Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije

Na osnovu člana 90. tačka 9. Ustava Republike Srbije,

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU I DRUGIM SLUŽBAMA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Uredbi o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03 i 23/04), u članu 1. stav 1. reči: “ vezane za programiranje, unapređenje i usavršavanje rada organa državne uprave vrše stručne i druge službe Vlade, i to:“ zamenjuju se rečima: “ od značaja za rad Vlade obavljaju:“

U tački 3) reči: „unapređenje rada organa državne uprave“ zamenjuju se rečima:“rad Vlade“.

Član 2.

Član 7. briše se.

Član 3.

Član 8. briše se.

Član 4.

Član 9. briše se.

Član 5.

Član 9a briše se.

Član 6.

Član 10. briše se.

Član 7.

Član 11. briše se.

Član 8.

Član 12a briše se.

Član 9.

Član 12b briše se.

Član 10.

Član 12g briše se.

Član 11.

Član 12đ briše se.

Član 12.

U članu 16. stav 1. posle reči: „pomoćnici“ dodaju se reči: “ generalnog sekretara Vlade, na predlog generalnog sekretara Vlade“, a reči:“ i savetnici generalnog sekretara“, brišu se.

U stavu 2. posle reči: „sektora“ dodaju se reči: „u Generalnom sekretarijatu Vlade“.

Stav 3. briše se.

Član 13.

U članu 18. stav 4. posle reči: „godine“ tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči:“ „na predlog predsednika Vlade.“

Član 14.

Prava i obaveze, sredstva, predmete, arhivu kao i potreban broj zaposlenih u Agenciji za odnose sa dijasporom preuzeće Ministarstvo za dijasporu.

Prava i obaveze, sredstva, predmete, arhivu kao i potreban broj zaposlenih u Agenciji za unapređenje državne uprave i Agenciji za razvoj infrastrukture lokalne samouprave preuzeće Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Prava i obaveze, sredstva, predmete, arhivu kao i potreban broj zaposlenih u Agenciji za razvoj kulture preuzeće Ministarstvo kulture.

Prava i obaveze, sredstva, predmete, arhivu kao i potreban broj zaposlenih u Agenciji za energetsku efikasnost preuzeće Ministarstvo rudarstva i energetike.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-3256/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar