Uredba o izmenama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA I IZVOZNIH POSLOVA U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 85/12), član 2. stav 1. menja se i glasi:

„Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) u ukupnom iznosu od 1.300.000.000,00 dinara, na razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a plasiraju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).”

Član 2.

U članu 7. stav 1 menja se i glasi:

„Subvencionisani iznos kamate za kredite iz člana 3. stav 2. ove uredbe iznosi 5% na godišnjem nivou na iznos kredita u dinarima ili dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate subvencionisane kamate. Za kredite koji su pušteni u tečaj do 30. novembra 2012. godine, Fond će pripadajući iznos subvencionisane kamate za 2012. godinu isplatiti do kraja tekuće budžetske godine. Fond će preostali iznos subvencionisane kamate za naredne kalendarske godine prenositi banci najkasnije do kraja trećeg kvartala u tekućoj godini. Iznos pripadajuće subvencionisane kamate za 2012. godinu, koji se potražuje za velika preduzeća, ne sme prelaziti iznos koji je veći od 50% od ukupnog potraživanja za subvencionisanu kamatu za sve vrste plasmana za 2012. godinu, po ovoj uredbi. Ovo ograničenje važi za svaku poslovnu banku pojedinačno.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar