Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje teretnih vozila i specijalnih nadgradnji na kamionskim šasijama i sprovođenja subvencionisane kupovine teretnih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini

PREDLOG

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA, PROIZVODNJE I PRODAJE TERETNIH VOZILA I SPECIJALNIH NADGRADNJI NA KAMIONSKIM ŠASIJAMA I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje teretnih vozila i specijalnih nadgradnji na kamionskim šasijama i sprovođenja subvencionisane kupovine teretnih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/12 i 35/12), u članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u ukupnom iznosu 225.000.000,00 dinara, od čega 37.786.000,00 dinara na Razdelu 20 – Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama u iznosu 32.100.000,00 dinara i 454 – subvencije privatnim preduzećima u iznosu 5.686.000,00 dinara, a 187.214.000,00 dinara na Razdelu 17 – Ministarstva finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu 167.900.000,00 dinara: za podsticanje proizvodnje i prodaje novih građevinskih mašina i kamiona, remonta građevinskih mašina i subvencionisanja kupovine kamiona zamenom staro za novo u iznosu 157.900.000,00 dinara, za subvencionisanje kupovine nadgradnje u iznosu 10.000.000,00 dinara, i 454 – Subvencije privatnim preduzećima u iznosu 19.314.000,00 dinara.”

Član 2.

U članu 5. reči: „ekonomije i regionalnog razvoja”, zamenjuju se rečima: „finansija i privrede”.

Član 3.

U članu 9. stav 1. reči: „ekonomije i regionalnog razvoja”, zamenjuju se rečima: „finansija i privrede”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina, proizvodnje i prodaje kamiona i nadgradnje i sprovođenja subvencionisane kupovine kamiona zamenom staro za novo, kao i u delu koji se odnosi na obračun i naplatu PDV, vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija i privrede, u delu koji se odnosi na zabranu raspolaganja – ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za poslove odbrane, a u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine – ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar