Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13), tačke 2. podtačka 4) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RS”, broj 46/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE JAČANJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 27/14), u Programu podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini, u Odeljku 1) „Uvodni deo”, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RSˮ, broj 46/14) tačka 2. podtačka 4), u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacije ekonomske klasifikacije 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 178.519.000,00 dinara. Od navedenog iznosa 30.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju mera predviđenih u stavu 1. ovog odeljka.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samoupraveˮ zamenjuju se rečima: „Ministarstvo privredeˮ.

U Odeljku 3) „Mere” u pododeljku 3.1.7. „Javni poziv”, u stavu 3. reči: „www.mrrls.gov.rs” zamenjuju se rečima: „www.privreda.gov.rs”.

U stavu 5. reči: „www.mrrls.gov.rs” zamenjuju se rečima: „ www.privreda.gov.rs”.

U pododeljku 3.2.8. „Javni poziv”, u stavu 3. reči: „www.mrrls.gov.rs” zamenjuju se rečima: „ www.privreda.gov.rs”.

U stavu 5. reči: „www.mrrls.gov.rs” zamenjuju se rečima: „ www.privreda.gov.rs”.

U pododeljku 3.2.9. „Neophodna dokumentacija” u stavu 3. reči: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20”.

U Odeljku 4) „Način realizacije Programa”, posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Ministarstvo će nakon usvajanja izmena i dopuna ovog programa, potpisati sa Nacionalnom agencijom anekse ugovora o realizaciji mera 3.1. i 3.2. Programa, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar