Uredba o prestanku važenja Uredbe o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 51/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O ULAGANjU IMOVINE I ZADUŽIVANjU DRUŠTAVA ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA I INVESTICIONIH FONDOVA U USLOVIMA POREMEĆAJA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 21/09).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-5172/2009

U Beogradu, 20. avgusta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđena nadležnost Vlade da donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Vlada je donošenjem Uredbe o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 21/09) obezbedila uslove da se privremeno, za vreme poremećaja na finansijskom tržištu, bliže uređuje ulaganje imovine i zaduživanje društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova, a u cilju ublažavanja uticaja krize na međunarodnom finansijskom tržištu i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u zemlji.

Posle donošenja ove Uredbe, donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), kojim su implementirane i sve odredbe iz predmetne Uredbe.

Na osnovu gore navedenog, potrebno je da Vlada donese Uredbu o prestanku važenja Uredbe o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 21/09).

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA UREDBA STUPI NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Razlozi zbog kojih se predlaže da Uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” proizlaze iz potrebe da Uredba o ulaganju imovine i zaduživanju društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova u uslovima poremećaja na finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 21/09) prestane da važi u što kraćem roku, kako bi se omogućila nesmetana i jedinstvena primena odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09).

Ostavite komentar