Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE MLEČNOG GOVEDARSTVA U 2008. GODINI

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva u 2008. godini („Službeni glasnik RS”, br. 21/08 i 37/08), u članu 7. stav 3. reči: „31. maja 2008. godine” zamenjuju se rečima: „30. septembra 2008. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.055.doc/35

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi – Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove, to jest poslove koji su neophodni i koje bi vršila svaka Vlada, nezavisno od programa i političkih načela – poslove koji zbog prirode savremenog društva i države moraju da se vrše kontinuirano.

Takođe, imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi, smatramo da se stiču propisani uslovi za donošenje Uredbe, s obzirom da je predložena uredba u funkciji realizacije planiranih budžetskih sredstava za državne podsticaje u poljoprivredi, na osnovu Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2008. godinu, odnosno da bi izostanak blagovremene realizacije ovih sredstava izazvao drastične poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i nenadoknadivu štetu poljoprivrednim proizvođačima, sledstveno izazvao ekonomske poremećaje većih razmera s obzirom na mesto i značaj ove privredne grane i na taj način ugrozio vitalne državne interese. Specifičnost poljoprivredne proizvodnje, u odnosu na druge privredne delatnosti, jeste neophodnost ostvarivanja kontinuiteta proizvodnog ciklusa, kao i nesmetano odvijanje planiranih aktivnosti u ovoj oblasti poljoprivredne proizvode, zbog čega se uredba i donosi.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Izmenom ove uredbe obezbeđuju se uslovi da korisnici sredstava blagovremeno dostave dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva za 2008. godinu.

Naime, kontrola proizvodnih sposobnosti za kvalitetna priplodna grla, za koja se podnosi zahtev, u nadležnosti je selekcijskih službi i vrši se na tri nivoa (osnovna, područna i republička selekcijska služba). Izvodom iz glavne matične evidencije, koji se overava od strane selekcijske službe, dokumentuje se napred navedeni podatak.

Kako postupak izdavanja izvoda iz glavne matične evidencije, odnosno njegovog overavanja, iziskuje određeni protek vremena, u cilju obezbeđenja uslova za blagovremeno dostavljanje tražene dokumentacije, to su neophodne izmene da bi se ostvarila podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom.

III SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva u 2008. godini („Službeni glasnik RS”, br. 21/08 i 37/08), u članu 7. stav 3. reči: „31. maja 2008. godine” zamenjuju se rečima: „30. septembra 2008. godine”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za mere podsticaja genetskog unapređenja mlečnog govedarstva za 2008. godinu iznose 320.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 15.220.000.000. Raspored i korišćenje zakonom opredeljenih sredstava od 15.220.000.000 dinara izvršena je po posebnom aktu koji je donela Vlada, od čega je opredeljeno za mere podsticaja genetskog unapređenja mlečnog govedarstva 320.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427008.055.doc/36

Ostavite komentar