Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon i 116/08 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10 i 20/11), u članu 2. tačka 10a menja se i glasi:

„10a U Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta:

Direktor 30,36 Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) 27,40 Savetnik direktora (VII stepen stručne spreme) 20,50 Šef odeljenja- lekar specijalista (VII stepen stručne spreme) 23,50 Lekar specijalista (VII stepen stručne spreme) 23,50 Lekar opšte prakse (VII stepen stručne spreme) 21,50 Savetnik za stručne poslove (VII stepen stručne spreme) 20,50 Psiholog (VII stepen stručne spreme) 18,10 Šef odeljenja (VII stepen stručne spreme) 19,80 Šef službe (VII stepen stručne spreme) 18,90 Viši stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) 18,90 Poslovni sekretar (VII stepen stručne spreme) 18,10 Stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) 16,97 Viša medicinska sestra, viši medicinski tehničar fiziotarapeut (VI stepen stručne spreme) 14,56 Radnik na održavanju termo-postrojenja, mehaničar (V stepen stručne spreme) 11,99 Kurir-koordinator (IV stepen stručne spreme) 10,69 Referent, likvidator, blagajnik vozač (IV stepen stručne spreme) 10,69 Predradnik na održavanju zelenih površina (II stepen stručne spreme) 8,52 Kafe kuvarica, portir, radnik na otvorenim terenima (II stepen stručne spreme) 8,52 Gardarober (II stepen stručne spreme) 7,70”

Član 2.

U članu 3. tačka 5a menja se i glasi:

„ 5a Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta:

Na osnovu rukovođenja:   – direktoru – 30%   – pomoćniku direktora – 20%;   – šefu odeljenja – 1,50;   – šef službe – 1,00. Na osnovu stručno priznatih i naučnih zvanja:   – za doktorat – 1,00;   – za magistraturu – 0,50.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za avgust 2011. godine.

05 Broj: 110-6592/2011

U Beogradu, 1. septembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4100211.020/1

Ostavite komentar