Uredba o izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Na osnovu člana 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14 104/16-dr. zakon i 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI

U JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Uredbi o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 70/14, 19/15 i 83/15), u članu 7. stav 2. reči: „dostavljaju na Obrascu NEP–JS u pisanoj i elektronskoj formi” zamenjuju se rečima: „dostavljaju isključivo u elektronskom obliku na Obrascu NEP–JS, preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini iz člana 15. ove uredbe”.

U stavu 3. reči: „dostavljaju na Obrascu NEP–JS u pisanoj i elektronskoj formi” zamenjuju se rečima: „dostavljaju isključivo u elektronskom obliku na Obrascu NEP–JS, preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini”.

Član 2.

U članu 9. stav 2. reči: „u pisanoj formi i elektronskim putem (skenirano)” zamenjuju se rečima: „isključivo u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini (skenirano)”.

Član 3.

Član 11. menja se i glasi:

”Član 11.

Jedinstvena evidencija nepokretnosti sadrži i evidenciju korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koja se vodi po azbučnom redu.”

Član 4.

U članu 12. st. 1. i 2. reči: „u pisanoj formi i elektronskim putem” zamenjuju se rečima: „isključivo u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini”.

Član 5.

U članu 17. stav 2. reči: „28. februara 2017. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2017. godine”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-1502/2017

U Beogradu, 23. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini je član 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14 i 108/16), kojim je utvrđeno da će Vlada uredbom propisati sadržinu i način vođenja evidencije nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, a koji su dužni da vode posebnu evidenciju o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojini, rokove dostavljanja podataka i način vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini. Zakonski osnov je i član 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Predloženim izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini obezbeđuje se unapređenje kvaliteta evidencije sredstava u javnoj svojini, elektronskom komunikacijom između korisnika, odnosno nosilaca prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini putem korišćenja web aplikacije u okviru informacionog sistema Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije. Na taj način ostvaruje se ekonomičnost, efikasnost i delotvornost u obavljanju poslova državne uprave kroz uštedu vremena, ljudskih resursa i materijalnih troškova što je u skladu sa strategijskim ciljevima Vlade u oblasti razvoja informacionog društva i reforme javne uprave Republike Srbije, kao i odredbama čl. 1 – 4. Zakona o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RS”, broj 51/09).

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe propisano je da se menjaju odredbe člana 7. st. 2. i 3. tako što se podaci iz posebne evidencije nepokretnosti u javnoj svojini iz čl. 3. i 4. ove uredbe dostavljaju Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije isključivo u elektronskom obliku na Obrascu NEP–JS, preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini iz člana 15. ove uredbe, a ne kao do sada u pisanoj i elektronskoj formi.

Članom 2. propisano je da se menja član 9. stav 2. tako što se isprave i dokazi iz člana 9. stav 1. ove uredbe isključivo dostavljaju u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini umesto u pisanoj i elektronskoj formi.

Članom 3. vrše se izmene u članu 11. koje su posledica već uspostavljene funkcionalnosti same web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini.

Članom 4. propisano je da se menja član 12. st. 1. i 2. tako što se podaci iz posebnih evidencija iz člana 7. st. 2. i 3. ove uredbe isključivo dostavljaju u elektronskom obliku preko web aplikacije Registar jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini umesto u pisanoj i elektronskoj formi.

Članom 5. utvrđuje se promena datuma važenja Uredbe o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 27/96), imajući u vidu da je stupanjem na snagu Zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), produžen rok za podnošenje zahteva za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i podnošenje zahteva za upis prava svojine javnog preduzeća, odnosno društva kapitala, kao i njihovih zavisnih društava, do 31. decembra 2017. godine.

Članom 6. propisano je da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA UREDBA STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Potrebno je da Uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, jer rok važenja Uredbe o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 27/96) ističe 28. februara 2017. godine shodno članu 17. stav 2. Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini, s obzirom na to da na osnovu iste uredbe svi korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja podatke o evidenciji nepokretnosti u državnoj svojini, do sticanja prava javne svojine, dostavljaju Direkciji, što predstavlja naročito opravdan razlog za ranije stupanje zakona na snagu.

Ostavite komentar