Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE MINERALNIH ĐUBRIVA ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 54/10), u članu 1. stav 4. reči: „150.000 tona” zamenjuju se rečima: „210.000 tona”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči: „500 tona” zamenjuju se rečima: „2.000 tona”, a reči: „5.000 tona” zamenjuju se rečima: „20.000 tona”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827010.0060.43.Doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe ogledaju se u potrebi da se regresira mineralno đubrivo kao jedan od osnovnih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji.

Na ovaj način stimuliše se sprovođenje optimalnih agrotehničkih mera u proizvodnji, kao i veće korišćenje mineralnih đubriva, što će obezbediti uslove za povećanje proizvodnje kako u pogledu kvantiteta, tako i u pogledu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, a time i konkurentnosti proizvedenih poljoprivrednih proizvoda.

Imajući u vidu da se približava jesenja setva, neophodno je doneti ovu uredbu kako bi se obavile pripremne radnje prodavaca i proizvođača azotnog mineralnog đubriva (priprema tehničke dokumentacije, bankarskih garancija i dr). Osim toga, i poljoprivredni proizvođači, u cilju planiranja svoje proizvodnje, imaju potrebu za podacima koji će ih rukovoditi prilikom izbora vrste i količine poljoprivrednih kultura koje će sejati.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 54/10), u članu 1. stav 4. reči: „150.000 tona” zamenjuju se rečima: „210.000 tona”, a u članu 4. stav 1. reči: „500 tona” zamenjuju se rečima: „2.000 tona”, a reči: „5.000 tona” zamenjuju se rečima: „20.000 tona”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu, član 7, razdeo 16 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u ukupnom iznosu od 4.643.643.000 dinara, od čega za regresiranje mineralnih đubriva 2.100.000.000 dinara.

Na ekonomskoj klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama obezbeđen je iznos od 1.253.643.000 dinara, odnosno 3.450.000.000 dinara koji je obezbeđen u skladu sa članom 33. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010.godinu. Sredstva neophodna za realizaciju ove uredbe se nalaze na evidencionom računu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Optimalni agrotehnički rokovi za pripremu jesenje setve su u periodu od početka avgusta do početka oktobra. Kako bi se ovi agrotehnički rokovi poštovali, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

4827010.0060.43.Doc/2

PREGLED ODREDABA

UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE MINERALNIH ĐUBRIVA ZA 2010. GODINU KOJE SE MENjAJU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje kupovine mineralnih đubriva za 2010. godinu (u daljem tekstu: sredstva za regresiranje mineralnih đubriva).

Sredstva za regresiranje mineralnih đubriva ne odnose se na pašnjake, ribnjake, bare i drugo neplodno zemljište.

Kupovina mineralnih đubriva, u smislu ove uredbe, odnosi se na sledeće vrste mineralnih đubriva: NPK,NK, NP i PK.

Ukupna količina mineralnih đubriva koja se regresira u skladu sa ovom uredbom iznosi najviše 150.000 tona 210.000 TONA.

Član 4.

Zemljoradničke zadruge mogu kupovati mineralna đubriva u količini koja ne prelazi 1.000 tona po zemljoradničkoj zadruzi, a fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava u količini koja ne prelazi 150 tona po

poljoprivrednom gazdinstvu, pravna lica u količini koja ne prelazi 500 tona 2.000 TONA, a instituti u količini koja ne prelazi 5. 000 tona 20.000 TONA.

4827010.0060.43.Doc/3

Ostavite komentar