Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12- US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 ”

Član 1.

Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500”, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500” (u daljem tekstu: proizvođači hleba).

Član 2.

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500” u količini od najmanje 40 % dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna „T-500” iz stava 1. ovog člana, je vekna najmanje težine 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna „T-500”, so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

Član 3.

Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 2%.

Član 4.

Najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 6 %.

Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasas konto i sl.) ne može biti veća od 8,12% u odnosu na proizvođačku cenu hleba.

Proizvođačka cena iz stava 2. ovog člana se obračunava u visini do 39,39 dinara po vekni hleba.

Član 5.

Trgovci koji prodaju na malo hleb iz člana 2. ove uredbe, obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 40% hleba od brašna „T- 500”.

Trgovci koji prodaju na malo hleb iz člana 2. ove uredbe, mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Član 6.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet hleb iz člana 2. ove uredbe, odnosno ako se ne pridržava načina obračuna marže ili postupa suprotno propisanim odredbama iz čl. 3, 4. i 5. ove uredbe.

            Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 7.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu 1. februara 2014. godine, a važi do 31. jula 2014. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Uredbe sadržan je u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12), i članu 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13), kojim je propisano da Vlada radi sprečavanja poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija, može da odredi privremene mere koje se odnose na pojedine vrste robe i usluga,određenu kategoriju trgovaca ili potrošača, na potrebu sprovođenja obaveza preduzetih međunarodnim ugovorom, na cene, kao i na druge uslove za obavljanje trgovine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Donošenje uredbe ima za cilj zaštitu tržišta, radi sprečavanja deformacija u formiranju cena ove robe koja je jako važna za snadbevanja potrošača, a naročitno nižih socijalnih kategorija. U strukturi cene hleba najveći deo troškova odnosi se na brašno tako da se cene formiraju u skladu sa kretanjem cena brašna.

Od poslednje korekcije cene hleba, koja je izvršena Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”, („Službeni glasnik RS” br. 68/13), kada se cena pšenice, prema podacima Produktne berze Novi Sad, u nedelji između 15. i 19. jula kretala između 15,90 i 16,30 dinara bez PDV-a, cena je u trećoj nedelji januara porasla i kreće se između 20,40 i 20,60 dinara bez PDV-a. Međutim, nije bilo značajnijih promena cene brašna „T – 500” i u trećoj nedelji janura 2014. godine cene se kreću između 25,50 i 31,00 dinar bez PDV-a, dok se u nedelji između 15. i 19. jula kretala između 25,50 i 29,00 dinara.

Nije bilo značajnijih promena ni cena ostalih troškova koji učestvuju u strukturi cene hleba.

Imajući u vidu navedeno, predlaže se definisanje proizvođačke cene na nivou od 39,39 dinara po vekni hleba od brašna „T-500“. Maloprodajna cena sa uračunatim PDV-om u tom slučaju ne sme preći cenu od 46,00 dinara po vekni hleba. Osim toga, učešće ove vrste hleba u strukturi nabavke svih vrsta hleba trgovca treba da bude najmanje 40% kako bi se onemogućilo izbegavanje primene ove Uredbe.

III.OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U UREDBI

Član 1.

Uređuje se proizvodnja brašna „T-500“ i određuje se maksimalna visina marži, remitendi i rokovi plaćanja proizvođačima hleba.

Član 2.

Uređuje se da privredni subjekti koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T- 500“ obavezni su da proizvedu i isporuče tržištu hleb od brašna „T- 500“ u količini od najmanje 40 % dnevne proizvodnje svih vrsta hleba. Takođe, ovim članom uredbe uređuje se da privredni subjekti koji se bave proizvodnjom hleba su obavezni da hleb „T – 500“, proizvedu i prodaju hleb po sledećoj recepturi : minimum brašno T-500 370 gr, so 7,4 gr, kvasac 9,25 gr i aditiv 1,48 gr, za veknu težine 500 gr.

Čl. 3.i 4.

Najviše obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba vekne težine 500gr ne može biti veća od 2 %. Najviše obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba vekne težine 500 gr ne može biti veća od 6 %. Odnosno najviša ukupna stopa marže u iznosu do 8,12 %. Proizvođačka cena, u odnosu na koju se zaračunavaju propisane marže, se obračunava u visini do 39,39 dinara po vekni hleba.

Član 5.

Regulisano je da trgovci koji prodaju hleb na malo, mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou. Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Čl. 6 – 7.

Regulišu se prekršajne i kaznene mere, nadzor nad primenom ove Uredbe.

Član 8.

Uređuje stupanje na snagu i period važenja Uredbe.

III. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za donošenje ove uredbe nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.Nadzor nad primenom uredbe vrše ministarstvo nadležno za poslove trgovine i ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede u okviru već obezbeđenih budžetskih sredstava.

IV. STUPANJE NA SNAGU

Imajući u vidu prirodu mere kojom se interveniše u zakonom predviđenim, vanrednim tržišnim uslovima, sa ciljem otklanjanja ili sprečavanja utvrđenog poremećaja, neophodno je stupanje na snagu 1.februara 2014.godine, a važi do 31. jula 2014. godine.

Ostavite komentar