Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 4/12 i 77/12), član 2. stav 1. menja se i glasi:

„Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) u ukupnom iznosu od 1.700.000.000,00 dinara, od čega je 880.000.000,00 dinara opredeljeno i realizovano na Razdelu 23 – Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, funkcija 620 – Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, 320.000.000,00 dinara na Razdelu 17 – Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, a iznos od 500.000.000,00 dinara je opredeljen na razdelu 16 – Ministarstva finansija i privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine.”

Član 2.

U članu 8. stav 5. menja se i glasi:

„Banka dostavlja Nacionalnoj korporaciji zahtev za osiguranje i dokumentaciju vezanu za osiguranje, zahtev za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, kao i izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kredita i/ili njegov supružnik ne poseduju u vlasništvu stambeni objekat, uverenje lokalne samouprave za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda – poreza na imovinu, prema mestu prebivališta korisnika kredita, predugovor, pravnosnažno rešenje o odobrenju za izgradnju i potvrdu o prijemu dokumentacije, najkasnije u roku od 30 dana po podnošenju zahteva iz stava 2. ovog člana banci od strane korisnika kredita.”

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Nacionalna korporacija ima pravo i obavezu da istog, a najkasnije sledećeg radnog dana od prijema dokumentacije iz stava 5. ovog člana zatraži ispravku i dopunu dokumentacije od banke.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7, a u dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. posle reči: „korporacija” dodaju se reči: „je dužna da istog, a najkasnije sledećeg radnog dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije obavesti”, a reč: „obaveštava” briše se.

Član 3.

U članu 9. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Nakon donošenja odluke o formalnoj ispunjenosti uslova za dobijanje kreditnih sredstava iz budžeta Republike Srbije, Nacionalna korporacija sastavlja nacrt ugovora o dugoročnom finansiranju 20% vrednosti nepokretnosti, odnosno traženog iznosa kredita za korisnika kredita i taj ugovor, sa odlukom, najkasnije u roku od 3 dana od dana donošenja odluke dostavlja Ministarstvu radi potpisivanja.

Ministarstvo istog ili najkasnije sledećeg radnog dana, pod uslovom da je odluka iz stava 1. ovog člana pozitivna donosi odluku o dodeli kreditnih sredstava, potpisuje Ugovor o dugoročnom finansiranju za korisnika kredita (u daljem tekstu: Ugovor) i dostavlja ga Nacionalnoj korporaciji koja istog, a najkasnije sledećeg radnog dana, Ugovor i originale Ugovora prosleđuje banci.”

Član 4.

U članu 19. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Mere i aktivnosti iz stava 1. ovog člana Nacionalna korporacija može da preduzima na osnovu akta Vlade.”

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 10. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar