Uredba o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenju lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu” („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 42/09) i Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B” („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 108/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU INFRASTRUKTURNI PROJEKTI I POSTUPKU PO KOME SE SPROVODI PODRŠKA UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak izbora infrastrukturnih projekata i postupak raspodele i korišćenja sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno.

Infrastrukturni projekti (u daljem tekstu: projekti), u smislu ove uredbe, predstavljaju lokalne i regionalne projekte koji ispunjavaju kriterijume u skladu sa uslovima iz finansijskih ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu” i „Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu B” (u daljem tekstu: Ugovori o zajmu), kao i kriterijume utvrđene ovom uredbom.

Postupak sprovođenja podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, vrši se preostalim nepovučenim sredstvima zajma po osnovu Ugovora o zajmu (u daljem tekstu: Sredstva), od kojih će iznos Sredstava za 2017, 2018. i 2019. godinu biti utvrđen budžetom Republike Srbije za predmetnu budžetsku godinu, na razdelu Ministarstva privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II. CILJ I NAMENA SREDSTAVA

Član 2.

Cilj raspodele i korišćenja Sredstava je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata.

Sredstva su namenjena za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture, i to:

1) izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju puteva, ulica, biciklističkih staza i putnih objekata (mostovi, nadvožnjaci, pasarele i dr.);

2) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata za potrebe predškolskog, školskog i drugih nivoa obrazovanja, objekata za učenički i studentski standard, kao i objekata za naučna istraživanja;

3) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju školskih sportskih sala i terena;

4) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture (ustanove za pružanje zdravstvene i socijalne pomoći);

5) izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju objekata kulturno-istorijskog nasleđa (objekti kulturno-istorijskog značaja koji podstiču razvoj turizma).

III. IZBOR PROJEKATA

Javni poziv

Član 3.

Ministarstvo raspisuje javni poziv za prijavu projekata za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno (u daljem tekstu: Javni poziv).

Javni poziv se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.

Učešće u sufinansiranju projekta

Član 4.

Iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva sufinansira se projekat u visini do 50% vrednosti projekta bez PDV.

Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost prijavljenog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

Podnosilac prijave projekta

Član 5.

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Prijava projekta

Član 6.

Prijava projekta podnosi se na Obrascu – Prijava projekta za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz obrazac iz stava 1. ovog člana, prilikom prijavljivanja projekta na Javni poziv, dostavlja se i dokumentacija koja je navedena u Javnom pozivu.

Komisija za ocenjivanje i odabir projekata

Član 7.

Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija) vrši pregled i utvrđuje formalnu ispravnost prijave projekta i dokumentacije iz člana 6. ove uredbe, kao i ispunjenost uslova za dodelu Sredstava i kriterijuma za ocenjivanje i odabir projekata.

Komisiju obrazuje rešenjem ministar privrede.

Komisija razmatra samo prijave projekata koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija može tražiti dodatne informacije od Podnosioca prijave.

IV. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA

Član 8.

Uslovi za dodelu Sredstava su:

1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Sredstava iz člana 2. ove uredbe;

2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa.

V. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKATA

Član 9.

Ocenjivanje i odabir projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

vrsta projekta (lokalni ili regionalni);

efekti projekta;

održivost projekta;

usklađenost projekta sa strateškim dokumentima;

broj direktnih korisnika projekta;

broj indirektnih korisnika projekta.

Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekata iz stava 1. ovog člana detaljno su razrađeni u Prilogu – Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

VI. RASPODELA I KORIŠĆENJE SREDSTAVA

Alociranje, povlačenje i trošenje Sredstava

Član 10.

Na osnovu Javnog poziva, a u skladu sa uslovima za dodelu Sredstava iz člana 8. ove uredbe i kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekata iz člana 9. ove uredbe, Komisija vrši rangiranje projekata i sačinjava Listu projekata za alociranje Sredstava (u daljem tekstu: Lista projekata), koju dostavlja na mišljenje Jedinici za upravljanje projektima u Ministarstvu.

Jedinica za upravljanje projektima, po davanju pozitivnog mišljenja, dostavlja Listu projekata Evropskoj investicionoj banci na odobrenje.

Nakon odobrenja Liste projekata od strane Evropske investicione banke, Komisija utvrđuje predlog odluke o raspodeli i korišćenju Sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno, u zavisnosti od visine sredstava koja bude obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2017, 2018. i 2019. godinu i dostavlja ga ministru privrede.

U slučaju da ukupna vrednost projekata sa odobrene Liste projekata bude manja od vrednosti Sredstava, Ministarstvo raspisuje novi Javni poziv sve dok se Sredstva u potpunosti ne alociraju.

Dinamika povlačenja i trošenja alociranih Sredstava trajaće tri godine, i to 2017, 2018. i 2019. godine, u skladu sa rokovima iz Ugovora o zajmu.

Donošenje odluke

Član 11.

Na osnovu predloga odluke iz člana 10. ove uredbe, odluku o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno (u daljem tekstu: Odluka) donosi ministar privrede.

Odluka sadrži: naziv Podnosioca prijave, naziv projekta, mesto ulaganja i visinu odobrenog iznosa sredstava za realizaciju projekta. Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.

U slučaju potrebe, Odluka se može menjati, odnosno dopunjavati, u skladu sa odobrenom Listom projekata.

VII. REALIZACIJA PROJEKATA

Sprovođenje javne nabavke

Član 12.

Javne nabavke za potrebe realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Ministarstvo, Podnosilac prijave i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta.

Praćenje realizacije projekta

Član 13.

Ministarstvo putem svojih stručnih službi, obezbediće praćenje realizacije svakog odabranog projekta sa svih aspekata realizacije (tehničke, finansijske, pravne i dr.).

Podnosilac prijave obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji odabranog projekta.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-170/2017-1

U Beogradu, 24. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar