Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima)

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GRANIČNIH VREDNOSTI GODIŠNJE POTROŠNJE ENERGIJE NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KOJA PRIVREDNA DRUŠTVA SU OBVEZNICI SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA, GODIŠNJIH CILJEVA UŠTEDE ENERGIJE I OBRASCA PRIJAVE O OSTVARENOJ POTROŠNJI ENERGIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se granične vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta (u daljem tekstu: Obveznik sistema), godišnji ciljevi uštede energije, kao i obrazac prijave o ostvarenoj potrošnji primarne energije Obveznika sistema.

Član 2.

Privredna društva su Obveznici sistema ukoliko na najmanje jednoj lokaciji, koja se vodi na posebnoj adresi, imaju objekte za obavljanje delatnosti čija je ostvarena godišnja potrošnja primarne energije veća od sledećih graničnih vrednosti potrošnje energije:

1) 2.500 toe (104,67 TJ ili 29,08 GWh) godišnje za privredna društva čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru i koja obavljaju delatnosti navedene u Sektoru A – F Uredbe o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10);

2) 1.000 toe (41,87 TJ ili 11,63 GWh) godišnje za privredna društva čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga i koja obavljaju delatnosti navedene u Sektoru G-N i P-S Uredbe o klasifikaciji delatnosti.

Privredna društva čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru, koja ne spadaju u Obveznike sistema iz stava 1. tačka 1) ovog člana su Obveznici sistema ukoliko im je godišnja potrošnja primarne energije u svim objektima koje poseduju u zbiru veća od 1.000 toe (41,87 TJ ili 11,63 GWh).

U smislu ove uredbe lokaciju čine svi objekti za obavljanje delatnosti Obveznika sistema koji se nalaze na istoj adresi, a čija godišnja potrošnja primarne energije u zbiru prelazi granične vrednosti propisane potrošnje energije.

Član 3.

Godišnji cilj uštede energije za Obveznike sistema iz člana 2. ove uredbe za tekuću kalendarsku godinu iznosi 1% od ostvarene potrošnje primarne energije u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obveznici sistema iz člana 2. stav 1. ove uredbe ostvaruju cilj uštede energije iz stava 1. ovog člana posebno na nivou svake lokacije.

Godišnji cilj uštede energije za Obveznike sistema iz člana 2. ove uredbe ne obuhvata potrošnju energije prevoznih sredstava.

Član 4.

Godišnji cilj uštede energije za organe državne uprave, druge organe Republike Srbije i organe autonomne pokrajine kao Obveznike sistema u objektima za koje ti organi plaćaju troškove energije za tekuću kalendarsku godinu iznosi 1% od potrošnje primarne energije ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini.

U objekte iz stava 1. ovog člana spadaju objekti čija je površina pojedinačno veća od 2.000 m2, i to: službene zgrade, poslovne prostorije i drugi objekti za koje troškove energije plaćaju organi iz stava 1. ovog člana.

U slučaju da su održavanje i investiciono-tehnički poslovi na objektima iz stava 1. ovog člana povereni posebnom organu ili organizaciji Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine, taj organ, odnosno organizacija postaje Obveznik sistema i ostvaruje godišnji cilj uštede energije iz stava 1. ovog člana u objektima čije održavanje i investiciono-tehnički poslovi su mu povereni.

Član 5.

Godišnji cilj uštede energije za ustanove koje obavljaju delatnosti u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, zdravstvene zaštite i drugim oblastima u skladu sa zakonom kao Obveznike sistema u objektima za koje te ustanove plaćaju troškove energije, za tekuću kalendarsku godinu iznosi 1% od ostvarene potrošnje primarne energije u prethodnoj kalendarskoj godini.

U objekte iz stava 1. ovog člana spadaju objekti u javnoj svojini koji na najmanje jednoj lokaciji troše više od 1.000 toe energije godišnje.

Godišnji cilj uštede energije za preduzeća kao javne službe koje obavljaju delatnosti u oblasti: PTT saobraćaja, energetike, puteva, komunalnih usluga i drugim oblastima u skladu sa zakonom kao Obveznike sistema u objektima za koje ta preduzeća plaćaju troškove energije, za tekuću kalendarsku godinu iznosi 1% od ostvarene potrošnje primarne energije u prethodnoj kalendarskoj godini.

U objekte iz stava 3. ovog člana spadaju objekti u javnoj svojini koji na najmanje jednoj lokaciji troše više od 2.500 toe energije godišnje.

Ustanove iz stava 1. ovog člana i preduzeća iz stava 3. ovog člana ostvaruju propisani godišnji cilj uštede energije posebno na nivou svake lokacije.

Član 6.

Godišnji cilj uštede energije za jedinice lokalne samouprave sa više od 20000 stanovnika kao Obveznike sistema u objektima za koje jedinica lokalne samouprave plaća troškove energije, za tekuću kalendarsku godinu iznosi 1% od ostvarene potrošnje primarne energije u prethodnoj kalendarskoj godini.

U objekte iz stava 1. ovog člana spadaju: službene zgrade, poslovne prostorije, objekti u javnoj svojini koje koriste ustanove ili druge javne službe osnovane od strane jedinice lokalne samouprave, izuzev objekata koje koriste javne službe osnovane od strane jedinice lokalne samouprave iz člana 5. ove uredbe i drugi objekti za koje troškove energije plaća jedinica lokalne samouprave.

Član 7.

Obveznici sistema iz čl. 4. i 6. ove uredbe računaju ostvarenu potrošnju primarne energije u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na koju se određuje cilj uštede energije tako što u obzir uzimaju normalizovanu potrošnju primarne energije za grejanje u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje obrazac godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije.

Član 8.

Ukoliko Obveznik sistema u jednoj kalendarskoj godini ostvari uštedu energije veću od one koja je propisana ovom uredbom, ona mu se srazmerno obračunava kao ušteda u narednih pet godina.

Član 9.

Privredna društva koja ostvare godišnju potrošnju primarne energije veću od granične potrošnje iz člana 2. ove uredbe su Obveznici sistema.

Obveznici sistema iz stava 1. ovog člana podnose ministarstvu nadležnom za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) prijavu o ostvarenoj godišnjoj potrošnji primarne energije na Obrascu 1 – Prijava o godišnjoj potrošnji primarne energije, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Prijava se podnosi u roku od 60 dana od dana donošenja ove uredbe za prethodnu kalendarsku godinu u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije.

Obveznici sistema iz člana 2. stav 1. ove uredbe podnose Ministarstvu jednu prijavu o godišnjoj potrošnji primarne energije u kojoj iskazuju ostvarenu godišnju potrošnju primarne energije za svaku pojedinačnu lokaciju.

Član 10.

Obveznik sistema iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe prikazuje proračun godišnje potrošnje primarne energije na Obrascu 2 – Proračun godišnje potrošnje primarne energije za privredna društva čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obveznik sistema iz člana 2. stav 1. tačka 2) i člana 2. stav 2. ove uredbe prikazuje proračun godišnje potrošnje primarne energije na Obrascu 3 – Proračun godišnje potrošnje primarne energije za privredna društva čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Popunjen Obrazac 2. i Obrazac 3. Obveznik sistema dostavlja Ministarstvu zajedno sa prijavom iz člana 9. stav 2. ove uredbe.

Prilikom proračuna godišnje potrošnje primarne energije koriste se konverzioni faktori iz Priloga – Tabela konverzionih faktora, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 11.

Ministarstvo postupa sa prijavama iz člana 9. stav 2. ove uredbe i obrascima iz člana 10. st. 1. i 2. ove uredbe u skladu sa propisima kojima se uređuje poverljivost podataka.

Član 12.

Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3. i Prilog u elektronskoj formi objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 4-6. koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine.

Broj:

U Beogradu, 27. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar