Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO – EIB 8

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), u Programu podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8, u delu I. UVODNE ODREDBE, u stavu 1. broj: „500.000.000” zamenjuje se brojem: „582.000.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivavanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6636/2016-1

U Beogradu, 27. jula 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar