Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU KRATKOROČNIH

DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se opšti uslovi za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu i određeni elementi primarnog tržišta državnih hartija od vrednosti.

Odredbe ove uredbe primenjuju se i na prodaju na primarnom tržištu državnih hartija od vrednosti o čijem emitovanju odlučuje Vlada, ako je njihov rok dospeća do 365 dana.

Član 2.

Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

Državne hartije od vrednosti (u daljem tekstu: državne hartije) su finansijski instrumenti čija je vrednost iskazana u domaćoj valuti, o čijoj emisiji, u skladu sa zakonom, odlučuje Vlada ili ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar finansija), koje se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar), čime se potvrđuje vlasništvo Republike Srbije;

Kratkoročne državne hartije su hartije od vrednosti sa rokom dospeća do jedne godine, o čijem emitovanju odlučuje ministar finansija;

Aukcijska platforma Trezora je jedinstveni informacioni sistem Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Trezor), kojim se obezbeđuje podrška primarnoj trgovini državnim hartijama, elektronski pristup ovlašćenim finansijskim institucijama (ovlašćenim učesnicima) i direktno učestvovanje na aukcijama državnih hartija prema aukcijskom kalendaru;

Aukcija je vreme i procedura organizacije primarne prodaje državnih hartija posredstvom aukcijske platforme Trezora, uz učešće ovlašćenih učesnika;

Ovlašćeni učesnik je finansijska institucija koja je, u skladu sa zakonom i ovom uredbom, ispunila uslove i propisane kriterijume za direktno učešće na aukcijama državnih hartija posredstvom aukcijske platforme Trezora;

Ovlašćeno lice je fizičko lice koje je, pored uslova utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima, ispunilo i uslove i kriterijume utvrđene ovom uredbom, a koje je ovlašćeni učesnik ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun učestvuje u primarnom trgovanju državnim hartijama preko aukcijske platforme Trezora;

Elektronska knjiga naloga jeste elektronska baza podataka formirana od naloga za primarno trgovanje ovlašćenog učesnika preko aukcijske platforme Trezora u skladu sa ovom uredbom;

Korisnička aplikacija je klijentski veb orijentisana aplikacija razvijena od strane Trezora za pristup ovlašćenog učesnika sistemu aukcijske platforme Trezora;

Nalozi za trgovanje su nalozi koje u skladu sa ovom uredbom ispostavlja ovlašćeni učesnik posredstvom aukcijske platforme Trezora;

Konkurentni nalozi za trgovanje su nalozi za kupovinu državnih hartija koji sadrže podatke o količini i ceni po kojoj ovlašćeni učesnik želi da kupi državne hartije;

Nekonkurentni nalozi za trgovanje su nalozi za kupovinu državnih hartija koji sadrže samo podatke o količini hartija koje učesnik želi da kupi, bez navođenja cene. Cena po kojoj se vrši isplata nekonkurentnih naloga utvrđuje se na kraju aukcije u skladu sa ovom uredbom;

Zaključnica je ugovor o primarnoj kupoprodaji državnih hartija zaključen posredstvom aukcijske platforme Trezora, izrađen u elektronskoj formi;

Diskontna stopa je stopa diskontovanja, mera vremenske vrednosti novca, odnosno svođenja budućih novčanih iznosa na sadašnju vrednost.

Izvršna diskontna stopa predstavlja najvišu diskontnu stopu, po kojoj je poslednja ponuda prihvaćena, a u skladu sa kojom se utvrđuje jedinstvena prodajna cena za celu seriju državnih hartija (za metodu jedinstvene cene), odnosno najvišu diskontnu stopu od svih prihvaćenih diskontnih stopa, na osnovu kojih se određuju diskontne stope po kojima se nalozi realizuju (za metodu višestruke cene);

Finansijska institucija je banka, društvo za osiguranje, brokersko-dilersko društvo, penzioni fond i investicioni fond iz člana 2. stav 1. tačka 7) Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05);

Vremenski plan održavanja aukcije predstavlja utvrđene vremenske intervale u kojima se obavljaju pojedine faze trgovanja na aukciji, a koji se objavljuje u javnom pozivu za aukciju;

Otkup pre roka dospeća predstavlja otkup državnih hartija pre njihovog dospeća. Otkup se vrši na osnovu rešenja Vlade, odnosno ministra finansija ili lica koje on ovlasti, i to ukoliko je takva mogućnost predviđena u aktu o emisiji. Trezor objavljuje javni poziv za otkup državnih hartija pre roka dospeća;

Smart kartica je identifikaciona kartica kojom se vrši pristup i korišćenje aukcijske platforme Trezora;

Otkupni okvir predstavlja definisani period u kojem Trezor vrši otkup državnih hartija pre roka njihovog dospeća.

Član 3.

Emitovanje državnih hartija vrši se u okviru limita utvrđenog zakonom o budžetu Republike Srbije.

Cena državnih hartija iz naloga za trgovanje iskazuje se po diskontnoj stopi koja je sastavni deo akta o emisiji državnih hartija i javnog poziva.

Iznos diskontovane cene državnih hartija od vrednosti po komadu izračunava se na godišnjem nivou, po formuli:

nominalna vrednostDiskontovana cena = ——————————————-  

broj dana                                        1+ (diskontna stopa x ————–)                                                                                  360

Diskontna stopa iskazuje se sa četiri decimale.

Ukupna diskontovana vrednost ponude predstavlja proizvod diskontovane cene navedene u nalogu i količine državnih hartija koje učesnik na aukciji namerava da kupi.

Član 4.

U postupku emitovanja i primarne prodaje državnih hartija Trezor obavlja sledeće poslove:

1) organizuje aktivnosti u vezi sa emitovanjem i primarnom prodajom državnih hartija u ime i za račun Republike Srbije i objavljuje informacije o rezultatima prodaje. U tom cilju uvodi se i organizuje primarno tržište zasnovano na sistemu aukcija radi prodaje državnih hartija;

2) uvodi i održava aukcijsku platformu Trezora.

Član 5.

Učesnici na primarnom tržištu državnih hartija mogu biti:

1) Trezor;

2) ovlašćeni učesnici na primarnom tržištu.

Svi ostali investitori aukcijskoj platformi Trezora mogu pristupiti preko ovlašćenih učesnika.

II. OVLAŠĆENI UČESNICI I OVLAŠĆENA LICA

Član 6.

Ovlašćeni učesnik koji posredstvom aukcijske platforme Trezora učestvuje u distribuciji državnih hartija mora da:

1) poseduje potrebnu licencu za obavljanje poslova na finansijskom tržištu;

2) poseduje tehničke uslove za komunikaciju sa elektronskom aukcijskom platformom (klijentsku radnu stanicu – personalni računar sa odgovarajućim karakteristikama i telekomunikacionu opremu);

3) ima minimalnu vrednost kapitala u iznosu od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Član 7.

Prijavu za učešće na aukcijama državnim hartijama posredstvom aukcijske platforme Trezora (u daljem tekstu: prijava), ovlašćeni učesnik podnosi Trezoru.

Uz prijavu ovlašćeni učesnik podnosi sledeću dokumentaciju:

1) dozvole i saglasnosti nadležnih organa za obavljanje registrovane delatnosti;

2) listu lica ovlašćenih za trgovanje državnim hartijama;

3) prečišćeni tekst osnivačkog akta;

4) rešenje sa prilozima o upisu pravnog lica u registar;

5) dokaz o članstvu u Centralnom registru, odnosno ako podnosilac prijave nije

član Centralnog registra, ugovor sa članom Centralnog registra preko koga će omogućiti izvršavanje preuzetih obaveza po poslovima zaključenim na aukcijskoj

platformi Trezora, u Centralnom registru;

6) kratak prikaz dosadašnjeg poslovanja i planove delovanja na tržištu kapitala;

7) godišnji i periodični finansijski izveštaj za poslednju poslovnu godinu, ako podnosilac prijave posluje duže od jedne godine;

8) izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja;

9) odgovarajuće sredstvo obezbeđenja izvršavanja obaveza po poslovima zaključenim na aukcijskoj platformi Trezora, sa ovlašćenjem za raspolaganje tim sredstvom obezbeđenja, u skladu sa ugovorom o pristupanju aukcijskoj platformi, koji zaključuje direktor Trezora sa ovlašćenim učesnikom;

10) neopozivu izjavu podnosioca prijave o prihvatanju svih odredaba ove uredbe i na osnovu nje donetih akata, sa obavezom poštovanja i sprovođenja istih.

Prijavu za učešće na aukcijama državnih hartija posredstvom aukcijske platforme Trezora ovlašćeni učesnik podnosi Trezoru na obrascu Prijava za učešće na aukcijama državnih hartija od vrednosti posredstvom aukcijske platforme Trezora, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8.

U slučaju da uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija iz člana 7. ove uredbe, Trezor može podnosiocu prijave ostaviti rok za dostavljanje kompletne dokumentacije koji, ne može biti duži od osam dana.

U slučaju da podnosilac prijave ni u naknadno ostavljenom roku ne dostavi kompletnu dokumentaciju, Komisija za prijem ovlašćenih učesnika na aukcijsku platformu Trezora dostavlja prijavu direktoru Trezora, sa predlogom da se ista odbaci.

Danom prijema prijave smatra se dan prijema prijave sa kompletnom i potpunom dokumentacijom u smislu ovog člana, odnosno dan isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 9.

Direktor Trezora odlučuje o prijavi, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

Direktor Trezora po podnetoj prijavi može doneti rešenje o:

odbacivanju prijave – u slučaju da prijava nije dostavljena u skladu sa čl. 7. i 8. ove uredbe;

odbijanju prijave – u slučaju da nisu ispunjeni uslovi za sticanje svojstva ovlašćenog učesnika na aukcijskoj platformi Trezora.

Rešenje iz stava 2. ovog člana, Trezor dostavlja podnosiocu prijave u roku od tri dana od dana donošenja rešenja.

Novu prijavu za učešće na aukcijskoj platformi Trezora ovlašćeni učesnik može podneti najranije po isteku šest meseci od prijema rešenja iz stava 2. ovog člana.

Rešenje direktora Trezora iz stava 2. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 10.

Danom prijema ovlašćenog učesnika na aukcijsku platformu Trezora, ovlašćeni učesnik i njegova ovlašćena lica, neopozivo prihvataju sve odredbe ove uredbe i na osnovu nje donetih akata, sa obavezom poštovanja i sprovođenja istih.

Član 11.

Ovlašćeno lice može biti samo lice koje ispunjava sledeće uslove:

da ima položen stručni ispit kod Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova trgovine hartijama od vrednosti;

da je obučeno za rad na aukcijskoj platformi Trezora;

da je zaposleno na neodređeno vreme, nakon isteka probnog rada ukoliko je isti ugovoren, sa punim radnim vremenom, kod ovlašćenog učesnika na poslovima radnog mesta „brokera”;

da nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, pravosuđa, javnog reda, pravnog saobraćaja i službene dužnosti, kao ni za krivična dela utvrđena Zakonom;

da se prema njemu u momentu podnošenja prijave za učešće na aukcijskoj platformi Trezora ne vodi postupak za utvrđivanje postojanja berzanskih prekršaja i izricanje mera i kazni;

da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom.

Član 12.

Ovlašćeni učesnik uz prijavu za učešće na aukcijskoj platformi Trezora podnosi za ovlašćeno lice sledeću dokumentaciju i dokaze:

diplomu, uverenje ili sertifikat Komisije za hartije od vrednosti o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova na berzi;

potvrdu da je lice zaposleno na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, kod ovlašćenog učesnika na radnom mestu „brokera”;

uverenje nadležnog organa da nije u kaznenoj evidenciji za krivična dela i da se protiv njega u trenutku podnošenja prijave ne vodi istraga;

odluku kojom ovlašćeni učesnik imenuje ovlašćeno lice da u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove trgovine državnim hartijama na aukcijskoj platformi Trezora;

neopozivu izjavu ovlašćenog učesnika da sve obaveze koje ovlašćeno lice preuzme prihvata kao svoje;

neopozivu izjavu ovlašćenog učesnika da se podneta sredstva obezbeđenja plaćanja mogu koristiti kao sredstva obezbeđenja izvršavanja obaveza po poslovima koje njegovo ovlašćeno lice zaključi u poslovima sa državnim hartijama na aukcijskoj platformi Trezora;

karton deponovanog potpisa predloženog ovlašćenog lica i jednu njegovu fotografiju.

Član 13.

Direktor Trezora daje saglasnost za obavljanje poslova u postupku primarne trgovine državnim hartijama ovlašćenom licu iz člana 12. ove uredbe, u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Pri odlučivanju o davanju saglasnosti iz stava 1. ovog člana ovlašćenom licu, direktor Trezora može uzeti u obzir broj brokersko-dilerskih društava u kojima je to lice bilo u radnom odnosu u prethodnih godinu dana, a posebno broj izdatih dozvola za trgovanje koje su tom licu izdate po osnovu ovlašćenih učesnika – članova Berze u istom periodu.

Radi sagledavanja razloga eventualno čestih promena brokersko-dilerskih društava tog lica, može se tražiti dodatna dokumentacija i dokazi.

Direktor Trezora može dati ovlašćenom licu saglasnost iz stava 1. ovog člana bez ograničenja, ili dozvolu sa ograničenjem u pogledu vremena trajanja, vrste hartija od vrednosti ili limita do kojeg može da zaključuje poslove na aukcijskoj platformi Trezora.

Ovlašćeni učesnik je dužan da odmah pismeno obavesti Trezor o svakoj promeni ovlašćenja, prava i odgovornosti koje je dao svom ovlašćenom licu, a naročito o promeni činjenica na osnovu kojih je dobio saglasnost iz stava 1. ovog člana.

Član 14.

Odlukom direktora Trezora obrazuje se Komisija za predlaganje liste ovlašćenih učesnika i ovlašćenih lica (u daljem tekstu: Komisija).

Pored Komisije odlukom direktora Trezora mogu se obrazovati i druge komisije.

Član 15.

Komisija ima tri člana koji se imenuju iz reda zaposlenih u Trezoru.

Članovi Komisije imenuju se na period od dve godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 16.

Članu Komisije prestaje svojstvo člana Komisije i pre isteka perioda na koji je imenovan u sledećim slučajevima:

1) po opozivu od strane direktora Trezora;

2) kada podnese ostavku.

Član 17.

Komisija razmatra i utvrđuje ispravnost podnetih prijava i dokumentacije iz čl. 6. do 12. ove uredbe i na osnovu toga predlaže direktoru Trezora listu ovlašćenih učesnika za učešće na aukcijama državnim hartijama preko aukcijske platforme Trezora, kao i listu ovlašćenih lica.

Član 18.

Po donošenju akata iz čl. 9. i 13. ove uredbe direktor Trezora zaključuje sa ovlašćenim učesnikom ugovor o pristupanju aukcijskoj platformi Trezora, na obrascu koji propisuje ministar finansija.

Trezor objavljuje i ažurira listu ovlašćenih učesnika na svojoj internet stranici, istovremeno sa javnim pozivom za narednu aukciju državnih hartija.

Član 19.

Ovlašćeni učesnik dužan je:

da se pridržava svih zakonskih propisa koji regulišu trgovinu državnim hartijama na aukcijskoj platformi Trezora;

da savesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom obavlja poslove trgovine državnim hartijama preko aukcijske platforme Trezora;

da o prispelom nalogu klijenta ili o sopstvenom nalogu obavesti Trezor;

da odmah, bez odlaganja, pismeno obavesti Trezor o svakoj promeni svojih ovlašćenja, prava, obaveza i odgovornosti u pravnom prometu, a naročito o promenama koje se odnose na uslove na osnovu kojih je stekao učešće na aukcijskoj platformi Trezora i promenama podataka iz prijave za učešće na aukcijskoj platformi Trezora.

Član 20.

Trezor može jednostrano raskinuti ugovor o pristupanju aukcijskoj platformi Trezora ukoliko:

1) je učesnik na primarnom tržištu lišen licence ili je dospeo pod stečaj;

2) je doneta odluka od strane upravljačkog tela ovlašćenog učesnika o njegovoj likvidaciji;

3) učesnik više ne ispunjava kriterijume iz čl. 6. i 7. ove uredbe;

4) je učesnik usled nepoštovanja zakona izložen restriktivnim merama za obavljanje investicionih aktivnosti i pružanja investicionih usluga.

Učesnik je dužan da blagovremeno obavesti Trezor o slučajevima iz stava 1. ovog člana.

III. PRODAJA DRŽAVNIH HARTIJA

Član 21.

Državne hartije se prodaju na primarnom tržištu putem aukcija organizovanih od strane Trezora.

Državne hartije mogu kupovati sva domaća pravna i fizička lica, preko ovlašćenih učesnika.

Trezor utvrđuje i objavljuje listu ovlašćenih učesnika koji ispunjavaju propisane uslove za učešće na aukciji i odobrava im pristup aukcijskom platformi Trezora.

Trezor će onemogućiti pristup aukcijskoj platformi ovlašćenim učesnicima u slučajevima iz člana 20. ove uredbe.

Član 22.

Ovlašćeni učesnici mogu da učestvuju sa konkurentnim ponudama podnošenjem propisanih naloga za trgovanje.

Naloge iz stava 1. ovog člana, ovlašćeni učesnik može da ispostavi u svoje ime i za svoj račun, kao i u svoje ime, a za račun klijenta, fizičkog ili pravnog lica koji nije finansijska institucija..

Ovlašćeni učesnici takođe mogu da učestvuju sa nekonkurentnim ponudama ispostavljanjem propisanih naloga za trgovanje.

Naloge iz stava 3. ovog člana, ovlašćeni učesnik može da ispostavi u svoje ime a za račun klijenata.

Član 23.

Trezor je dužan da utvrdi kalendar aukcija za datu budžetsku godinu.

Kalendar aukcija objavljuje se na internet stranici Ministarstva finansija i internet stranici Trezora.

Član 24.

Javni poziv za aukciju objavljuje se na internet stranici Ministarstva finansija i Trezora i putem aukcijske platforme Trezora.

Trezor je dužan da putem javnog poziva informiše ovlašćene učesnike najkasnije tri radna dana pre svake aukcije o:

metodu aukcije;

obimu emisije (broju komada državnih hartija koje će biti emitovane);

datumu emisije;

vrsti hartija od vrednosti;

pojedinačnoj nominalnoj vrednosti;

datumu dospeća državnih hartija;

minimalnom iznosu na koji ponuda može da glasi;

8) maksimalnoj količini državnih hartija koju jedno pravno ili fizičko lice može da kupi.

Postupak saldiranja po osnovu primarne prodaje državnih hartija vrši Centralni registar.

Član 25.

Trgovina državnim hartijama se sprovodi po sledećim fazama:

1) faza predotvaranja predstavlja period u kome ovlašćeni učesnik može da ispostavlja, modifikuje i povlači naloge za trgovanje;

2) faza aukcije predstavlja vremenski period u kome se, na osnovu ispostavljenih naloga za trgovanje, utvrđuje cena (jedinstvena ili višestruka) i vrši prodaja državnih hartija.

3) faza aukcije na zatvaranju predstavlja vremenski period u kome ovlašćeni učesnik može da ispostavi naloge samo po diskontnoj stopi postignutoj na aukciji, jedinstvenoj ili višestrukoj, zavisno od metode aukcije.

Član 26.

Ovlašćeni učesnici podnose svoje naloge za kupovinu državnih hartija preko aukcijske platforme Trezora, u vremenskom periodu navedenom u javnom pozivu za aukciju.

Elementi naloga za kupovinu državnih hartija su:

nominalni iznos državne hartije;

broj komada državnih hartija za koje učesnik dostavlja nalog za kupovinu;

3) diskontna stopa po kojoj ovlašćeni učesnik želi da kupi državne hartije;

datum i vreme ispostavljanja naloga;

identifikacija klijenta iz naloga za trgovanje, na način utvrđen procedurama usaglašenim između Trezora i Centralnog registra, odnosno naziv i matični broj pravnog lica, ime i prezime i jedinstveni matični broj za fizičko lice.

Član 27.

Trezor vrši proveru da li nalozi za kupovinu iz člana 26. ove uredbe sadrže sve propisane elemente, da li su blagovremeno podneti.

Nepotpune naloge aukcijska platforma Trezora automatski odbija.

Nalozi za kupovinu iz člana 26. ove uredbe mogu se menjati ili povući do isteka roka faze predotvaranja.

Po isteku faze predotvaranja iz člana 25. ove uredbe, svi pristigli nalozi se automatski odbijaju.

Minimalna količina državnih hartija od vrednosti koje po aukciji može da kupi jedno pravno ili fizičko lice je jednaka ekvivalentu od 200.000 dinara njihove nominalne vrednosti.

Maksimalna vrednost državnih hartija koje može da kupi jedno pravno ili fizičko lice po konkurentnim nalozima, u fazi aukcije, iznosi 15% od ukupnog obima emisije.

Primljeni nalozi iz člana 22. ove uredbe čuvaju se tako da se do kraja aukcije obezbeđuje tajnost podataka koje sadrže .

Član 28.

Trezor sa dostavljenim nalozima za kupovinu iz člana 27. ove uredbe postupa na sledeći način:

klasifikuje ih prvo na konkurentne i nekonkurentne naloge;

2) rezerviše iznos od obima emisije za nekonkurentne naloge, i to najviše za 20% od ukupnog obima emisije;

3) u proceduru otkrivanja izvršne cene uvode se samo konkurentni nalozi;

4) konkurentni nalozi se rangiraju u skladu sa visinom ponuđene diskontne stope, počevši od najniže ka najvišoj diskontnoj stopi.

Član 29.

U postupku rangiranja naloga iz člana 28. ove uredbe, a imajući u vidu broj komada državnih hartija koje se emituju i ponuđene diskontne stope, utvrđuje se izvršna diskontna stopa državnih hartija.

Direktor Trezora ili lice koje on ovlasti utvrđuje izvršnu diskontnu stopu po kojoj će se realizovati nalozi za kupovinu iz člana 28. ove uredbe.

Svi ispostavljeni nalozi za kupovinu koji sadrže diskontnu stopu višu od izvršne diskontne stope iz stava 2. ovog člana, odbacuju se.

Član 30.

Aukcija državnih hartija vrši se po jedinstvenoj ili po višestrukoj diskontnoj stopi, o čemu odlučuje direktor Trezora.

U slučaju kada se aukcija državnih hartija vrši po jedinstvenoj diskontnoj stopi, svi prihvaćeni nalozi se izvršavaju po istoj stopi, tj. po najvišoj prihvaćenoj stopi.

Izvršna diskontna stopa iz stava 2. ovog člana predstavlja jedinstvenu prodajnu diskontnu stopu za celu seriju emitovanih državnih hartija.

U slučaju kad se aukcija državnih hartija vrši po višestrukoj diskontnoj stopi, svaki prihvaćeni nalog se izvršava po ponuđenoj diskontnoj stopi do iznosa obima emisije koja se nalazi na aukciji predviđenoj za konkurentne naloge, ili manjeg iznosa po odluci direktora Trezora.

Član 31.

U postupku prihvatanja ispostavljenih naloga primenjuje se prioritet tražene količine naloga. Ukoliko dva ili više naloga imaju istu traženu količinu primenjuje se vremenski prioritet, odnosno kriterijum vremena pristizanja naloga. Ovo pravilo odnosi se na obe metode prodaje državnih hartija.

Ukoliko je tražena količina nekonkurentnih naloga veća od 20% od ukupnog obima emisije, raspoređivanje rezervisanog iznosa vrši se srazmerno učešću vrednosti svakog pojedinačnog nekonkurentnog naloga u ukupnoj vrednosti podnetih nekonkurentnih naloga. Ukoliko je tražena količina nekonkurentnih naloga manja od 20% od ukupnog obima emisije, svi nekonkurentni nalozi se u celosti realizuju, a preostali iznos se pridružuje iznosu predviđenom za konkurentne naloge.

Nekonkurentni nalozi se realizuju po izvršnoj diskontnoj stopi, u slučaju kada se aukcija vrši po uniformnoj diskontnoj stopi, odnosno po prosečnoj ponderisanoj diskontnoj stopi, u slučaju kad se aukcija vrši po višestrukoj diskontnoj stopi.

Član 32.

Transakcija je zaključena u trenutku kada je u skladu sa ovom uredbom realizovana celokupna količina državnih hartija, ili deo količine iz pojedinačnog naloga za trgovanje ispostavljenog preko aukcijske platforme Trezora.

Na osnovu zaključene transakcije iz stava 1. ovog člana, izrađuje se zaključnica.

Za sve transakcije zaključene preko aukcijske platforme Trezora izrađuje se zaključnica u elektronskoj formi koja se dostavlja Centralnom registru i ovlašćenom učesniku koji je transakciju zaključio.

Sve transakcije zaključene preko aukcijske platforme Trezora smatraju se konačnim, bez dodatnih potvrda ovlašćenog učesnika.

Član 33.

Sve zaključnice u elektronskoj formi, po završetku aukcije elektronski se dostavljaju Centralnom registru.

Saldiranje na novčanim računima i računima hartija od vrednosti vrši se na dan aukcije državnih hartija.

U postupku kliringa i saldiranja transakcija zaključenih preko aukcijske platforme Trezora, ovlašćeni učesnik je dužan da u svemu postupa u skladu sa zakonom i pravilima Centralnog registra.

Član 34.

O prihvatanju ponude učesnik na aukciji obaveštava se putem aukcijske platforme.

Po dobijanju obaveštenja o prihvatanju ponude ovlašćeni učesnik na aukciji obavezan je da izvrši uplatu ukupne diskontovane vrednosti ponude na svoj novčani račun kod Centralnog registra, u skladu sa terminskim planom sprovođenja aukcije državnih hartija, tj. u toku istog radnog dana.

Član 35.

Trezor objavljuje izveštaj o rezultatima aukcije na internet stranici Trezora i putem aukcijske platforme Trezora.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o: obimu emitovanih državnih hartija od vrednosti, najvišoj, najnižoj i izvršnoj diskontnoj stopi ostvarenoj na aukciji i koeficijentu realizacije ukupnog iznosa ponuda.

Član 36.

Trezor ne odgovara za štetu nastalu ovlašćenim učesnicima, njegovim klijentima ili trećim licima, izuzev ukoliko je ista prouzrokovana usled nemara ili namerno prouzrokovane greške zaposlenog u Trezoru.

Trezor ne odgovara za:

nemogućnost delimičnog ili potpunog korišćenja sistema za trgovanje, usled prestanka rada telekomunikacionih linija ili kvara na lokaciji lica ovlašćenog za primarno trgovanje nastalog iz razloga više sile ili zbog greške, odnosno nepravilnog rukovanja opremom od strane lica ovlašćenog za primarno trgovanje;

nepravilnost u radu sistemskog softvera i hardvera na lokaciji ovlašćenih učesnika, za koju je odgovornost regulisana ugovorom između učesnika i isporučioca opreme;

nepravilnu ili nepotpunu obradu ili prenos podataka;

greške ovlašćenog učesnika tokom korišćenja aukcijske platforme Trezora ili izmene na konekciji do aukcijske platforme Trezora;

greške u procedurama koje se koriste za omogućavanje normalnog funkcionisanja sistema u vanrednim situacijama koje obuhvataju razloge više sile;

druge probleme, greške ili nepravilnosti u trgovanju preko aukcijske platforme Trezora, a koji su uzrokovani radnjama trećih lica, neočekivanim okolnostima ili događajima na koje Trezor nije mogao uticati, odnosno koji su van kontrole Trezora.

Član 37.

Ovlašćeni učesnik je u potpunosti odgovoran za ispravnost podataka unetih sa klijentskih radnih stanica u aukcijsku platformu Trezora.

Ovlašćeni učesnik i lice ovlašćeno za primarno trgovanje odgovorni su za svako postupanje suprotno odredbama ove uredbe.

Član 38.

Ovlašćeni učesnik dužan je da:

proveri ispravnost svog pristupa svim funkcionalnostima sistema;

nakon otkrivanja problema u pristupu aukcijskoj platformi Trezora o tome bez odlaganja obavesti Trezor.

U slučaju nastanka problema za vreme održavanja aukcije, otkrivenog od strane Trezora, odnosno od strane bilo kog ovlašćenog učesnika, Trezor može da odluči sledeće:

da produži period za primanje ponuda;

da osigura paralelni sistem za izvođenje aukcije;

da osigura izvođenje aukcije državnih hartija narednog dana.

Trezor može odlučiti o produženju vremena za primanje ponuda ukoliko ovlašćeni učesnik utvrdi problem u pristupu aukcijskoj platformi Trezora i o tome najmanje pet minuta pre isteka vremena za primanje ponuda obavesti Trezor.

O produženju vremena za primanje ponuda Trezor je dužan da obavesti sve učesnike aukcije.

Ukoliko se uspešno okončanje aukcije državnih hartija ne može osigurati produženjem vremena za podnošenje ponuda, Trezor može odlučiti da se aukcija izvede na paralelnom sistemu. U tom slučaju učesnici na aukciji mogu svoje ponude doneti u Trezor, ili ih poslati putem faksa. Trezor je dužan da o ovoj odluci obavesti sve učesnike.

Ukoliko se uspešan završetak aukcije ne može osigurati na način iz st. 3. i 4. ovog člana, Trezor može odložiti aukciju za neki drugi radni dan, o čemu obaveštava blagovremeno sve učesnike aukcije.

IV. OTKUP DRŽAVNIH HARTIJA PRE ROKA DOSPEĆA

Član 39.

Trezor može vršiti otkup državnih hartija pre roka njihovog dospeća, ukoliko je takva mogućnost predviđena u aktu o emisiji državnih hartija.

Vlada, odnosno ministar finansija ili lice koje on ovlasti odlučuje o otkupu državnih hartija iz stava 1. ovog člana.

U slučaju iz stava 2. ovog člana objavljuje se otkupni okvir.

Trezor objavljuje javni poziv za otkup državnih hartija iz stava 1. ovog člana na veb stranici Trezora i putem aukcijske platforme Trezora, tri dana pre dana otkupa.

Javni poziv iz stava 4. ovog člana sadrži:

datum otkupa;

vrednost emisije koja se otkupljuje (procenat emisije koji se otkupljuje);

broj serije državnih hartija koja se otkupljuje;

metod aukcije;

ostale elemente iz akta o emisiji iz stava 1. ovog člana.

Član 40.

Ovlašćeni učesnik podnosi nalog za prodaju državnih hartija koje su predmet otkupa pre roka dospeća preko aukcijske platforme Trezora, a koji sadrži:

broj serije državne hartije koja je predmet otkupa;

nominalnu vrednost državne hartije koja je predmet otkupa;

broj komada državnih hartija za koje ovlašćeni učesnik dostavlja nalog za prodaju, a koje su predmet prevremenog otkupa;

diskontnu stopu po kojoj ovlašćeni učesnik želi da proda državne hartije koje su predmet prevremenog otkupa;

datum i vreme ispostavljanja naloga.

Rangiranje podnetih naloga iz stava 1. ovog člana vrši se počev od naloga koji sadrži najvišu diskontnu stopu do naloga koji sadrži najnižu diskontnu stopu.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 71/05), u delu koji se odnosi na prodaju na primarnom tržištu kratkoročnih državnih hartija i državnih hartija od vrednosti iz člana 1. stav 2. ove uredbe.

Član 42.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-260/2009-1

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

P R I J A V A za učešće na aukcijama državnih hartija od vrednostiposredstvom aukcijske platforme Trezora 1. Podaci o podnosiocu prijave Naziv pravnog lica Zemlja – domicil Sedište (mesto) Adresa: Broj i datum rešenja o upisu u nadležni registar: Broj i datum rešenjaKomisije za hartije od vrednosti: Matični broj: PIB: Delatnosti iz člana 124. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata Brojevi tekućih računai nazivi banaka kodkojih su računi otvoreni telefon: faks: e-mail adresa: 2. Podaci o osnovnom kapitalu podnosioca prijave Visina osnovnog kapitala iz rešenja nadležnog registra(u dinarima ili evrima) Akcionari 3. Podaci o ovlašćenim licima koja će zaključivati poslove naaukcijskoj platformi Trezora sa obimom ovlašćenja 1. Ime i prezime 2. Ime i prezime jmbg: jmbg: Obim ovlašćenja ovlašćenog lica Obim ovlašćenja ovlašćenog lica

Spisak dokumentacije koja se podnosi uz prijavu

Podnosilac prijave izjavljuje da je uz predmetnu prijavu, podneo kompletnu i potpunu dokumentaciju u skladu sa čl. 6. do 12. ove uredbe, a prema spisku koji je sastavni deo ove prijave.

_______________, ____________ godine M.P. __________________________

(mesto) (datum) Potpis ovlašćenog lica

Prilog: Spisak dokumentacije i dokaza

koji se podnose uz prijavu

1)______________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________

3)______________________________________________________________________

4)______________________________________________________________________

5)______________________________________________________________________

6)______________________________________________________________________

7)______________________________________________________________________

8)______________________________________________________________________

9)______________________________________________________________________

10)_____________________________________________________________________

11)_____________________________________________________________________

12)_____________________________________________________________________

13)_____________________________________________________________________

14)_____________________________________________________________________

15)_____________________________________________________________________

16)_____________________________________________________________________

17)_____________________________________________________________________

18)_____________________________________________________________________

19)_____________________________________________________________________

20)_____________________________________________________________________

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu, sadržan je u članu 26. stav 1. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS“, broj 61/05), kojim je propisano da Vlada uređuje opšte uslove za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu i bliže elemente primarnog tržišta državnih hartija od vrednosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje nove Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu (u daljem tekstu: Uredba) sadržani su u potrebi da se na drugačiji način urede opšti uslovi za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu (u daljem tekstu: državne hartije), i to tako što bi se trgovina tim hartijama od vrednosti obavljala preko aukcijske platforme Ministarstva finansija – Uprave za trezor, umesto preko aukcijske platforme Centralnog registra, kako je do sada postupano.

Takođe, postojala je potreba da se detaljnije uredi postupak otkupa državnih hartija pre roka dospeća, koji je utvrđen Zakonom o javnom dugu.

Pored navedenog, postoji i potreba da se novom Uredbom detaljnije razrade odredbe Zakona o javnom dugu kojim se uređuje postupak emisije i prodaje kratkoročnih državnih hartija od vrednosti, i to tako što se detaljno propisuju:

– kriterijumi i uslovi koje treba da ispuni pravno, odnosno fizičko lice da bi postalo ovlašćeni učesnik, odnosno ovlašćeno lice na aukciji državnih hartija preko aukcijske platforme Trezora;

– dokumentacija koju je ovlašćeni učesnik dužan da podnese uz prijavu za učešće na aukcijama;

– elementi naloga za kupovinu državnih hartija koje podnose ovlašćeni učesnici;

– postupak aukcije državnih hartija;

– procedure za postupanje u slučaju nepredviđenih okolnosti prilikom sprovođenja aukcije.

Takođe je bilo potrebno da se propiše obaveza obezbeđenja izvršavanja obaveza ovlašćenih učesnika po osnovu zaključenih poslova sa državnim hartijama na aukcijama, podnošenjem određenih instrumenata obezbeđenja plaćanja.

Emisija i prodaja dugoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu i bliži elementi primarnog tržišta tih državnih hartija od vrednosti biće uređeni naknadno, posebnim aktom Vlade, odnosno izmenama i dopunama navedene Uredbe.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. utvrđen je predmet uređivanja ove uredbe, tako da se propisuju opšti uslovi, termini i procedure za emisiju, i prodaju državnih hartija koje emituje Republika Srbija na primarnom tržištu, kao i otkup državnih hartija pre roka dospeća.

U članu 2. definisani su pojedini izrazi, upotrebljeni u ovoj uredbi.

U članu 3. definisane su kratkoročne državne hartije, i propisan je način utvrđivanja i iskazivanja cene državne hartije u nalogu za trgovanje.

Članom 4. utvrđeni su poslovi Ministarstva finansija – Uprave za trezor u vezi sa emitovanjem i prodajom državnih hartija.

U članu 5. utvrđeni su učesnici na primarnom tržištu državnih hartija.

U članu 6. propisuju se kriterijumi koje treba da ispuni ovlašćeni učesnik da bi posredstvom aukcijske platforme Trezora učestvovao u trgovini državnih hartija od vrednosti.

U članu 7. propisuje se obaveza za podnošenje prijave za učešće na aukcijama državnim hartijama posredstvom aukcijske platforme Trezora (u daljem tekstu: Prijava), kao i obrazac te prijave, i dokumentacija koju ovlašćeni učesnik podnosi Trezoru uz prijavu.

U članu 8. propisuje se mogućnost da u slučaju da uz Prijavu nije dostavljena kompletna i potpuna dokumentacija, Trezor može podnosiocu Prijave ostaviti novi rok za dostavljanje kompletne i potpune dokumentacije koji ne može biti duži od osam (8) dana, odnosno daje se ovlašćenje Trezoru da u slučaju da podnosilac Prijave ni u naknadno ostavljenom roku ne dostavi kompletnu dokumentaciju, tu prijavu odbaci.

Članom 9. ovlašćuje se direktor Trezora da donese odluku o Prijavi, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema te prijave, kao i rešenje o odbacivanju Prijave u slučaju da prijava nije dostavljena u skladu sa čl. 7. i 8. ove uredbe, odnosno o odbijanju Prijave u slučaju da nisu ispunjeni uslovi za sticanje svojstva ovlašćenog učesnika na aukcijskoj platformi Trezora.

Članom 10. propisuje se obaveza ovlašćenog učesnika i njegovog ovlašćenog lica da danom prijema na aukcijsku platformu Trezora, prihvate sve odredbe ove uredbe i na osnovu nje donetih akata, kao i njihovih izmena i dopuna, sa obavezom poštovanja i sprovođenja istih, kao i obaveza da svoja akta usklade sa aktima Trezora, u roku od tri meseca od dana sticanja statusa učesnika na aukcijskoj platformi Trezora.

Članom 11. propisuju se uslovi koje treba da ispuni ovlašćeno lice da bi steklo pravo učešća u primarnom trgovanju državnim hartijama od vrednosti preko aukcijske platforme Trezora.

Članom 12. propisuje se dokumentacija koju je ovlašćeni učesnik obavezan da podnese za ovlašćeno lice, uz Prijavu za učešće na aukcijskoj platformi Trezora.

Članom 13. ovlašćuje se direktor Trezora da odluči o izdavanju dozvole za trgovinu ovlašćenom licu iz člana 12. ove uredbe, u roku od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Članom 14. ovlašćuje se direktor Trezora da obrazuje komisiju za prijem ovlašćenih učesnika na aukcijsku platformu Trezora, radi trgovanja državnim hartijama.

Članom 15. propisuje se sastav komisije iz čana 14. ove uredbe, kao i kriterijumi i uslovi koje zaposleno lice u Trezoru treba da ispuni da bi bilo imenovano za člana komisije.

Članom 16. propisuju se slučajevi u kojima članovima komisije može prestati članstvo i pre isteka perioda na koji su imenovani.

U članu 17. utvrđuje se obaveza Komisije da razmotri i utvrdi ispravnost podnetih prijava i dokumentacije, kao i da izvrši izbor i predloži direktoru listu ovlašćenih učesnika za učešće na aukcijama državnim hartijama preko aukcijske platforme Trezora, kao i listu ovlašćenih lica.

U članu 18. ovlašćuje se direktor Trezora da po donošenju odluke iz čl. 9. i 13. ove uredbe zaključi sa ovlašćenim učesnikom ugovor o pristupanju aukcijskoj platformi Trezora, kao i obaveza Trezora da objavi i ažurira listu ovlašćenih učesnika na svojoj internet stranici, istovremeno kada i javni poziv za narednu aukciju.

Članom 19. propisuju se obaveze ovlašćenih učesnika kojih treba da se pridržavaju prilikom učešća u trgovini državnim hartijama preko aukcijske platforme Trezora.

Članom 20. propisuju se slučajevi u kojima Trezor može jednostrano raskinuti ovlašćenom učesniku ugovor o pristupanju aukcijskoj platformi Trezora, kao i obaveza ovlašćenog učesnika da o tim slučajevima blagovremeno obavesti Trezor.

Članom 21. utvrđuje se da se državne hartije prodaju na primarnom tržištu putem aukcija organizovanih od strane Trezora, da ih mogu kupovati sva domaća pravna i fizička lica, da se ovlašćeni učesnici na aukcijama biraju na osnovu kriterijuma iz čl. 6. i 7. ove uredbe, da Trezor utvrđuje i objavljuje listu ovlašćenih učesnika koji ispunjavaju propisane uslove za učešće na aukciji i odobrava im pristup aukcijskoj platformi Trezora, kao i da će Trezor onemogućiti pristup aukcijskoj platformi ovlašćenim učesnicima u slučajevima iz člana 20. ove uredbe.

Članom 22. propisuje se da ovlašćeni učesnici mogu da učestvuju na aukcijama sa konkurentnim ponudama podnošenjem propisanih naloga za trgovanje, koje ovlašćeni učesnik može da ispostavi u svoje ime i za svoj račun, kao i u svoje ime, a za račun klijenta.

Takođe se propisuje da ovlašćeni učesnici mogu da učestvuju na aukcijama sa nekonkurentnim nalozima ispunjavanjem propisanih naloga za trgovanje, koje ovlašćeni učesnik može da ispostavi u svoje ime i za svoj račun, kao i u svoje ime a za račun svojih klijenata.

Članom 23. propisuje se obaveza Trezora da utvrdi kalendar aukcija za datu budžetsku godinu, da taj kalendar objavi na internet stranici Ministarstva finansija i na internet stranici Trezora, kao i putem aukcijske platforme Trezora.

U članu 24. propisuje se obaveza Trezora da objavi javni poziv za aukciju na internet stranici Ministarstva finansija i Trezora, i putem aukcijske platforme Trezora, i propisuju se elementi javnog poziva za aukciju.

U članu 25. propisuju se faze po kojima se sprovodi aukcija državnih hartija, kao i poslovi koji se obavljaju u svakoj od tih faza.

Članom 26. propisuju se elementi naloga za kupovinu državnih hartija preko aukcijske platforme Trezora koji podnosi ovlašćeni učesnik.

U članu 27. utvrđuje se da Trezor vrši proveru naloga za kupovinu, da nepotpune naloge aukcijska platforma Trezora automatski odbija, da se ti nalozi mogu menjati ili povući do isteka roka faze predotvaranja, posle koje se svi nalozi automatski odbijaju. Takođe se utvrđuje minimalna i maksimalna vrednost koju jedno pravno i fizičko lica posredstvom ovlašćenih posrednika može da kupi, kao i da se primljeni nalozi čuvaju tako da se obezbeđuje tajnost podataka iz istih do kraja aukcije.

U članu 28. propisuje se postupanje Trezora sa dostavljenim nalozima za kupovinu državnih hartija, kako konkurentnim tako i nekonkurentnim.

Članom 29. propisuje se način utvrđivanja izvršne diskontne stope državnih hartija. Svi nalozi koji sadrže stopu iznad izvršne se odbacuju.

Članom 30. utvrđuju se metode aukcije državnih hartija i to, po uniformnoj (jedinstvenoj diskontnoj stopi) ili po višestrukoj diskontnoj stopi, o čemu odlučuje direktor Trezora.

Članom 31. utvrđuje se da se u postupku prihvatanja ispostavljenih naloga primenjuje prioritet tražene količine naloga, i da ukoliko dva ili više naloga imaju istu traženu količinu primenjuje se vremenski prioritet, odnosno kriterijum vremena pristizanja naloga. Ovo pravilo odnosi se na obe metode prodaje državnih hartija.

Takođe se propisuje način raspoređivanja rezervisanog iznosa u slučaju kada je tražena količina nekonkurentnih naloga veća, odnosno manja od 20% od ukupnog obima emisije.

Istim članom se utvrđuje da se nekonkurentni nalozi realizuju po izvršnoj diskontnoj stopi, u slučaju kada se aukcija vrši po uniformnoj diskontnoj stopi, odnosno po ponderisanoj prosečnoj diskontnoj stopi, u slučaju kada se aukcija vrši po višestrukoj ceni.

Članom 32. propisuje se da je transakcija zaključena u trenutku kada je u skladu sa ovom uredbom realizovana celokupna količina državnih hartija ili deo količine iz pojedinačnog naloga za trgovanje, kao i da se na osnovu zaključene transakcije izrađuje zaključnica čije elemente propisuje Trezor.

Zatim da se za sve transakcije zaključene preko aukcijske platforme Trezora izrađuje zaključnica u elektronskoj formi koja se dostavlja Centralnom registru i ovlašćenom učesniku koji je transakciju zaključio, kao i da se sve transakcije zaključene preko aukcijske platforme Trezora smatraju konačnim, bez dodatnih potvrda ovlašćenog učesnika.

Članom 33. utvrđuje se da se sve zaključnice u elektronskoj formi, po završetku aukcije elektronski dostavljaju Centralnom registru, da se saldiranje na novčanim računima i računima hartija od vrednosti vrši na dan sticanja državnih hartija, kao i da je u postupku kliringa i saldiranja transakcija zaključenih preko aukcijske platforme Trezora, ovlašćeni učesnik dužan da u svemu postupa u skladu sa zakonom i pravilima Centralnog registra.

Članom 34. propisuje se obaveza da se ovlašćeni učesnik na aukciji obavesti o prihvatanju ponude putem aukcijske platforme, kao i obaveza ovlašćenog učesnika da po dobijanju obaveštenja o prihvatanju ponude, izvrši uplatu ukupne diskontovane vrednosti ponude na svoj novčani račun kod Centralnog registra, u skladu sa terminskim planom sprovođenja aukcije državnih hartija, tj. u toku istog radnog dana.

Članom 35. utvrđuje se obaveza Trezora da objavi izveštaj o rezultatima aukcije na internet stranici Trezora i putem aukcijske platforme Trezora, i utvrđuju se podaci koje treba da sadrži taj izveštaj.

Članom 36. propisuje se da Trezor ne odgovara za štetu nastalu, ovlašćenim učesnicima, njegovim klijentima ili trećim licima, izuzev ukoliko je ista prouzrokovana usled nemara ili namerno prouzrokovane greške zaposlenog u Trezoru, i utvrđuju se slučajevi zbog kojih može doći do nemogućnosti delimičnog ili potpunog korišćenja aukcijske platforme za trgovanje, a za koje Trezor ne snosi odgovornost.

Članom 37. utvrđuje se odgovornost ovlašćenog učesnika za ispravnost podataka unetih sa klijentskih radnih stanica u aukcijsku platformu Trezora, kao i za svako postupanje suprotno odredbama ove uredbe.

Članom 38. propisuju se procedure za postupanje u slučaju nepredviđenih okolnosti koje se mogu desiti u pristupu ovlašćenih učesnika na aukcijsku platformu Trezora, kao i u slučaju nastanka problema za vreme održavanja aukcije.

Članom 39. uređuje se otkup državnih hartija pre roka njihovog dospeća, i to u pogledu odlučivanja o otkupu i objavljivanja javnog poziva za otkup državnih hartija, i propisuju se podaci koje treba da sadrži taj poziv.

Članom 40. propisuje se da ovlašćeni učesnik podnosi nalog za prodaju državnih hartija koje su predmet otkupa pre roka dospeća preko aukcijske platforme Trezora, i utvrđuju se elementi tog naloga. Zatim se utvrđuje postupak rangiranja podnetih ponuda.

Odredbama čl. 41. i 42. uređeno je pitanje prestanka važeće i stupanje na snagu ove uredbe.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike.

V. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, proizilaze iz činjenica da je neophodno da se rešenja propisana ovom uredbom primene u što kraćem roku, kako bi se aukcijom kratkoročnih državnih hartija preko aukcijske platforme Trezora u što kraćem roku obezbedila novčana sredstva neophodna za likvidnost budžeta Republike, a što čini naročito opravdani razlog za ranije stupanje na snagu ove urede.

Ostavite komentar