Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2007. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI

ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se Programi inovacione delatnosti za 2007. godinu.

Član 2.

Programi iz člana 1. ove uredbe odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ministar nauke, u skladu sa zakonom, propisaće način realizacije programa iz člana 1. ove uredbe, u roku od 30 dana od dana donošenja ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7717/2007

U Beogradu, 22. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

4100207.029.doc/18

PROGRAMI INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2007. GODINU

U cilju pružanja podrške razvoju inovativnih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, podsticanja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, kao i pružanja podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovacionih organizacija u 2007. godini, utvrđuju se sledeći Programi inovacione delatnosti:

1. PROGRAM RAZVOJA INOVATIVNIH PROIZVODA I USLUGA KOJI ĆE IMATI KONKURENTNA SVOJSTVA

Program podstiče registrovane subjekte inovacione delatnosti da, u saradnji sa nosiocima inovacione delatnosti iz člana 5. Zakona o inovacionoj delatnosti, doprinesu razvoju inovativnih proizvoda i usluga koji će imati konkurentna svojstva.

Način realizacije programa utvrđuje ministar nauke u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata čiji su nosioci registrovani subjekti inovacione delatnosti. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja na inovacionim projektima i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata koje utvrdi ministar. Programom se ravnopravno podstiče kako javni tako i privatni sektor.

Sredstva budžeta Republike po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 30. novembar 2008. godine.

2. PROGRAM RAZVOJA REGISTROVANIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLjANjE INOVACIONE DELATNOSTI I PRUŽANjE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE INOVACIONOJ DELATNOSTI

Program podstiče unapređenje uslova u pogledu organizacione i stručnestrukture pravnih lica koja su u toku 2006. i 2007. godine upisom u Registar inovacione delatnosti koji vodi Ministarstvo nauke stekla svojstvo registrovanog subjekta inovacione delatnosti. Program doprinosi daljem organizacionom i stručnom razvoju tih registrovanih subjekata inovacione delatnosti, sa ciljem da oni, kao nosioci strukture nacionalnog inovacionog sistema, sa unapređenom opremom i resursima budu i najneposredniji pokretači i koordinatori aktivnosti drugih nosilaca inovacione delatnosti. Programom se ravnopravno podstiče kako javni tako i privatni sektor.

Način realizacije programa utvrđuje ministar nauke u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata čiji su nosioci pravna lica registrovana kao subjekti inovacione delatnosti. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja na inovacionim projektima i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata koje utvrdi ministar nauke.

Sredstva budžeta Republike po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 30. novembar 2008. godine.

3. PROGRAM PODSTICAJA SARADNjE REGISTROVANIH SUBJEKATA INOVACIONE DELATNOSTI SA NOSIOCIMA INOVACIONE DELATNOSTI IZ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

Program doprinosi da se, u praksi istraživanja, stvaranja, razvoja, primene i plasmana inovacija, odnosno razvoja inovativnih proizvoda i usluga koji će imati konkurentna svojstva, u inovacione projekte kao realizatori – u većoj meri uključuju nosioci inovacione aktivnosti iz manje razvijenih područja Republike, a u cilju postizanja nacionalnog inovacionog prostora sa što ravnomernijom regionalnom razvijenošću. Programom se ravnopravno podstiče kako javni tako i privatni sektor.

Način realizacije programa utvrđuje ministar nauke u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata čiji su nosioci pravna lica registrovana kao subjekti inovacione delatnosti. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja na inovacionim projektima i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata koje utvrdi ministar nauke.

Sredstva budžeta Republike po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 30. novembar 2008. godine.

4. PROGRAM UNAPREĐENE PRIMENE REZULTATA INOVACIONIH AKTIVNOSTI FIZIČKIH LICA–REGISTROVANIH SUBJEKATA INOVACIONE DELATNOSTI

Program obezbeđuje uslove za neposrednu stručnu i finansijsku pomoć fizičkim licima koja su registrovana u svojstvu subjekta inovacione delatnosti. Ovaj program podstiče neposredno učešće fizičkih lica – registrovanih subjekata inovacione delatnosti u inovacionim projektima, i to tako što se pri izboru realizatora inovacionog projekta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom daje značajna prednost onom realizatoru koji u projektni tim uključi fizičko lice koje je registrovani inovator. Na navedeni način se obezbeđuje da stručnost i rezultati rada inovatora, koji su bili preduslov za upis tog fizičkog lica u Registar inovacione delatnosti, budu neposredno potvrđeni u konkretnim inovacionim aktivnostima, u skladu sa zakonom. Programom se ravnopravno podstiče kako javni tako i privatni sektor.

Način realizacije programa utvrđuje ministar nauke u skladu sa zakonom.

Program se realizuje u skladu sa aktom o načinu njegove realizacije, putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata čiji su nosioci pravna lica registrovana kao subjekti inovacione delatnosti, a čiji realizatori su u projektni tim uključili fizičko lice koje je registrovani subjekt inovacione delatnosti. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja na inovacionim projektima i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata koje je utvrdio ministar nauke.

Sredstva budžeta Republike po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 30. novembar 2008. godine.

Ostavite komentar