Uredba o dopunama Uredbe o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 69. stav 9. i članom 99. st. 7, 12. i 17. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i članom 27. stav 1. i članom 35. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-dr. zakon i 108/16),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA

GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Uredbi o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/16 i 59/16 – ispravka), u članu 7. stav 3. posle reči: „bez naknade” dodaje se zapeta i reči: „osim na katastarskim parcelama na kojima je u skladu sa odredbama drugih zakona izričito predviđeno da ugovor o uspostavljanju prava službenosti zaključuje upravljač javnog dobra”.

Član 2.

Posle člana 7. dodaje se član 7a, koji glasi:

„Član 7a

Na ugovore o uspostavljanju prava službenosti na katastarskim parcelama, na kojima je u skladu sa odredbama drugih zakona, izričito predviđeno da ugovor o uspostavljanju prava službenosti zaključuje upravljač javnog dobra iz člana 7. stav 1. ove uredbe, kao i na visinu naknade, rok i način plaćanja naknade, trajanje ugovora i druge elemente ugovora, primenjuju se isključivo odredbe tih zakona.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110728/2017-2

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar