Uredba o kriterijumima za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekata propisanih Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 107/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANjE PONUĐAČA KOJI MOGU UČESTVOVATI U REALIZACIJI PROJEKATA PROPISANIH ZAKONOM O PODSTICANjU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekata propisanih Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) ponuđač je privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, koje je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br.72/09 i 81/09-ispravka) upisano u odgovarajući registar za izradu planske dokumentacije, izradu tehničke dokumentacije, kao i za građenje objekta, odnosno za izvođenje radova. Pod ponuđačem smatra se i grupa ponuđača;

2) naručilac je nadležno ministarstvo, nadležni organ autonomne pokrajine ili nadležni organ jedinice lokalne samouprave, odnosno privredno društvo ili drugo pravno lice čiji je osnivač u celosti Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;

3) centralni registar ponuđača predstavlja javnu evidenciju o svim ponuđačima koji ispunjavaju uslove propisane zakonom i ovom uredbom, koji vodi ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva i koji je dostupan u elektronskom obliku putem interneta;

4) kriterijumi jesu merila koja služe za određivanje ponuđača za realizaciju projekata određenih u skladu sa Zakonom;

5) zaposleni na neodređeno vreme jesu zaposleni kod ponuđača na dan 31. decembra 2009. godine;

6) oprema (za lansiranje, liftovanje, naguravanje i sl.) i mehanizacija (kran, dizalica, skip i sl.) u vlasništvu ponuđača je oprema, odnosno mehanizacija koja se utvrđuje po završnom računu ponuđača na dan 31. decembra 2009. godine.

Član 3.

Ponuđač, bez obzira na predmet javne nabavke:

1) mora biti upisan u centralni registar ponuđača;

2) mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave, kada je naručilac jedinica lokalne samouprave.

Ako na teritoriji jednice lokalne samouprave koja je naručilac nema registrovanog ponuđača koji ispunjava kriterijume iz ove uredbe, naručilac upućuje poziv privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje ispunjava uslove propisane Zakonom i ovom uredbom, sa sedištem na području upravnog okruga na kome se nalazi jedinica lokalne samouprave koja je naručilac.

Ako na području upravnog okruga, na kome se nalazi jedinica lokalne samouprave koja je naručilac, nema registrovanog ponuđača koji ispunjava kriterijume iz ove uredbe, naručilac upućuje poziv privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu koje ispunjava uslove propisane Zakonom i ovom uredbom, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.

Ako je naručilac nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno privredno društvo ili drugo pravno lice čiji osnivač je u celosti Republika Srbija ili autonomna pokrajina, ponuđač može imati sedište na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.

Ako je naručilac jedinica lokalne samouprave, ponuđač može angažovati podizvođača koji ima sedište na teritoriji te jedinice lokalne samouprave ili koji ima sedište na području upravnog okruga na kome se nalazi ta jedinica lokalne samouprave.

Ako za pojedini predmet javne nabavke nema registrovanog podizvođača na području upravnog okruga na kome se nalazi jedinica lokalne samouprave kao naručilac, ponuđač može angažovati podizvođača sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.

Pored kriterijuma iz člana 3. ove uredbe i obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke propisanih članom 44. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08), ponuđač treba da ispuni i posebne kriterijume, prema predmetu javne nabavke.

Član 6.

Za izradu dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, ponuđač mora biti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je u poslednjih 10 godina bilo nosilac izrade najmanje dva urbanistička plana na teritoriji jedinice lokalne samouprave, kao i da ima najmanje 15 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom Inženjerske komore Srbije (u daljem tekstu: IKS) br. 100, 200, 201, 202 ili 203 (diplomirani inženjer elektrotehnike, mašinstva, građevine i dr.).

Član 7.

Ponuđač za izradu tehničke dokumentacije, za objekte i blokove visokogradnje, prema BRGP budućeg objekta mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za objekte BRGP do 2.000m2 najmanje pet zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje dva zaposlena lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 300, 301 ili 302 ili br. 310 ili 311;

2) za objekte BRGP 2.001-10.000m2 najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje dva zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 300, 301 ili 302 i br. 310 ili 311, kao i jedno zaposleno tehničko lice sa važećom licencom IKS br. 313 ili 314, odnosno br. 330 ili 350;

3) za objekte – blok BRGP 10.001-100.000m2 najmanje 35 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje četiri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 300, 301 ili 302, br. 310 ili 311, kao i dva zaposlena tehnička lica sa važećom licencom IKS br. 313 ili 314, 330 ili 350;

4) za objekte – blok BRGP preko 100.000m2 najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje šest zaposlenih lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 300, 301 ili 302 i br. 310 ili 311, kao i tri stalno zaposlena tehnička lica sa važećom licencom IKS br. 313 ili 314, 330 i 350.

Ponuđači iz stava 1. ovog člana moraju imati bar dva glavna projekta približne BRGP propisane ovom uredbom, koja su potvrđena u poslednjih 10 godina, u skladu sa važećim propisima u vreme izrade projekta.

Član 8.

Ponuđač za izradu tehničke dokumentacije, za objekte niskogradnje mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za autoput i državni put dužine do 5.000m najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 315 i br. 372, kao i da ponuđač poseduje licencu za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa članom 126. Zakona o planiranju i izgradnji;

2) za autoput i državni put dužine 5.001-50.000m najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje tri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 315 i br. 372 i jedno stalno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 313 ili 314, kao i da ponuđač poseduje licencu za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa članom 126. Zakona o planiranju i izgradnji;

3) za autoput i državni put dužine preko 50.000m najmanje 80 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje četiri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 315 i br. 372 i dva stalno zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 313 ili 314, kao i da ponuđač poseduje licencu za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa članom 126. Zakona o planiranju i izgradnji;

Ponuđači iz stava 1. ovog člana moraju imati bar dva glavna projekta približne dužine propisane ovom uredbom, potvrđena u poslednjih 10 godina, u skladu sa važećim propisima u vreme izrade projekta.

Član 9.

Ponuđač za vršenje tehničke kontrole, stručnog nadzora i tehničkog pregleda objekta, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za objekte i blokove visokogradnje BRGP do 20.000m2 najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 300, 301 ili 302, br. 310 ili 311, br. 313 ili 314, br. 330 i br. 350;

2) za objekte i blokove visokogradnje BRGP preko 20.000m2 najmanje 20 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 300, 301 ili 302, br. 310 ili 311, br. 313 ili 314, br. 330 i br. 350;

3) za objekte niskogradnje, za autoputeve i državne puteve do 50.000m najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 315, br.313 ili 314 i br.372, kao i da ponuđač poseduje rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za vršenje ovih poslova u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji;

4) za objekte niskogradnje, za autoputeve i državne puteve dužine preko 50.000m najmanje 20 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 315, br. 313 ili 314 i br. 372, kao i da ponuđač poseduje rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za vršenje ovih poslova u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.

Član 10.

Ponuđač za izvođenje radova na objektima visokogradnje i blokovima visokogradnje, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za objekte BRGP do 800m2 najmanje jedan skip ili manji kran u vlasništvu ponuđača, i najmanje 20 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 400 ili 401 ili 411 ili 412, ili 800, br. 430 ili 830 i br. 450 ili 850;

2) za objekte BRGP 801-2.000 m2 najmanje jedan kran u vlasništvu ponuđača, izvedeni objekti u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje 8.000 m2, najmanje 30 zaposlenih od kojih su dva zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 400 ili 401 ili 411 ili 412 ili 800, br. 430 ili 830 i br. 450 ili 850;

3) za objekte BRGP 2.001-5.000 m2 najmanje dva krana u vlasništvu ponuđača, izvedeni objekti u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje12.000m2, najmanje 80 zaposlenih na neodređeno vreme od kojih su dva zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 400 ili 401 ili 411 ili 412, br. 430 i br. 450;

4) za objekte BRGP 5.001-10.000 m2 najmanje četiri krana u vlasništvu ponuđača, izvedeni objekti u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje 20.000m2, najmanje 120 zaposlenih na neodređeno vreme od kojih su dva stalno zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 400 ili 401 ili 411 ili 412, br. 430, br. 450 i br. 413 414;

5) za objekte – blok BRGP 10.001-50.000 m2 najmanje šest kranova u vlasništvu ponuđača, izvedeni objekti u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje 50.000m2, najmanje 210 zaposlenih na neodređeno vreme od kojih su tri stalno zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 400 ili 401, br. 411 ili 412, br. 430 br. 450, i br. 413 ili 414;

6) za objekte – blok BRGP 50.001-100.000m2 najmanje osam kranova u vlasništvu ponuđača, izvedeni objekti u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje 80.000m2, najmanje 280 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su pet zaposlenih lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 412 i najmanje tri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 400 ili 401, br. 413 ili 414, br. 430 i br. 450.

Član 11.

Ponuđač za izvođenje radova na objektima niskogradnje, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za autoput i državni put dužine do 1.000m izvedene saobraćajne površine min L≥1.000m, najmanje 20 zaposlenih na neodređeno vreme, kao i da ponuđač poseduje rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za vršenje tih poslova u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji;

2) za autoput i državni put dužine do 5.000m najmanje jedna asfaltna baza u vlasništvu ponuđača, izvedene saobraćajne površine min L≥5.000m, najmanje 30 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 415 ili 412, kao i da ponuđač poseduje rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za vršenje tih poslova u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji;

3) za autoput i državni put dužine 5.001-30.000m najmanje jedna asfaltna baza u vlasništvu ponuđača, izvedene saobraćajne površine u poslednjih 10 godina min L≥10.000m, najmanje 90 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su dva zaposlena tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 415 ili 412, i po jedno stalno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 413 ili 414, br.471 i br. 430 ili 432 ili 434 ili 435, kao i da ponuđač poseduje rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za vršenje tih poslova u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji;

4) za autoput i državni put dužine 30.001-50.000m najmanje jedna asfaltna baza, izvedene saobraćajne površine u poslednjih 10 godina min L≥20.000m, najmanje 120 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su tri zaposlena tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 415 ili 412, jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 413 ili 414, br. 450, br.471 i br. 430 ili 432 ili 434 ili 435, kao i da ponuđač poseduje rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za vršenje tih poslova u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji;

5) za autoput i državni put dužine preko 50.000m najmanje dve asfaltne baze u vlasništvu ponuđača, izvedene saobraćajne površine u poslednjih 10 godina min L≥40.000m, najmanje 170 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su tri zaposlena tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 415 ili 412, jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 413 ili 414, br. 450, br.471 i br. 430 ili 432 ili 434 ili 435, kao i da ponuđač poseduje rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za vršenje tih poslova u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.

Član 12.

Ponuđač za izvođenje radova na mostovima, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za mostove raspona između stubova do 15m najmanje jedan kran ili jednu dizalicu nosivosti do 30 tona u vlasništvu ponuđača, najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih najmanje dva zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 410;

2) za mostove raspona između stubova od 15 do 50m opremu za fundiranje za prečnike šipova do 1000mm, opremu za montažu-najmanje dve dizalice nosivosti preko 40 tona, opremu za lansiranje, opremu za naguravanje i sl. u vlasništvu ponuđača, najmanje 100 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih najmanje četiri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 410;

3) za mostove raspona između stubova preko 50m opremu za izradu šipova preko 1000mm, opremu za radove na montaži na suvom i/ili na vodi (dve dizalice nosivosti preko 60 tona za konstrukciju na suvom, plovnu dizalicu nosivosti preko 30 tona za objekte nad vodom, opremu za liftovanje, opremu za lansiranje, opremu za naguravanje i sl.) u vlasništvu ponuđača, najmanje 300 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih najmanje osam zaposlenih lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 410.

Član 13.

Ponuđač za izvođenje radova na tunelima, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za tunele dužine do 1000m površine svetlog profila najmanje 19,5m2 najmanje jedna garnitura za bušenje tunela u vlasništvu ponuđača, izvedena ukupna dužina tunela najmanje 600m, površine svetlog profila najmanje 15m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 100 zaposlenih na neodređeno vreme od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.415 ili 412, odnoso najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.410 ili 413;

2) za tunele dužine 1001-5000m najmanje jedna garnitura za bušenje tunela u vlasništvu ponuđača, izvedena ukupna dužina tunela najmanje 2000m u poslednjih 10 godina, najmanje 120 zaposlenih na neodređeno vreme od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.415 ili 412, odnosno najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.410 ili 413;

3) za tunele dužine preko 5000m najmanje jedna garnitura za bušenje tunela u vlasništvu ponuđača, izvedena ukupna dužina tunela najmanje 7500m u poslednjih 10 godina, najmanje 200 zaposlenih na neodređeno vreme od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.415 ili 412, odnosno najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.410 ili 413.

Član 14.

Ponuđač za izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama na objektima visokogradnje, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima BRGP do 800m2 izvedeni radovi na objektima u poslednjih 10 godina površine najmanje 800m2, najmanje pet zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.413 ili 414;

2) za instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima BRGP 801-2.000m2 izvedeni radovi na objektima u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje 1.500 m2, najmanje sedam zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.413 ili 414;

3) za instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima BRGP 2.001-5.000m2 izvedeni radovi u objektima u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje 3.000 m2, najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.413 ili 414;

4) za instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima BRGP 5.001-10.000m2 izvedeni radovi u objektima u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje 6.000 m2, najmanje 15 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje dva zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br.413 ili 414;

5) za instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima-blok BRGP 10.001-50.000m2 izvedeni radovi u objektima u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje 12.000 m2, najmanje 25 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje tri stalno zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br.413 ili 414;

6) za instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima-blok BRGP preko 50.000 m2 izvedeni radovi u objektima u poslednjih 10 godina ukupne površine najmanje 25.000 m2, najmanje 35 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje četiri stalno zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br.413 ili 414.

Član 15.

Ponuđač za izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama na objektima visokogradnje, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za elektroradove jake struje u objektima BRGP do 800m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 800m2 u poslednjih 10 godina, najmanje pet zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.450 ili 451;

2) za elektroradove jake struje u objektima BRGP 801-2.000m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 2000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.450 ili 451;

3) za elektroradove jake struje u objektima BRGP 2.001-5.000m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 4000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 15 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.450 ili 451;

4) za elektroradove jake struje u objektima BRGP 5.001-10.000m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 6.500m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 20 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br.450 ili 451;

5) za elektroradove jake struje u objektima blok BRGP 10.001-50.000m2 izvedeni radovi u objektima ukupne površine najmanje 12.000 m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 40 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje tri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br.450 ili 451;

6) za elektroradove jake struje u objektima blok BRGP preko 50.000m2 izvedeni radovi u objektima ukupne površine najmanje 35.000 m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 55 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje četiri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br.450 ili 451.

Član 16.

Ponuđač za izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama na objektima visokogradnje, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za elektroradove slabe struje u objektima do 800m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 800m2 u poslednjih 10 godina, najmanje pet zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 451 ili 450;

2) za elektroradove slabe struje u objektima BRGP 801-2.000m2 izvedeni radovi u objektima ukupne površine najmanje 2000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 451 ili 450;

3) za elektroradove slabe struje u objektima BRGP 2.001-5.000m2 izvedeni radovi u objektima ukupne površine najmanje 4000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 15 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 451 ili 450;

4) za elektroradove slabe struje u objektima BRGP 5.001-10.000m2 izvedeni radovi u objektima ukupne površine najmanje 6.500m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 20 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 451 ili 450;

5) za elektroradove slabe struje u objektima – blok BRGP 10.001-50.000m2 izvedeni radovi u objektima ukupne površine najmanje 12.000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 40 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih od kojih su najmanje tri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 450;

6) za elektroradove slabe struje u objektima – blok BRGP preko 50.000m2, kao i, po potrebi, za objekte iz člana 4. tač.2), 5), 6) i 7) Zakona izvedeni radovi u objektima ukupne površine najmanje 35.000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 55 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih od kojih su najmanje četiri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 450;

Član 17.

Ponuđač za izvođenje radova na unutrašnjim instalacijama na objektima visokogradnje, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za instalacije termotehnike, gasne instalacije i ventilacije u objektima BRGP do 800m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 800m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 5 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 430;

2) za instalacije termotehnike, gasne instalacije i ventilacije u objektima BRGP 801-2.000m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 2.000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 430;

3) za instalacije termotehnike, gasne instalacije i ventilacije u objektima BRGP 2.001-5.000m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 4.000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 15 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 430;

4) za instalacije termotehnike, gasne instalacije i ventilacije u objektima BRGP 5.001-10.000m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 6.500m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 20 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 430;

5) za instalacije termotehnike, gasne instalacije i ventilacije u objektima BRGP 10.001-50.000m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 12.000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 40 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje tri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 430;

6) za instalacije termotehnike, gasne instalacije i ventilacije u objektima BRGP preko 50.000m2 izvedeni radovi u objektima površine najmanje 35.000m2 u poslednjih 10 godina, najmanje 55 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje četiri zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 430.

Član 18.

Ponuđač za izvođenje radova na instalacijama na objektima niskogradnje, mora ispuniti i sledeće posebne kriterijume:

1) za instalacije vodovoda i kanalizacije dužine do 2.000m izvedeni objekti ukupne dužine najmanje 2.000m, min ǿ90 u poslednjih 10 godina, najmanje 15 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 413 ili 414;

2) za instalacije vodovoda i kanalizacije dužine 2.001-5.000m izvedeni objekti ukupne dužine najmanje 5.000m, min ǿ110 u poslednjih 10 godina, najmanje 35 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 413 ili 414;

3) za instalacije vodovoda i kanalizacije dužine preko 5.000m izvedeni objekti ukupne dužine najmanje 7.000m, min ǿ150 u poslednjih 10 godina, najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih su najmanje dva zaposlena lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 413 ili 414;

4) za elektroradove jake struje najmanje 10 izvedenih privodnih instalacija sa trafostanicama, najmanje 15 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lica tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 450;

5) za elektroradove slabe struje važeću licencu preduzeća „Telekom Srbija” za izgradnju privodnih telekomunikacionih instalacija i najmanje jedno zaposleno lice na neodređeno vreme tehničke struke sa važećom licencom IKS br.453;

6) za instalacije termotehnike: najmanje 10 izvedenih privodnih instalacija, najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je najmanje jedno zaposleno lice tehničke struke sa važećom licencom IKS br. 430.

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 8 jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar