Uredba o izmenama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 4/12, 77/12 i 98/12), u članu 2. stav 1. broj: „1.700.000.000,00”, zamenjuje se brojem: „1.950.000.000,00”, a broj: „500.000.000,00”, zamenjuje se brojem: „750.000.000,00”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 16. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

OBRAZLOŽENJE

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe sadržan je u članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11), članu 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 93/12) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12).

II. Razlozi za donošenje izmene i dopune uredbe

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) za sprovođenje Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 4/12 i 77/12) bio je opredeljen i realizovan iznos od 1.200.000.000,00 dinara, od čega na Razdelu 23 – Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, funkcija 620 – Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, 320.000.000,00 dinara na Razdelu 17 – Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 93/12) obezbeđena su dodatna sredstva za potrebe realizacije kredita koji se odobravaju u skladu sa Uredbom. Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 98/12) predviđeno je odobravanje dodatnih sredstava za potrebe realizacije kredita u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Predlogom Uredbe o izmenama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini predviđa se odobravanje dodatnih sredstava za potrebe realizacije kredita koji se odobravaju u skladu sa Uredbom u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Član 1. predviđa povećanje sredstava za namene iz člana 1. ove uredbe na iznos od 1.950.000.000,00 dinara, odnosno povećanje sredstava koja su obezbeđena na razdelu 16 – Ministarstva finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine na iznos od 750.000.000,00 dinara.

Uz član 2.

Ovim članom se predviđa da će uredba stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe, u iznosu ukupnom iznosu od 250.000.000,00 dinara su obezbeđena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu („Službeni glasnik RS”, broj 93/2012) na razdelu 16 – Ministarstva finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine.

V. Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja izmene i dopune ove uredbe je nastavak podrške građevinskoj industriji u 2012. godini kroz dugoročno stambeno kreditiranje.

VI. Razlozi za ranije stupanje Uredbe na snagu

Osnovni razlog za hitno donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u Republici Srbiji u 2012. godini je taj što je neophodno da se bez odlaganja nastavi sa njenom primenom, imajući u vidu veliki broj zahteva korisnika, kao i potrebu alokacije budžetskih sredstava predviđenih za ove namene.

VII. Pregled odredaba čija se izmena predlaže

Član 2.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 93/12) u ukupnom iznosu od 1.700.000.000,00 1.950.000.000,00 dinara, od čega je 880.000.000,00 dinara opredeljeno i realizovano na razdelu 23 – Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Funkcija 620 – Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, 320.000.000,00 dinara na razdelu 17 – Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, a iznos od 500.000.000,00 750.000.000,00 dinara je opredeljen na Razdelu 16 – Ministarstva finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće nefinansijske imovine.

Sredstva iz stava 1. ovog člana prenose se na račun Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: Nacionalna korporacija), otvoren kod Uprave za trezor, sa kojeg će se vršiti isplata sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Korišćenje sredstava iz stava 1. ovog člana odobrava se u skladu sa ovom Uredbom.

Nacionalna korporacija vrši isplatu odobrenih sredstava bankama sa računa na koji su sredstva preneta.

Ostavite komentar