Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju zona i aglomeracija

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU ZONA I AGLOMERACIJA

Član 1.

U Uredbi o određivanju zona i aglomeracija („Službeni glasnik RS”, broj 58/11), u članu 2. tačka 1) reči: „grada Niša i opštine Bor” zamenjuju se rečima: „grada Niša, opštine Bor, grada Užica, grada Smedereva i opštine Kosjerić”.

U tački 2) posle reči: „Novog Sada” dodaju se reči: „i grada Pančeva”.

Član 2.

U članu 3. reči: „četiri aglomeracije” zamenjuju se rečima: „osam aglomeracija”.

U tački 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 5), 6), 7) i 8), koje glase:

„5) Aglomeracija „Užice”, koja obuhvata teritoriju grada Užica;

6) Aglomeracija „Kosjerić”, koja obuhvata teritoriju opštine Kosjerić;

7) Aglomeracija „Smederevo”, koja obuhvata teritoriju grada Smedereva;

8) Aglomeracija „Pančevo”, koja obuhvata teritoriju grada Pančeva.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar