Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Ha osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14), u članu 4. stav 5, broj: „1” zamenjuje se brojem: „4”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. reč: „ukupan” briše se, procenat: „20%” zamenjuje se procentom: „25%”, a reč: „utvrđuju” – rečju: „utvrđuje”.

Član 3.

U članu 15. stav 2. reči: „otvaranja prijava” zamenjuju se rečima: „prijema prijava”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5924/2014-1

U Beogradu, 26. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar