Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA PREDUZEĆA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

Član 1.

U Uredbi o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 31/01, 61/08, 109/08 i 14/09) u članu 14a stav 1. reči: „31. maja” zamenjuju se rečima: „30. septembra”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3746/2001-14

U Beogradu, 29. maja 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar