Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 53/95 i 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka,101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O ZAšTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

GORNJE PODUNAVLJE

član 1.

U Uredbi o zaštiti Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje („Službeni glasnik RS”, broj 45/01), u članu 7. reči: »JP „Srbijašume”« zamenjuju se rečima: »Javno preduzeće „Vojvodinašume” Petrovaradin«.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 4. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar