Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2014. godini

Na osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA

U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2014. godini.

Član 2.

Korišćenje sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2014. godini, vrši se na način koji je utvrđen u Programu korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2014. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VL A D A

Predsednik

Ivica Dačić

PROGRAM

KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2014. GODINI

I. UVOD

Ovim programom utvrđuje se način korišćenja dela sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije namenjenih za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica i lica iz člana 18. stav 2. tačka 1) Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ― SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) (u daljem tekstu: korisnici) u 2014. godini.

Sredstva za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije korisnika obezbeđena su:

1) u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13), razdeo 47, funkcija 070, izvor 01, Program 1002 Koordinisano upravljanje migracijama i to:

– sa aproprijacije 472 u maksimalnom iznosu do 250.000.000 dinara,

– sa aproprijacije 511 u maksimalnom iznosu do 55.000.000 dinara;

2) uplatom korisnika po osnovu otkupa nepokretnosti na račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije, izvor 09, Program 1002 Koordinisano upravljanje migracijama, aproprijacija 511 kojima se rešavaju stambene potrebe u procesu integracije, u skladu sa Zakonom o izbeglicama.

II. NAMENA SREDSTAVA

1. Sredstva obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, razdeo 47, funkcija 070, izvor 01, Program 1002 Koordinisano upravljanje migracijama, aproprijacija 511 koristiće se za pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme, sa mogućnošću kupovine.

2. Sredstva obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, razdeo 47, funkcija 070, izvor 01, Program 1002 Koordinisano upravljanje migracijama, aproprijacija 472 koristiće se za:

– poboljšanje uslova stanovanja;

– kupovinu građevinskih materijala za započetu izgradnju nepokretnosti;

– kupovinu seoskih kuća sa okućnicom;

– ekonomsko osnaživanje (npr. pribavljanjem manjih poljoprivrednih mašina i opreme ili osnovnog stada za započinjanje poljoprivredne delatnosti ili alata i opreme za obavljanje zanatskih usluga i dr.);

– obezbeđivanje dela paketa građevinskog materijala za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu podprojekat 1 – građevinski materijal.

3. Sredstva obezbeđena uplatom korisnika po osnovu otkupa nepokretnosti na račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije, izvor 09, Program Koordinisano upravljanje migracijama, aproprijacija 511 kojima se rešavaju stambene potrebe u procesu integracije u skladu sa Zakonom o izbeglicama, koristiće se za:

– pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine.

Raspoređivanje sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije korisnika, za svaku od navedenih namena pojedinačno, sa aproprijacije 511, aproprijacije 472 i sa računa javnih prihoda za uplatu korisnika kojima se rešavaju stambene potrebe vrši se u skladu sa iskazanim potrebama i mogućnostima realizacije.

Sredstva sa aproprijacije 511, u visini do 55.000.000 dinara, koriste se za pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, a visina sredstava koja se opredeljuje po jedinici nepokretnosti kojom se rešava stambena potreba korisnika, zavisi od tržišnih uslova pribavljanja nepokretnosti i veličine nepokretnosti, odnosno broja članova porodičnog domaćinstva korisnika.

Sredstva sa aproprijacije 472, u visini do 200.000.000 dinara, koriste se za poboljšanje uslova stanovanja, kupovinu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti i kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, uključujući i obezbeđivanje dela paketa građevinskog materijala za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom Programu podprojekat 1 – građevinski materijal kao nacionalnu kontribuciju Republike Srbije u visini do 30.000.000 dinara.

Sredstva sa aproprijacije 472, u visini do 50.000.000 dinara, koriste se za ekonomsko osnaživanje korisnika.

Sredstva za poboljšanje uslova stanovanja dodeljuju se u građevinskom materijalu u visini do 550.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Sredstva za kupovinu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti dodeljuju se u visini do 980.000 dinara po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom dodeljuju se u visini do 950.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Sredstva za ekonomsko osnaživanje korisnika dodeljuju se u visini do 200.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Sredstva na ime nacionalne kontribucije Republike Srbije u Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja podprojekat 1 – građevinski materijal, za poboljšanje uslova stanovanja, dodeljuju se odabranim korisnicima u građevinskom materijalu u skladu sa Regionalnim stambenim programom i Okvirnim sprazumom o sprovođenju Regionalnog stambenog programa za trajno rešavanje stambenih potreba izbeglica, od 25. oktobra 2013. godine, zaključenim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope (CEB).

III. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Rešavanje stambenih potreba korisnika pribavljanjem nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, poboljšanjem uslova stanovanja, kupovinom građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti, kupovinom seoskih kuća sa okućnicom, kupovinom dela paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja odabranim korisnicima na ime nacionalne kontribucije Republike Srbije u Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja podprojekat 1 – građevinski materijal, kao i ekonomsko osnaživanje sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije, u skladu sa zakonom.

Rešavanje stambenih potreba korisnika poboljšanjem uslova stanovanja i kupovinom seoskih kuća sa okućnicom, kao i ekonomsko osnaživanje može se sprovoditi u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave na čijim teritorijama žive porodice korisnika kojima se pruža pomoć u procesu integracije, u skladu sa Zakonom o izbeglicama.

Izbor jedinica lokalne samouprave preko kojih će se realizovati korišćenje sredstava za namene iz ovog programa, vrši se na osnovu raspisanog javnog poziva.

Jedinica lokalne samouprave, o utrošku dodeljenih sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja, kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i ekonomsko osnaživanje korisnika, Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavlja izveštaj i dokumentaciju o korišćenju dodeljenih sredstava.

Ostavite komentar