8051 Hach 18);- Priručnik6) str. 101-102 28. Biološka potrošnja kiseonika BPK-5 mg/l – SRPS ISO 5815 29. Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4 mg/l – SRPS ISO 8467; – Priručnik1) str. 134-136 30. Hemijska potrošnja kiseonika iz bihromata mg/l – SRPS ISO 6060; – EPA3) Method 410.2- Priručnik5) str. 435-430 31. Ukupni organski ugljenik -TOC mg/l – SRPS ISO 8245

1) Priručnik: Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće, Savezni zavod za zdrastvenu zaštitu, Beograd 1990.

2) APHA AWWA WEF: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition, American Public Health Association, Washington DC (1998).

3) EPA: Methods for Chemical Analysis of Water and Wastewater, EPA-600/4-79020, Revised March 1983.

4) SOVET ЭKONOMIČESKOЙ VZAIMOPOMOЩI (1973): Unificirovannыe metodы issledovaniя kačestva vod. Izdanie vtoroe ispravlennoe Moskva.

5) SOVET ЭKONOMIČESKOЙ VZAIMOPOMOЩI (1977): Unificirovannыe metodы issledovaniя kačestva vod. Častь1. Izdanie tretьe Moskva.

6) VÍZÜGY HIDROBUOLGIA 9; Budapest (1980): Dr. Felföldy Lajoš: A BIOLGIAI VÍZMINSÍTÉS.

3đ. Specifične zagađujuće supstance

Ovim programom su obuhvaćene specifične zagađujuće supstance date u Tabeli 7. Specifične zagađujuće supstance – Prioritetne supstance

Tabela 7. Specifične zagađujuće supstance – Prioritetne supstance

Redni broj CAS broj 1 Naziv prioritetne supstance Metoda ispitivanja(ili ekvivalentne metode) 1. 15972-60-8 Alahlor (Alachlor ) – EPA 8270D/ GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- EPA 525.2/GC-MS 2. 120-12-7 Antracen (Anthracene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS;- EPA 8310/LC-UV;- ISO 7981-2/LC-Fluoresc.det 3. 1912-24-9 Atrazin (Atrazine) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- EPA 619/GC-(Nmod);- SRPS EN ISO 113698/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 4. 7440-43-9 Kadmijum i njegova jedinjenja – EPA6800/ ICP-MS; – EPA 213.2 /AAS;- ISO 5961/AAS 5. 470-90-6 Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 6. 2921-88-2 Hlorpirifos (Chlorpyrifos) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- SRPS EN ISO 113698/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 7. 330-54-1 Diuron (Diuron) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 8. 959-98-8 Alfa-endosuflan(Alpha-endosulfan) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 9. 206-44-0 Fluoranten (Fluoranthene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS;- EPA 8310/LC-UV;- ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. Det;- ISO 17993/HPLC-Fluoresc. Det 10. 118-74-1 Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 11. 87-68-3 Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD; 12. 608-73-1 Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 13. 58-89-9 Gama-izomer, Lindan (gamma-isomer, Lindane) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 14. 34123-59-6 Izoproturon (Isoproturon) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV 15. 7439-92-1 Olovo i njegova jedinjenja – EPA 6800/ICP-MS;- EPA 239.2/AAS 16. 7439-97-6 Živa i njena jedinjenja – EPA 245.1/AAS 17. 91-20-3 (Naphthalene) Naftalen – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS;- ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det 18. 7440-02-0 Nikl i njegova jedinjenja – EPA 6800/ ICP-MS;- EPA 249.2/AAS 19. 104-40-5 4-(para)nonilfenol(4-(para)nonylphenol ) – EPA 8270D/GC-MS 20. 140-66-9 4-(1,1′,3,3′-tetrametilbutil)-fenol) – EPA 8270D/GC-MS 21. 608-93-5 Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) – EPA 8270D/GC-MS 22. 87-86-5 Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) – EPA 8270D/GC-MS 23. 50-32-8 Benzo(a)piren(Benzo(a)pyrene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS;- EPA 8310/LC-UV;- ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det 24. 205-99-2 Benzo(b)fluoranten(Benzo(b)fluoranthene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS;- EPA 8310/LC-UV;- ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det 25. 191-24-2 Benzo(g,h,i)perilen(Benzo(g,h,i)perylene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS;- EPA 8310/LC-UV;- ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det 26. 207-08-9 Benzo(k)fluoranten(Benzo(k)fluoranthene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS;- EPA 8310/LC-UV;- ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det 27. 193-39-5 Indeno(1,2,3c,d)piren(Indeno(1,2,3-cd)pyrene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS;- EPA 8310/LC-UV;- ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det 28. 122-34-9 Simazin(Simazine) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS;- EPA 619/GC-(Nmod);- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 29. 1582-09-8 Trifluralin (Trifluralin) – EPA 8270D/GC-MS

Ostale zagađujuće supstance u površinskim vodama prate se u skladu sa propisom koji utvrđuje granične vrednosti zagađujućih materija (supstanci) u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, kao i propisom koji utvrđuje granične vrednosti prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (Tabela 8.).

Tabela 8. Specifične zagađujuće supstance – Ostale supstance

Redni broj Naziv parametra Metoda ispitivanja(ili ekvivalentne metode) 1. Cink (Zn) – EPA 6800/ ICP-MS;- AWWA APHA WEF 3111B;- ISO 17294-2/ICP-MS 2. Bakar (Cu) – EPA 6800/ EPA 220.2;- ISO 17294-2: 2003/ICP-MS 3. Aluminijum (Al) – EPA 6800 /ICP-MS;- ISO 17294-2/ICP-MS 4. Gvožđe (Fe) – EPA 6800/ ICP-MS;- AWWA APHA WEF 3111B;- ISO 17294-2/ICP-MS 5. Mangan (Mn) – EPA 6800/ ICP-MS;- AWWA APHA WEF 3111B;- ISO 17294-2/ICP-MS 6. Hrom ukupni (Cr) – EPA 6800/ EPA 218.2 7. Arsen (As) – EPA 6800/ EPA 206.2 8. Bor (V) – EPA 6800/ ICP-MS 9. Površinski anijon aktivne supstance – EPA 425.1;- ISO 7875/Methylene blue index; 10. Naftni ugljovodonici – MSz 12750/23-76;- ISO 9377-2/GC-FID 11. Fenolni indeks – ISO 6439;- ISO 14402/FIA,CFA 12. Adsorbovani organski halogeni (AOX) – ISO 9562:2004 13. UV ekstinkcija (UV ekstinkcija) (254nm) – APHA AWWA WEF 5910(A,B) 14. Heptahlor (Heptahlor) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 15. Heptahlor-epoksid(Heptahlor-epoksid) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 16. Aldrin (Aldrin) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD,- EPA 8081/GC-ECD 17. Endrin (Endrin) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 18. DDE (DDE) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 19. Dieldrin (Dieldrin) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 20. 4, 4′- DDD (p.p’-DDD) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 21. 4, 4′- DDT (p.p’-DDT) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 22. 2, 4′- DDT (o.p’-DDT) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 23. Metoksihlor (Metoksihlor) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD;- EPA 8081/GC-ECD 24. Propazin (Propazin) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- EPA 619/GC-(Nmod);- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 25. Linuron (Linuron) – EPA 8270D/ GC-MS;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV 26. Terbutrin (Terbutrin) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- EPA 619/GC-Termojonski (Nmod);- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 27. Prometrin (Prometrin) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS;- EPA 619/GC-(Nmod);- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 28. Terbutilazin (Terbutilazin) – EPA 8270D/GC-MS;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 29. Desizopropilatrazin (Desizopropilatrazin) – EPA 8270D/GC-MS;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 30. Desetilterbutilazin (Desetilterbutilazin) – EPA 8270D/GC-MS;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV;- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 31. Ukupna beta radioaktivonst (Ukupna β radioaktivnost) – SRPS ISO 9697

3e. Monitoring statusa akumulacija

Elementi kvaliteta vode u akumulacijama ispituju se i u skladu sa propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Tabela 9. Akumulacije obuhvaćene operativnim monitoringom i elementi kvaliteta koji se ispituju

Redni broj Akumulacija Vodotok Šifra vodnogtela Tipvodotoka na kome je formirana Biološki elementi kvaliteta Specifične zagađujuće supstance Mikrobiološki parametri Fitoplankton Fitobentos 1. 15972-60-8 Alahlor (Alachlor) – EPA 8270D/ GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- EPA 525.2/GC-MS 2. 120-12-7 Antracen (Anthracene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 8310/LC-UV – ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det 3. 1912-24-9 Atrazin (Atrazine) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC-(Nmod)- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 4. 7440-43-9 Kadmijum (Cd) i njegova jedinjenja – EPA6800/ ICP-MS; – EPA 213.2- ISO 5961/AAS 5. 470-90-6 Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 6. 2921-88-2 Hlorporifoѕ (Chlorpyrifos) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 7. 330-54-1 Diuron (Diuron) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 8. 115-29-7 Endosuflan (Endosulfan) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 9. 959-98-8 Alfa-endosuflan(Alpha-endosulfan) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 10. 206-44-0 Fluoranten (Fluoranthene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 8310/LC-UV- ISO 7981-2/LC-Fluoresc. Det- ISO 17993/LC-Fluoresc. Det 11. 118-74-1 Heksahlorobenzen (Hexachlorobenzene) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 12. 87-68-3 Heksahlorobutadine (Hexachlorobutadiene) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD; 13. 608-73-1 Heksahlorocikloheksan (Hexachlorocyclohexane) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 14. 58-89-9 Gama-isomer, Lindan(gamma-isomer, Lindane) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 15. 34123-59-6 Iso proturon (Isoproturon) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV 16. 7439-92-1 (Pb) Olovo i njegova jedinjenja – EPA 6800 IC-MS- EPA 239.2 17. 7439-97-6 (Hg) Živa i njena jedinjenja – EPA 245.1 18. 91-20-3 Napahalen (Naphthalene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det 19. 7440-02-0 (Ni) Nikal i njegova jedinjenja – EPA 6800/ EPA 249.2 20. 104-40-5 4-para-nonilfenol(4-(para)nonylphenol) – EPA 8270D 21. 140-66-9 Para-terc-oktilfenol(Para-tert-octylphenol) – EPA 8270D/GC-MS 22. 608-93-5 Pentalorobenzen (Pentachlorobenzene) – EPA 8270D/GC-MS 23. 87-86-5 Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) – EPA 8270D/GC-MS 24. 50-32-8 Benzo(a)piren(Benzo(a)pyrene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 8310/LC-UV- ISO 7981-2/LC-Fluoresc. det 25. 205-99-2 Benzo(b)fluoranten(Benzo(b)fluoranthene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 8310/LC-UV- ISO 7981-2/LC-Fluoresc. det 26. 191-24-2 Benzo(g,h,i)perilen(benzo(g,h,i)perylene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 8310/LC-UV- ISO 7981-2:2005/LC-Fluoresc. det 27. 207-08-9 Benzo(k)fluoranten(Benzo(k)fluoranthene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 8310/LC-UV- ISO 7981-2/LC-Fluoresc. det 28. 193-39-5 Indeno(1,2,3c,d)piren(Indeno(1,2,3-cd)pyrene) – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 8100/GC-FID; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 8310/LC-UV- ISO 7981-2/LC-Fluoresc. det 29. 122-34-9 Simazin (Simazine) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC-(Nmod)- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 30. 1582-09-8 Trifluralin (Trifluralin) – EPA 8270D/GC-MS

Tabela 12. Specifične zagađujuće supstance – Ostale supstance

Redni broj Naziv parametra Metoda ispitivanja(ili ekvivalentne metode) 1. Cink (Zn) – EPA 6800/ ICP-MS- AWWA APHA WEF 3111B- ISO 17294-2: 2003/ICP-MS 2. Bakar (Cu) – EPA 6800/ EPA 220.2- ISO 17294-2: 2003/ICP-MS 3. Aluminijum (Al) – EPA 6800 /ICP-MS- ISO 17294-2: 2003/ICP-MS 4. Gvožđe (Fe) – EPA 6800/ ICP-MS- AWWA APHA WEF 3111B- ISO 17294-2: 2003/ICP-MS 5. Mangan (Mn) – EPA 6800/ ICP-MS- AWWA APHA WEF 3111B- ISO 17294-2: 2003/ICP-MS 6. Hrom ukupni (Cr) – EPA 6800/ EPA 218.2 7. Arsen (As) – EPA 6800/ EPA 206.2 8. Bor (V) – EPA 6800/ ICP-MS 9. Naftni ugljovodonici – MSz 12750/23-76- ISO 9377-2/GC-FID 10. Adsorbovani organski halogeni (AOX) – ISO 9562 11. Heptahlor (Heptahlor) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 12. Heptahlor-epoksid(Heptahlor-epoksid) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 13. Aldrin (Aldrin) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 14. Endrin (Endrin) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 15. DDE(DDE) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 16. Dieldrin (Dieldrin) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 17. 4, 4′- DDD(p.p’-DDD) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 18. 4, 4′- DDT(p.p’-DDT) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 19. 2, 4′- DDT(o.p’-DDT) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 20. Metoksihlor (Metoksihlor) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 21. Propazin (Propazin) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC-Termojonski (Nmod)- SRPS EN ISO 11369:2008/ LC-UV- SRPS EN ISO 10695:2008/ GC-NPD 22. Linuron (Linuron) – EPA 8270D/ GC-MS- SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV 23. Terbutrin (Terbutrin) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC-(Nmod)- SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV- SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD 24. Prometrin (Prometrin) – EPA 8270D/GC-MS; – EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC-Termojonski (Nmod)- SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV- SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD 25. Terbutilazin (Terbutilazin) – EPA 8270D/ ISO 11369/ EN ISO 10695 26. Desizopropilatrazin(Desizopropilatrazin) – EPA 8270D/ ISO 11369/ EN ISO 10695 27. Desetilterbutilazin(Desetilterbutilazin) – EPA 8270D/GC-MS;- SRPS EN ISO 11369:2008/LC-UV- SRPS EN ISO 10695:2008/GC-NPD 28. PCB 28 – EPA 8270D- ISO 6468/GC-ECD; 29. PCB 52 – EPA 8270D- ISO 6468/GC-ECD; 30. PCB 101 – EPA 8270D- ISO 6468/GC-ECD; 31. PCB 138 – EPA 8270D- ISO 6468/GC-ECD; 32. PCB 153 – EPA 8270D- ISO 6468/GC-ECD; 33. PCB 180 – EPA 8270D- ISO 6468/GC-ECD; 34. PCB 194 – EPA 8270D- ISO 6468/GC-ECD; 35. Ukupna β radioaktivnost – SRPS ISO 9697

3i. Hidromorfološki elementi kvaliteta

Radi klasifikovanja ekološkog statusa, pored elemenata biološkog i hemijskog ispituju se i elementi hidromorfološkog kvaliteta i parametri kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala reka (Tabeli 13.).

Tabela 13. Hidromorfološki elementi kvaliteta za reke

Elementi kvaliteta Podelement Parametar Hidrološki režim Količina i dinamika proticaja – Istorijski podaci o proticajima- Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem- Aktuelni/mereni protoci Veza sa podzemnim vodama – Nivo vodenog ogledala- Protok površinskih voda Rečni kontinuitet Neprekidnost rečnog toka – broj i vrsta pregrada Konstrukcije za osiguranje nesmetanog prolaza akvatičnih organizama Morfološki uslovi Varijacije dubine i širine rečnog korita – Poprečni presek rečnog korita- Protok Struktura i supstrat dna rečnog korita – Poprečni presek- Granulacija- prisustvo i lokacija velikih ostataka drveća Struktura obalne zone – Dužina/širina- Sastav živog sveta- Kontinuitet/zemljani pokrivač Brzina strujanja Zakonitost kanalisanja

U Tabeli 14. su prikazani hidromorfološki elementi i parametri kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala jezera i akumulacija.

Tabela 14. Hidromorfološki elementi kvaliteta za jezera i akumulacije

Elementi kvaliteta Podelement Parametri Hidrološki režim Količina i dinamika proticaja – Istorijski podaci o proticajima- Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem- Aktuelni/mereni protoci- Mešanje i zakonitosti cirkulacije Veza sa podzemnim vodama – Nivo vodenog ogledala- Protok površinskih voda Vreme zadržavanja vode – Zapremina/Dubina- Doticaj/Oticaj Morfološki uslovi Varijacije dubine jezera – Površina- Zapremina/dubina Struktura i supstrat dna jezera – Granulacija- Sadržaj vode/gustina- Sastav elemenata- Brzina i starost sedimentacije Struktura obalne zone jezera – Dužina- Sastav priobalnih vrsta- Pokrivenost vegetacijom- Karakteristike obale Struktura priobalne zone – Dužina/Širina- Sastav živog sveta- Kontinuitet/zemljani pokrivač

3j. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica u zoni grada Beograda

Obim, vrsta i učestalost ispitivanja pokazatelja kvaliteta voda u mreži stanica u zoni grada Beograda prikazani su u Tabeli 15.

Tabela 15. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica u zoni grada Beograda

Redni broj Naziv stanice Vodotok Šifra vodnog tela Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara 1. Zemun Dunav D6 52 2. Beograd – Vinča Dunav D5 52 3. Smederevo Dunav D5 52 4. Ostružnica Sava SA_1 52

3k. Stanice sa svakodnevnim izveštavanjem

Svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda vodotoka vrše se na stanicama navedenim u Tabeli 16.

Tabela 16. Stanice na kojima se vrše svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda

Redni broj Naziv stanice Vodotok Šifra vodnog tela Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara (dan/godina) 1. Bezdan Dunav D10 366 2. Novi Sad Dunav D8 366 3. Novi Kneževac Tisa TIS_2 366 4. Jamena Sava SA_3 366 5. Šabac Sava SA_2 366 6. Beli Brod Kolubara KOL_3 366 7. Prijepolje Lim LIM_2 366 8. Bagrdan Velika Morava VMOR_3 366 9. Ljubičevski most Velika Morava VMOR_1 366 10. Kraljevo Ibar IB_1 366 11. Raška Ibar IB_3 366 12. Grdelica Južna Morava JMOR_4 366

*na stanicama pod rednim brojem 10. i 11. pored opštih fizičko-hemijskih parametara radiće se fenolni indeks

II. Monitoring podzemnih voda

1. Broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje količine i nivoa podzemnih voda

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice podzemnih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice;

2) stanice I reda;

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj stanici podzemnih voda sadrži:

1) svakodnevno merenje pijezometarskog nivoa izdani;

2) svakodnevno merenje nivoa vode u povlatnim naslagama;

3) merenje temperature vode;

4) merenje dnevne sume padavina.

Minimalni program rada stanice podzemnih voda I reda sadrži:

1) merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 5, 10, 15, 20. i 25. dana u mesecu;

2) merenje temperature vode.

Minimalni program rada stanice podzemnih voda II reda sadrži merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 10. i 20. dana u mesecu;

Količine i nivoi podzemnih voda osmatraju se prema broju i položaju mernih mesta za merenje koje su date u Tabeli 17.

U Tabeli 17. definisane su stanice na kojima se sprovodi monitoring kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Tabela 17. Broj i položaj mernih mesta za merenje kvantitativnog statusa podzemnih voda

Redni broj Broj vodnog tela Naziv vodnog tela podzemne vode Šifra vodnog tela 1. Temperatura vode 0C – SRPS H.Z1. 1060 2. Miris – – „Službeni list SRJ”, broj 72/93 3. Mutnoća NTU – Priručnik1)Metoda R-IV-4/B 4. Alkalitet mmol/l – SRPS H. Z1.124 5. Ukupna tvrdoća kao CaCO3 mg/l – ISO 6059- Priručnik5) str. 172-177 6. Slobodni CO2 mg/l – „Službeni list SRJ”, broj 72/93 7. Karbonati – CO3– mg/l – SRPS H.Z1. 124 8. Bikarbonati – HCO3- mg/l – SRPS H.Z1. 124 9. Ukupni alkalitet – CaCO3 mg/l – SRPS H.Z1. 124 10. pH – – SRPS H. Z1.111 11. Elektroprovodljivost µS/cm – Priručnik1)Metoda R-IV-11 12. Ukupne rastvorene supstance (TDS) mg/l – APHA AWWA WEF2)Metoda No209C; – EPA 160.1 13. Amonijum (NH4-N) mg/l – SRPS ISO 7150-1 Method 8155 Hach 18) 14. Nitriti (NO2-N) mg/l – SRPS ISO 6777- Method 8507 Hach 18) ; – Method 8153 Hach 18) 15. Nitrati (NO3-N) mg/l – APHA AWWA WEF2)Metoda 4500-NO3 – B- Method 8171 Hach 18) 16. Organski azot (N) mg/l – SRPS ISO 5663 17. Ukupni azot (N) mg/l – ISO 11261 18. Ortofosfati (PO4-P) mg/l – APHA AWWA WEF2)Metoda 4500-P (E)- Method 8048 Hach 18) 19. Ukupni fosfor (P) mg/l – APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-P(A, B, D); – Priručnik5) str. 698-705; 20. Kalcijum (Ca++) mg/l – ISO 6058- Priručnik1) str. 240-242- Priručnik4) str. 240-242; 21. Magnezijum (Mg++) mg/l – ISO 6059 – Priručnik1) str. 240-242- Priručnik4) str. 240-242; 22. Hloridi (Cl-) mg/l – SRPS ISO 9297 23. Sulfati (SO4–) mg/l – APHA AWWA WEF2)Metoda 4500-SO4 2-(E) – Method 8051 Hach 18); – Priručnik6) str. 101-102 24. Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4 mg/l – SRPS ISO 8467; – Priručnik1) str. 134-136 25. Hemijska potrošnja kiseonika iz bihromata mg/l – SRPS ISO 6060:1994;- EPA3) Method 410.2- Priručnik5) str. 435-430 26. Ukupni organski ugljenik –TOC mg/l – SRPS ISO 8245 27. Naftni ugljovodonici mg/l – SRPS EN ISO 9377-2- MSz 12750/23-764); 28. Ukupna β radioaktivnost Bq/l SRPS ISO 9697

. 1) Priručnik: Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće, Savezni zavod za zdrastvenu zaštitu, Beograd 1990.

2) APHA AWWA WEF: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition, American Public Health Association, Washington DC (1998).

3) EPA: Methods for Chemical Analysis of Water and Wastewater, EPA-600/4-79020, Revised March 1983.

4) Madjarski standard Msz 12750/23-76: Determination of extractable matters, Method A-Det. of Petr. Hydrocarbons in Water and sediments by UV and Fluorescence Spectroscop.

Tabela 21. Metali i njihova jedinjenja

Redni broj Parametar Jedinica Metoda ispitivanja(ili ekvivalentna metoda) 1. Arsen (As) µg/l – EPA 6800 ICP-MS- EPA 206.2 AAS 2. Bakar (Cu) µg/l – EPA 6800 ICP-MS- EPA 220.2 AAS 3. Bor (B) µg/l – EPA 6800 ICP-MS 4. Cink (Zn) µg/l – EPA 6800 ICP-MS- AWWA APHA WEF 3111B AAS 5. Živa (Hg ) µg/l – EPA 245.1 AAS 6. Kadmijum (Cd ) µg/l – EPA 6800 ICP-MS- EPA 213.2 AAS 7. Kobalt (Co) µg/l – EPA 6800 ICP-MS 8. Nikal (Ni ) µg/l – EPA 6800 ICP-MS- EPA 249.2 AAS 9. Olovo (Pb) µg/l – EPA 6800 ICP-MS- EPA 239.2 AAS

Tabela 22. Specifične zagađujuće supstance

Redni broj Parametar Jedinica Metoda ispitivanja(ili ekvivalentna metoda) 1. Alahlor (Alachlor) µg/l – EPA 8270D/ GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- EPA 525.2/GC-MS 2. Atrazin (Atrazine) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC-(Nmod)- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 3. Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 4. Hlorpirifos (Chlorpyrifos) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 5. Diuron (Diuron) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 6. Endosuflan (Endosulfan) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 7. Heksahlorobenzen (Hexachlorobenzene) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 8. Heksahlorobutadien (Hexachlorobutadiene) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD; 9. Heksahlorocikloheksan (Hexachlorocyclohexane) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 10. Gama-isomer, Lindan(gamma-isomer, Lindane) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 11. Izoproturon (Isoproturon) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV 12. Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) µg/l – EPA 8270D/GC-MS 13. Simazin (Simazine) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC(Nmod)- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 14. Trifluralin (Trifluralin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS 15. Heptahlor (Heptahlor) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 16. Heptahlor-epoksid (Heptahlor-epoksid) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 17. Aldrin (Aldrin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 18. Endrin (Endrin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 19. DDE(DDE) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 20. Dieldrin (Dieldrin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 21. 4, 4′- DDT(p.p’-DDT) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 22. 2, 4′- DDT(o.p’-DDT) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 23. Metoksihlor (Metoksihlor) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- ISO 6468/GC-ECD;- EPA 8080/GC-ECD- EPA 8081/GC-ECD 24. Propazin (Propazin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC(Nmod)- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 25. Linuron (Linuron) µg/l – EPA 8270D/ GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV 26. Terbutrin (Terbutrin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC-(Nmod)- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 27. Prometrin (Prometrin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS;- EPA 525.2/GC-MS- EPA 619/GC-(Nmod)- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 28. Terbutilazin (Terbutilazin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 29. Desizopropilatrazin (Desizopropilatrazin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD 30. Desetilterbutilazin (Desetilterbutilazin) µg/l – EPA 8270D/GC-MS- SRPS EN ISO 11369/LC-UV- SRPS EN ISO 10695/GC-NPD

III. Sadržina izveštaja o utvrđenom kvalitetu i kvantitetu voda

Izveštaj o monitoringu statusa voda u 2012. godini izrađuju zajedno Republički hidrometeorološki zavod i Agencija za zaštitu životne sredine, u štampanoj i elektronskoj formi pogodnoj za unos u informacione sisteme.

Sadržina izveštaja mora biti u skladu sa propisom kojim se utvrđuju parametri ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i kvantitativnog i hemijskog statusa podzemnih voda.

Podaci u Izveštaju o monitoringu statusa voda u 2012. godini daju se prema vodnim područjima i vodnim telima, a u skladu sa propisom kojim se određuju granice vodnih područja i propisom kojim se utvrđuju vodna tela površinskih i podzemnih voda.

Ostavite komentar