Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica –Beograd (Batajnica)

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA –BEOGRAD (BATAJNICA)

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica – Beograd (Batajnica), („Službeni glasnik RS”, br. 69/03, 36/10 i 143/14), u tekstualnom delu Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 Subotica – Beograd (Batajnica), glava IV. POLOŽAJ MAGISTRALNIH INFRASTRUKTURNIH SISTEMA U INFRASTRUKTURNOM KORIDORU, odeljak 1. Položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema, tačka 1.1. Položaj koridora autoputa E-75 i puta Kelebija – autoput E-75, podtačka 1.1.1. Plan razmeštaja pratećih sadržaja u koridoru autoputa E-75, deo pod nazivom Naplata putarine, menja se i glasi:

„Naplata putarine

Naplata putarine je racionalna eksploataciona varijanta samo na putevima najvišeg ranga (tzv. daljinski internacionalni putevi), ali i na autoputevima sa značajnim saobraćajnim opterećenjem. Uvođenjem naplate putarine duž autoputa E-75 menjaju se planerski i projektantski uslovi za odvijanje saobraćaja, jer se menjaju eksploatacioni uslovi za odvijanje saobraćaja. Obezbediće se saobraćajni kapacitet u bližem okruženju koji će omogućiti odlazak u odredište po sličnom dužinskom itinereru kao autoput, a to je u ovom slučaju M-22.1 (DP br. 100) Horgoš – Subotica – Novi Sad – Beograd i DP II reda. Planirane su sledeće stanice za naplatu putarine:

Broj Stacionaža Izgrađenost Tip Katastarska opština Naziv 1. km 27+650 planirana čeona Bikovo „Subotica jug” 2. km 160+060 izgrađena čeona Stara Pazova „Stara Pazova”

Bočne priključne naplate upravljač puta će organizovati po svim petljama u koridoru autoputa E-75, što će zahtevati rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih petlji, i to na deonici autoputa između čeonih naplatnih stanica.

Na autoputu E-75 Subotica – Beograd (Batajnica) planiraju se u perspektivi dve čeone naplate, i to:

– na km 27+650 „Subotica jug”,

– km 160+060 „Stara Pazova” koju treba rekonstruisati i proširiti,

kao i bočna naplata u zoni Novog Sada, koja se planira na servisnoj saobraćajnici između petlji „Zrenjanin” i „Novi Sad centar”.

Naplatna stanica u izgradnji na km 10+000 se ukida po izgradnji naplatne stanice na km 27+650 u zoni petlje „Subotica-jug” i prenamenjuje u parkiralište.

Postojeća čeona naplata „Sirig” ukida se i prenamenjuje u parkiralište.

Koncepcija naplate putarine na autoputevima je opredeljena kroz zatvoreni sistem.

Zatvoreni sistem naplate putarine znači da svaki ulazno izlazni saobraćajni tok sa i na autoput prolazi kroz naplatno mesto. Sadašnji način rada ovog sistema je da se pri ulasku na autoput dobije identifikaciona kartica koja beleži podatke o ulazu na autoput, da bi se po napuštanju autoputa, a na osnovu podataka iz kartice plaćao određeni tarifni iznos.

Osnovna prednost zatvorenog sistema je što se obuhvataju svi korisnici autoputa bez obzira da li se radi o tranzitnom, regionalnom ili lokalnom saobraćaju, a zaobilazak naplate putarine se isključuje.

Zatvoreni sistem naplate putarine uvodi se na deonici autoputa između naplatne stanice „Subotica jug” i naplatne stanice „Stara Pazova”.

U cilju povećanja obima finansijskog efekta naplate putarine, ali i skraćenja vremena zadržavanja, nastali su novi sistemi koji skraćuju vreme zadržavanja (pretplatne kartice, čip kartice i sl.) ili uopšte ne zadržavaju vozila radi naplate putarine (TAG – uređaj za elektronsku naplatu putarine).Tehnologija elektronske naplate putarine omogućava da se vozila ne zaustavljaju na naplatnim rampama, već se identifikuje njihov prolaz putem transpondera koji emituju signal i na osnovu šifre identifikacije vozila automatski se vrši naplata ili dostavlja račun na naplatu korisniku.”

U delu pod nazivom Parkirališta stav 12. menja se i glasi:

„Duž autoputa E-75 planirane su osnovne baze za održavanje puteva i sledeće stanice za naplatu putarine:

Br. Sadržaj Stacionaža14 Izgrađenost Radni naziv 1. Baza za održavanje km 23+114 planirana „Subotica istok” 2. Baza za održavanje km 50+100 planirana „B. Topola” 3. Baza za održavanje km 112+200 planirana „Novi Sad” 4. Baza za održavanje km 151+800 planirana „Inđija” 5. Baza za održavanje km 184+783-188+680 planirana15 „Batajnica” Br. Sadržaj Stacionaža Izgrađenost Radni naziv 1. Naplata putarine čeona km 27+650 planirana „Subotica jug” 2. Naplata putarine čeona km 160+060 izgrađena „Stara Pazova” .”

Član 2.

Grafički prikazi, referalne karte, i to: referalna karta broj 3. – „Režim uređenja, korišćenja i zaštite prostora” i referalna karta broj 4. – „Karta postojećih i planiranih sadržaja autoputa sa sprovođenjem plana”, izrađene u razmeri 1:100.000, izmenjene u skladu sa ovom uredbom, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 24. septembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar