Uredba o izmenama Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Na osnovu člana 41v Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03 i 45/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i101/07),

Vlada donosi

O IZMENI UREDBE O

NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANjA OBAVEZA

SUBJEKATA PRIVATIZACIJE PREMA POVERIOCIMA

Član 1.

U Uredbi o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima („Službeni glasnik RS”, br. 45/06 i 108/07), u članu 17. stav 4. menja se i glasi:

„Pripadajuća kamata iz stava 3. ovog člana obračunava se zaključno sa danom uplate prodajne cene za kapital odnosno ako se cena za kapital plaća u više rata sa danom uplate prve rate.”

Član 2.

Način obračuna pripadajuće kamate iz člana 1. ove uredbe primenjuje se i na potraživanja poverioca koja nisu izmirena do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

broj:

U Beogradu, 27. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar